Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.21.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 332/19 - wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich nr 115, 115a, 116, 116a, 116b, 117, 117a i 118 i niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jarzębinowej
- 333/19 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej -ul. Jerzego Zimowskiego na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
- 334/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
- 335/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Działkowej 21
- 336/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/23 z obrębu 2058
- 337/19 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego
- 274/19 - lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin
- 275/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – plaża 3” w Szczecinie
- 276/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie
- 277/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół 2” w Szczecinie
- 278/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Osiedle Przyjaźni” w Szczecinie
- 279/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Somosierry 2” w Szczecinie
- 280/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka 6” w Szczecinie
4. Zasady wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych - ciąg dalszy.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.


Ww. punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 332/19 - wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich nr 115, 115a, 116, 116a, 116b, 117, 117a i 118 i niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jarzębinowej

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 332/19.

- 333/19 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej -ul. Jerzego Zimowskiego na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Witold Dąbrowski zapytał skąd taka duża bonifikata.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji przypomniał, że zasadami udzielania bonifikat Komisja zajmowała się, gdy udzielała delegacji Prezydentowi do takich działań. 99% bonifikata, ponieważ wspieramy służbę zdrowia.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 333/19.

- 334/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Jan Posłuszny zapytał z czego wynikają takie rozbieżności w przygotowaniu operatów szacunkowych.

Maria Latkowska odpowiedziała, że inna jest metodologia wyceny gruntu, jeśli jest to poprawa warunków zagospodarowania.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 334/19.

- 335/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Działkowej 21

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 335/19.

- 336/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/23 z obrębu 2058

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Witold Dąbrowski zapytał czy baza autobusowa Klonowica zostanie zlikwidowana. Czy teren zostaje sprzedany z wysypiskami śmieci.

Maria Latkowska odpowiedziała, że Wydział Gospodarki Komunalnej ustali czyje są to śmieci, które przed sprzedażą zostaną uporządkowane.

Anna Szotkowska Zastępca Prezydenta Miasta dodała, że likwidacja bazy autobusowej nie jest planowana.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-1, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 336/19.

- 337/19 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 337/19.

- 274/19 - lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Dominika Jackowski Wiceprzewodnicząca Komisji zauważyła, iż zgodnie z ustawą „lex developer” na Pogodnie mogą powstać budynki 7 kondygnacyjne. Dodała, że powinniśmy zniechęcać developerów ilością miejsc parkingowych/ na lokal. Jeżeli tego nie zrealizujemy, to mogą pojawić się takie budynki. Dodała, że plany powstają od 95 roku. Jeśli nie zwiększymy ilości miejsc postojowych/ na lokal to nie ma sensu uchwałach tej uchwały. A plany które powstały można wrzucić do kosza.

Angelika Szerniewicz – Kwas Generalny Projektant Biura Planowania Przestrzennego Miastastwierdziła, że ustawa wprowadza chaos urbanistyczny. Dodała, że tą uchwałą BPPM chce uporządkować zasady.

Radny Łukasz Kadłubowski poprosiła, aby tak ważne akty jak ten, wspólnie opracowywać.

Dominika Jackowski zgłosiła wniosek formalny o zwiększenie wskaźnika miejsc postojowych dla stref: S-I 3 mp/mieszkanie; S-II i S-III 2 mp/mieszkanie.

Ww. wniosek został przyjęty w wyniku głosowania: za-6; przeciw-0; wstrzym.-3.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały z poprawką.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z wnioskiem o zwiększenie wskaźnika miejsc postojowych dla stref: S-I 3 mp/mieszkanie; S-II i S-III 2 mp/mieszkanie.

- 275/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – plaża 3” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Katarzyna Walczak Starszy Projektant Zespołu Urbanistycznego Prawobrzeże w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 275/19.

- 276/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonał Piotr Doroszkiewicz Główny Projektant Zespołu Urbanistycznego Śródmieście – Zachód w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Dominika Jackowski powiedziała, że RO Gumieńce opiniowała poprzedni projekt. Zapytała czy ten plan przewiduje kaskadowe zejście kondygnacji i jaki jest parametr miejsc postojowych. Zapytała również czy inwestor przedstawił nową koncepcję.

Piotr Doroszkiewicz odpowiedział, że ilość kondygnacji od ul. Reczańskiej dostosowana do zabudowy tej ulicy, od ul. Południowej będzie wyżej. Dostosowaliśmy ich wniosek do naszych potrzeb. Dodał, że 25% terenu ma zostać dla mieszkańców jako teren rekreacyjny.

Zofia Fiuk – Dymek odpowiedziała, że inwestor nie przedstawił nowej koncepcji, czeka na uchwalenie planu.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-2, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 276/19.

- 277/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół 2” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonał Piotr Doroszkiewicz. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-1, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 277/19.

- 278/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Osiedle Przyjaźni” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonał Michał Sikorski Projektant Zespołu Urbanistycznego Śródmieście – Zachód w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Paweł Sawiński Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa powiedział, że SM nie zgadza się z opinią Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Wnioskowano o zmianę przeznaczenia drogi i uznanie jej jako droga publiczna. Zwrócił się z prośbą o przychylenie się do wniosku SM i uregulowania statusu tej drogi.

Katarzyna Krauze Kierownik Zespołu Komunikacji w Birze Planowania Przestrzennego Miasta poinformowała, że BPPM przesłało wariantowe uregulowania dla tej drogi do ZDiTM. BPPM dostało informację zwrotną o nieuregulowanych stanach prawnych. Dodała, że ten układ drogowy to droga wewnętrzna.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zaproponował przeprowadzenie wizji lokalnej tego terenu, gdzie proponuje się te zmiany i przeciwności, które występują. Złożył wniosek o odstąpienie od opiniowania ww. projektu uchwały do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; przyjęła ww. wniosek.

- 279/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Somosierry 2” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Magdalena Szcześniewska – Dąbrowska Starszy Asystent Zespołu Urbanistycznego Śródmieście – Zachód w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Jan Posłuszny zauważył, że w terenie elementarnym Z.P.4293 MW,U zaplanowano mieszkalnictwo. Tu jest zapis, że ma być 1 miejsce postojowe/ mieszkanie. Jak to ma się do zmiany uchwały o kierunkach urbanistycznych.

Magdalena Szcześniewska – Dąbrowska odpowiedziała, że stosuje się tu zapisy Studium.

Jan Posłuszny zapytał na jakim etapie jest zmiana Studium i w jakim terminie wejdzie pod obrady Rady Miasta.

Angelika Szerniewicz – Kwas odpowiedziała, że Studium jest na etapie diagnozy i zbierania wszystkich informacji. Dyskusja nad projektem Studium rozpocznie się w 2020 r.

Dominika Jackowski zauważyła, że jeżeli w tej kadencji uchwalimy takie plany jak ten, wówczas będą niezgodne ze Studium jak je na nowo uchwalimy. Zapytała czy można to ominąć.

Zofia Fiuk – Dymek w tym planie są problemy natury komunikacyjnej. Do BPPM wpływają wnioski i żeby ich nie wstrzymywać powstają te plany.

Władysław Dzikowski zauważył, że istnieje ryzyko niepodjęcia projektu uchwały. Zwrócił się do Biura Planowania Przestrzennego Miasta o większe zwracanie uwagi na parametry dot. miejsc parkingowych.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-1, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 279/19.

- 280/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka 6” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonał Piotr Doroszkiewicz. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Jan Posłuszny stwierdził, że w tym projekcie jest ten sam przypadek co w poprzednim. Dodał, aby nie brnąć dalej w taki schemat.

Grażyna Szotkowska Prezes STBS poprosiła o przyjęcie planu, gdyż zmieniamy tu przeznaczenie terenu przy ul. Janusza Kusocińskiego będącego własnością STBS, który w obowiązującym mpzp przeznaczony jest pod usługi sakralne, na zieleń urządzoną. Umożliwi to stworzenie przez STBS przestrzeni wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla.

Witold Dąbrowski złożył wniosek formalny, aby Biuro Planowania Przestrzennego Miasta przygotowało wykaz planów uchwalonych i planów zmienionych.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek. Komisja w wyniku głosowania: za-2, przeciw-2, wstrzym.-5 głosem przewodniczącego wniosek nie został przyjęty.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzym.-3; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 280/19.


Ad. pkt. 4.
Zasady wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych - ciąg dalszy.


Anna Szotkowska oznajmiła, że zgłoszone uwagi podzielono na dwie grupy: które są zgodne z prawem i techniczno – organizacyjne.

Radna Edyta Łongiewska – Wijas zapytała czy procedura przydziału pracowni artystycznych może zostać wprowadzona w tej uchwale.

Anna Szotkowska odpowiedziała, że ten temat należy objąć odrębnym projektem uchwały, który leży w kompetencjach Wydziału Kultury.

Władysław Dzikowski zaproponował, aby kolejne posiedzenie Komisji w dniu 6 listopada rozpocząć od tematu zasad wynajmu lokali komunalnych.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


 

Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/10/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/11/06 13:43:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/11/06 13:43:54 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/11/04 13:20:37 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/10/09 10:55:05 nowa pozycja