Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

PROTOKÓŁ NR 0012.10.7.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 03 czerwca br
3. Rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia wniosku z dnia 21 lutego 2019r. o unieważnienie konkursu architektonicznego na zagospodarowania Placu Orła Białego wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, u. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką
4. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora DPS Dom Kombatanta przy ul. Kruczej 17
5. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie udzielenia odpowiedzi na pismo oraz zapewnienia należytych warunków dla czytelników filii nr 54 MBP Promedia przy al. Wojska Polskiego
6. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w zakresie realizacji zadań SBO „Różane Ogrody II” oraz „Różana Fontanna” + zaniedbania nad zrealizowanym zadaniem „Różane Ogrody w Kijewie”
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 03 czerwca br


Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 03 czerwca 2019 roku został przyjęty w wyniku głosowania /4-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia wniosku z dnia 21 lutego 2019r. o unieważnienie konkursu architektonicznego na zagospodarowania Placu Orła Białego wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, u. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką


Postępowanie wyjaśniające stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora DPS Dom Kombatanta przy ul. Kruczej 17


Postępowanie wyjaśniające stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie udzielenia odpowiedzi na pismo oraz zapewnienia należytych warunków dla czytelników filii nr 54 MBP Promedia przy al. Wojska Polskiego


Postępowanie wyjaśniające do skargi stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Ad. pkt. 6.
Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w zakresie realizacji zadań SBO „Różane Ogrody II” oraz „Różana Fontanna” + zaniedbania nad zrealizowanym zadaniem „Różane Ogrody w Kijewie”


Postępowanie wyjaśniające do skargi stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszno.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski