Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.24.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Oświadczenie woli - opinia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miasta dnia 26 listopada br.- ciąg dalszy.
375/19 - budżetu Miasta na 2020 rok,
376/19 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.
382/19 - zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Oświadczenie woli - opinia komisji.


S. Fritsch Zastępca Dyrektor WGKiOŚ– poinformował, iż  w przekazanym materiale omyłkowo wpisano nieprawidłowy materiał z odzysku tj. frez asfaltowy a winno być  kamień brukowy  - 1750 m 2 ,  materiał jest dostępny w zasobach ZDiTM.

Komisja: za- 9 jednogłośnie  zaopiniowała pozytywnie przekazanie materiałów drogowych  z depozytu dla parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Kostki .  
 


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miasta dnia 26 listopada br.- ciąg dalszy.
375/19 - budżetu Miasta na 2020 rok,
376/19 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.
382/19 - zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,


projekt uchwały  nr 375/19 w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok,

projekt uchwały  nr 376/19 w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.

Omawianie budżetu w dziale Transport i komunikacja rozpoczął Dyrektor WGKiOŚ P. Adamczyk.

Radny M. Biskupski– zapytał o stan realizacji budowy drogi na osiedlu Kasztanowym?

S. Fristsch Zastępca Dyrektora ZDiTM- jest porozumienie międzygminne  Szczecin – Police, zmieniony będzie układ komunikacyjny, jest wyjazd z osiedla przez ul. Kablową, jest program funkcjonalno użytkowy.

L. Duklanowski- zgłosił uwagę strategiczną do sposobu realizacji inwestycji przez miasto, jest wydział inwestycji miejskich i wydział zarządzania a wielkie inwestycje realizuje wydział zastępczy czyli WGKIOŚ.

Radny R. Stankiewicz- zapytał o realizację ciągu rowerowo–pieszego w kierunku pl. Grunwaldzkiego.

S. Fristsch Zastępca Dyrektora ZDiTM– jest zaplanowana realizacja - cały pl. Grunwaldzki tzw. Złoty Szlak koszt 25 mln. zł. 

Radny S. Słowik- czy odtwarzamy kamień, który wpisuje się  w charakter otoczenia.

S. Fristsch Zastępca Dyrektora ZDiTM- w materiale będzie wykorzystywany kamień, nowa kostka cięto- łupana.

Radna D. Jackowski- czy może  otrzymać rysunek wykorzystywanych materiałów.

S. Fristsch Zastępca Dyrektora ZDiTM– przekaże informację.

Radny Ł. Kadłubowski- zapytał o przebieg  trasy rowerowej na „ północnych osiedlach” dlaczego są wykluczone z tych środków (zadanie realizowane w ramach RPO).

P. Adamczyk WGKiOŚ- zadanie jest podzielone na etapy; obecnie jest realizowana ulica Łubinowa, potem Wojska  Polskiego do Głębokiego.

Radny M. Biskupski– stan realizacji  trasy rowerowej na ul. Łubinowej?

P. Adamczyk- chcieli zakończyć na przełomie listopada/grudnia br..

Następnie głos zabrała A. Kieszkowska-  omówiła zadania budżetowe w  dziale ochrona środowiska.

P. Słowik- ile jeszcze  pieców powinniśmy wymienić na terenie m.Szczecina?

A. Kieszkowska- mamy tylko szacunki; w zasobach  komunalnych ok. kilka tysięcy złotych.

A. Szotkowska Zastępca Prezydenta- pozostało  jeszcze ok. 2 tysięcy w zasobach komunalnych.

Radny J. Posłuszny- skala problemu duża, w tym tempie nie wymienimy wszystkich. Drony są niezmiernie ważne dla poprawy czystości, być może powinniśmy profilaktycznie rozpropagować informację, informujące o kontroli powietrza.

Radny L. Duklanowski- zapytał o remont fontanny na pl. Zwycięstwa, dlaczego podlega już remontowi skoro inwestycja została zakończona stosunkowo nie dawno budowana w roku  2012

J. Kujat ZUK- fontanna jest postawiona na  byłym basenie ppoż; część konstrukcji została  zburzona i postawiona  na styku konstrukcji betonowej i poniemieckiej,  fontanna osiada. Zostanie wypłycona z uwagi na bezpieczeństwo.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka zapytała o inwestycję w  parku Kasprowicza – czy planujemy wybudowanie palców zabaw – zapisy planu zagospodarowania przewidują ich realizację.

P. Adamczyk– najpierw realizujemy zadania  związane z poprawa stanu nawierzchni.

Komisja w wyniku głosowania : za 9, przeciw- 4 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  nr 375/19 - budżetu Miasta na 2020 rok,

Komisja w wyniku głosowania : za 9, przeciw- 4 projekt uchwały  nr 376/19 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.

 

projekt uchwały nr  382/19 - zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

Prezentacji  adiowizualnej dokonał  P. Adamczyk- Dyrektor WGKIOŚ – stanowi złącznik nr 4  do protokołu. Co najmniej o kilkadziesiąt procent wzrosną od stycznia 2020 r. w Szczecinie opłaty za odbiór odpadów ( w obecnej propozycji stawek która ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., opłata wynosić ma odpowiednio już 7,50 zł od metra sześciennego zużywanej wody przy mieszkaniu w zabudowie wielorodzinnej za odbiór odpadów segregowanych, z domów jednorodzinnych ma to być 94 zł. – niesegregowane w przypadku zabudowy wielorodzinnej na mieszkanie przypadnie po 15 zł od metra sześciennego zużywanej wody, a w domach w zabudowie jednorodzinnej taka opłata miesięczna wyniesie 188 zł.).

Radny Ł. Kadłubowski- czy jest inne wyjście niż podwyżka?

P. Adamczyk- przepisy ustawy mówią,  iż działania gminy muszą być finansowane z opłat ponoszonych przez mieszkańców, możemy szukać oszczędności tylko poprzez zauważalne zmiany obsługi systemu np. zmienić częstotliwość odbioru odpadów.  To zawsze decyzja gminy.

Radny P. Słowik- podkreślił znaczenie ekoportów na terenie m. Szczecina, zapytał czy miasto przygotowuje się do  koncepcji podziemnych lub półpodziemnych pojemników na odpady ( uważa, iż może to znacznie obniżyć koszty).

P. Adamczyk- rozwiązania z zastosowaniem podziemnych pojemników znajduje się w sferze zainteresowania Szczecina (pilotażowo zostanie zakupione ww. urządzenie). Działania gminy w pierwszej kolejności ograniczyły się do wskazania lokalizacji podziemnych pojemników dla potrzeb gromadzenia odpadów segregowanych w miejscach ogólnodostępnych. Realizacja takich inwestycji należy do zarządców terenów na nieruchomościach w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego.

Radny M. Pawlicki- płynie przekaz do opinii publicznej, że na dochody i wydatki samorządu wpływa polityka rządu. Uważa, iż są to nieprawdziwe tezy (nawiązał do wypowiedzi wiceministra). Zapytał czy jako miasto planujemy jeszcze kolejną transzę podwyżek?

P. Adamczyk- posiada stanowisko wiceministra, jednakże jest ono nie wiążące. W sprawie ewentualnych podwyżek, nie wie jakie będą nowelizacje ustawy o odpadach i uwarunkowania dla miasta w latach kolejnych.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła  do wiadomości nie zajmując stanowiska:

  • pismo mieszkanki w sprawie mozliwości pomocy w wystawianiu pojemników z  odpadami z posesji na chodnik (BRM 1540 ) - załącznik nr 5 do protokołu wraz z odpowiedzia wydziału w sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu,
  • pismo mieszkanki w sprawie ruchu samochodowego na pl.Orła Białego (BRM 1549) - załącznik nr 6 do protokołu,
  • pismo WGKiOŚ informujące o realizacji uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę porozumień międzygminnych - załącznik nr 7 do protokołu. 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/11/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/12/11 12:45:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/12/11 12:45:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/09 09:13:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/02 15:16:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/12 13:58:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/12 13:57:25 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/12 13:54:36 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/12 13:48:17 nowa pozycja