Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.39.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji.
3. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta:
162/20 - zaliczenia drogi na ulicy Polskich Marynarzy do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
163/20 - zaliczenia drogi na ulicy Generała Stanisława Maczka do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
164/20 - zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ul. Wymarzonej wraz z częścią ul. Hansa Christiana Andersena oraz drogi lokalnej łączącej ul. Miodową z ul. Wymarzoną,
165/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Skowronka,
166/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Puszczykowej,
167/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Owczej,
168/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Misia Wojtka,
169/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Jana Kułakowskiego,
170/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Franciszka Jarzyńskiego,
171/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Brytyjskiej,
172/20 - pozbawienia części ul. Górnośląskiej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
173/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej sięgacza ul. Południowej,
174/20 - pozbawienia kategorii dróg gminnych: ul. Łaziebnej, ul. Mariackiej, części ul. Tkackiej, części ul. Staromłyńskiej, części ul. Koński Kierat, części ul. Staromiejskiej poprzez wyłączenie ich z użytkowania,
175/20 - przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin,

4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji.


punkt przełożono na kolejne posiedzenie komisji


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta:
162/20 - zaliczenia drogi na ulicy Polskich Marynarzy do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
163/20 - zaliczenia drogi na ulicy Generała Stanisława Maczka do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
164/20 - zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ul. Wymarzonej wraz z częścią ul. Hansa Christiana Andersena oraz drogi lokalnej łączącej ul. Miodową z ul. Wymarzoną,
165/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Skowronka,
166/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Puszczykowej,
167/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Owczej,
168/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Misia Wojtka,
169/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Jana Kułakowskiego,
170/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Franciszka Jarzyńskiego,
171/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Brytyjskiej,
172/20 - pozbawienia części ul. Górnośląskiej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
173/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej sięgacza ul. Południowej,
174/20 - pozbawienia kategorii dróg gminnych: ul. Łaziebnej, ul. Mariackiej, części ul. Tkackiej, części ul. Staromłyńskiej, części ul. Koński Kierat, części ul. Staromiejskiej poprzez wyłączenie ich z użytkowania,
175/20 - przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin,


162/20 - zaliczenia drogi na ulicy Polskich Marynarzy do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,

projekt uchwały omówił Zastępca Dyrektora ZDiTM P. Misiukajtis

Komisja w wyniku głosowania : za 9, wstrzym.- 1 zaopiniowała go pozytywnie 

163/20 - zaliczenia drogi na ulicy Generała Stanisława Maczka do kategorii dróg gminnych  na terenie Gminy Miasto Szczecin,

projekt uchwały omówił Zastępca Dyrektora ZDiTM P. Misiukajtis

Komisja w wyniku głosowania : za 11 (jednomyślnie)  zaopiniowała go pozytywnie 

164/20 - zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ul. Wymarzonej wraz z częścią ul. Hansa Christiana Andersena oraz drogi lokalnej łączącej ul. Miodową z ul. Wymarzoną,

projekt uchwały omówił Zastępca Dyrektora ZDiTM P. Misiukajtis

Komisja w wyniku głosowania : za 11 (jednomyślnie)  zaopiniowała go pozytywnie 

165/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Skowronka,

projekt uchwały omówił Zastępca Dyrektora ZDiTM  P. Misiukajtis

Komisja w wyniku głosowania : za 11 (jednomyślnie)  zaopiniowała go pozytywnie 

166/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Puszczykowej,

projekt uchwały omówił Zastępca Dyrektora ZDiTM  P. Misiukajtis

Komisja w wyniku głosowania : za 11 (jednomyślnie)  zaopiniowała go pozytywnie 

167/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Owczej,

projekt uchwały omówił Zastępca Dyrektora ZDiTM  P. Misiukajtis

Komisja w wyniku głosowania : za 11 (jednomyślnie)  zaopiniowała go pozytywnie 

168/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Misia Wojtka,

projekt uchwały omówił Zastępca Dyrektora ZDiTM P. Misiukajtis

Komisja w wyniku głosowania : za 11 (jednomyślnie)  zaopiniowała go pozytywnie 

169/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Jana Kułakowskiego,

projekt uchwały omówił Zastępca Dyrektora ZDiTM P. Misiukajtis

Komisja w wyniku głosowania : za 11 (jednomyślnie)  zaopiniowała go pozytywnie 

170/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Franciszka Jarzyńskiego,

projekt uchwały omówił Zastępca Dyrektora ZDiTM P. Misiukajtis

Komisja w wyniku głosowania : za 11 (jednomyślnie)  zaopiniowała go pozytywnie 

171/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Brytyjskiej,

projekt uchwały omówił Zastępca Dyrektora ZDiTM P. Misiukajtis

Komisja w wyniku głosowania : za 11 (jednomyślnie)  zaopiniowała go pozytywnie 

172/20 - pozbawienia części ul. Górnośląskiej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,

projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta M. Przepiera

Komisja w wyniku głosowania : za 11 (jednomyślnie)  zaopiniowała go pozytywnie 

173/20 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej sięgacza ul. Południowej,

projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta M. Przepiera

Komisja w wyniku głosowania : za 11 (jednomyślnie)  zaopiniowała go pozytywnie 

174/20 - pozbawienia kategorii dróg gminnych: ul. Łaziebnej, ul. Mariackiej, części ul. Tkackiej, części ul. Staromłyńskiej, części ul. Koński Kierat, części ul. Staromiejskiej poprzez wyłączenie ich z użytkowania,

projekt uchwały omówił  Zastępca Prezydenta D. Wacinkiewicz-  wyłączenie wskazanych w uchwale ulic z kategorii publicznej stanowi kontynuację działania rozpoczętego w 2019 roku. Jest również elementem większej strategii pn. „Cztery Place Starego Miasta”, wypracowanej w trakcie prototypowania zmian na górnym tarasie tego obszaru w okresie od lipca do października 2019 r. (projekt pn. „Nowe Życie Placu”). Zakłada więc wytworzenie w całej dzielnicy atrakcyjnej przestrzeni publicznej służącej do eksponowania walorów historycznych dzielnicy, wygodnej i bezpiecznej z punktu widzenia niechronionych uczestników ruchu, a także dostosowanej do potrzeb mieszkańców i biznesu lokalnego. Elementem tej wizji jest zmiana funkcji i zagospodarowania ulic wskazanych w niniejszej uchwale. Te tereny będą systematycznie przebudowywane na tzw. podwórce miejskie (woonerfy). Wyłączenie z kategorii publicznej jest ponadto podstawą do zwiększenia elastyczności w zarządzaniu przestrzenią publiczną. Wskazana część Starego Miasta jest obszarem szczególnego zainteresowania ze strony różnych podmiotów realizujących wydarzenia plenerowe, w tym mieszkańców zgłaszających inicjatywy społeczno-kulturalne. Gmina planuje rozszerzać więc na kolejne tereny uproszczone procedury wypracowane w odniesieniu do placu Orła Białego. Poza tym podjęcie uchwały ma uzasadnienie komunikacyjne. W trakcie procesu prototypowania jego uczestnicy - mieszkańcy Starego Miasta i przedsiębiorcy prowadzący działalność na tym terenie - zwracali uwagę na dużą konkurencję różnych grup użytkowników o dostępne stanowiska postojowe i ich niską rotację (z badań własnych gminy wynika, że ten stan spowodowany jest przez zbyt dużą liczbę wydanych abonamentów oraz niską stawkę godzinową opłaty za postój). Na wymienionych w uchwale ulicach stopniowo będzie ograniczany ruch pojazdów samochodowych do minimum (niezbędny dojazd do nieruchomości).

 

Radny M. Ussarz- zapytał na jakim etapie jest projekt zagospodarowania placu, jakie jeszcze znaczące zmiany są zaplanowane na pl. Orła Białego.

D. Wacinkiewicz- obecnie kończona jest dokumentacja przetargowa, zaczynamy proces inwestycyjny. Na placu planują teren zielony od strony południowej , ma pełnić funkcje retencyjną dla mieszkańców   

Komisja w wyniku głosowania : za 7, wstrzym.- 4 zaopiniowała go pozytywnie 

175/20 - przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin,

projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta M. Przepiera – ustawa  wskazuje wymaganą minimalną liczbę 210 ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych na terenie Szczecina, w związku z tym, iż w  Szczecinie na dzień 31 grudnia 2019 r. funkcjonowało jedynie 25 ogólnodostępnych punktów ładowania, zachodzi ustawowy obowiązek opracowania, uzgodnienia i  przyjęcia Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin. Plan ten został uzgodniony z lokalnymi operatorami systemu dystrybucyjnego. Na podstawie przekazanego Planu OSD opracuje szczegółowy program przyłączania projektowanych ogólnodostępnych punktów ładowania do sieci elektroenergetycznej. Zwiększenie ilości punktów ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych to nie tylko realizacja celów i obowiązków ustalonych na poziomie europejskim, które znajdują swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa polskiego, ale przede wszystkim to prorozwojowe działanie na rzecz popularyzacji takich pojazdów samochodowych, które w ruchu miejskim są przyjazne środowisku i mieszkańcom. Do wybudowania stacji ładowania w ramach mechanizmu ustawowego zobowiązany będzie operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, właściwy ze względu na lokalizację wskazanej w planie ogólnodostępnej stacji ładowania.

Radny P. Słowik- prosi o link do mapy stacji ujętych w obecnej wersji projektu planu oraz  raport z konsultacji społecznych. Spełniamy wymóg minimum , czy nie możemy zbudować więcej stacji? Ile miejsc zostanie dedykowanych do ładowania? Czy obok punktów ładowania mogą być utrzymane tereny zielone zatrzymujące nagrzanie terenu.

Zastępca Prezydenta M. Przepiera –polityką miasta jest wskazanie   wymaganej minimalnej liczby 210 ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych, ta branża obdarzona jest dużym ryzkiem , nigdy nie wiemy jak zachowa się rynek a także prawodawstwo. Przekaże raport plus raport z konsultacji-wszystkie uwagi mieszkańców zostały uwzględnione. Planują tereny zielone wokół punktów ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych.

Komisja w wyniku głosowania : za 10, wstrzym.- 1 zaopiniowała go pozytywnie 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła do wiadomości nie zajmując stanowiska pisma:

 

1.       Pismo skierowane do Rady Miasta w sprawie przystanku Złota kierunek Szczecin- Zdroje – wraz z odpowiedzią ZDITM w sprawie ( z roku 2019) – załącznik nr 3 do protokołu,

2.       Pismo skierowane do Rady Miasta w sprawie przejazdu autobusu nr 87  wraz z odpowiedzią   - załącznik nr 4 do protokołu


 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/08/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/09/16 11:23:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/09/16 11:23:35 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/02 12:58:38 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/08/31 12:30:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/08/28 09:20:10 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/08/28 09:13:55 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/08/28 09:01:06 nowa pozycja