Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

PROTOKÓŁ NR 0012.5.14.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 13 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Wizja lokalna Domu Kultury Słowianin.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 15.04.19 przyjęto w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 18.03.19 przyjęto w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1.


Ad. pkt. 3.
Wizja lokalna Domu Kultury Słowianin.


J. Kimber – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – poinformowała, że pomimo ogromnych trudności technicznych i organizacyjnych instytucja nadal funkcjonuje i realizuje swój program. W sytuacji kryzysowej radzi sobie doskonale. Nie ma zagrożeń od strony finansowej. Jeśli takie się pojawią – Wydział będzie interweniował. Rok 2018 zakończył się b. dobrze, instytucja utrzymała wysoki poziom dochodów własnych. Wpływy ze sprzedanych biletów to 157 tys. zł i jest to b. dobry wynik.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, ile było wpływów w 2017 roku?

J. Janiak – Dyrektor Domu Kultury Słowianin – poinformował, że wpływy były 2-3 razy większe. W tej chwili „Słowianin” ma wyłączoną główną salę i organizując koncert poza siedzibą musi opłacać dosłownie wszystko: wynajem sal, transport, media itp. Niezwykle istotnym jest dziś to, by nie wypaść z rynku i pozostać marką rozpoznawalną w całej Polsce. W tej chwili korzysta z uprzejmości innych instytucji, nie może jednak robić dużych koncertów.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, w jaki sposób radni mogą pomóc, by przyspieszyć oddanie tej przestrzeni? Przypomniała, że równocześnie z wyłączeniem z użytkowana głównej sali w „Słowianinie”, zamknięto także przestrzeń w „K4” i „Peron 5”. Wszystkie te miejsca miały ofertę kierowana do tej samej publiczności i do tych samych organizatorów. Radna zauważyła też, że przyjęte na ostatniej sesji sprawozdanie z wykonania budżetów instytucji kultury pokazuje, że sytuacja „Słowianina” nie jest optymistyczna. W 2017 roku dał 49 koncertów, w 2018 – 26. W 2017 miał 14 000 publiczności, w 2018 – 7 900. To jest blisko 50% spadek. Powinniśmy znaleźć rozwiązanie, które pozwoli zaspokoić nam potrzeby tej publiczności i jak najszybciej stworzyć taką przestrzeń.

B. Wrzos – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych – przypomniała, że za zgodą radnych remont został powiększony o przebudowę i nadbudowę całego budynku. Zakres prac projektowych jest większy. W tej chwili dokumentacja projektowa jest gotowa. Złożone zostały dokumenty do pozwolenia na budowę.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy 8 mln zł zaplanowane na inwestycję, jest zabezpieczone w budżecie ZBiLK?

B. Wrzos – powiedziała, że w budżecie ZBiLK tych środków nie ma. Zwrócą się o nie po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Liczą na to, że otrzymają je w czerwcu.

Przedstawiciele firmy „Interwot” – przedstawili prezentację ilustrującą planowany remont i przebudowę budynku. Poinformowali, że po 20 czerwca spodziewają się uzyskać decyzję. Są już zrobione uzgodnienia ze Strażą Pożarną i z Konserwatorem Zabytków. Zakres prac szacowany jest na co najmniej 2 lata remontu.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy po zakończonym remoncie stowarzyszenia będą płaciły wyższe stawki za wynajem Sali w „Słowianinie”?

J. Janiak – podkreślił, że sala nie była wynajmowana stowarzyszeniom po to, by wpędzić je w kłopoty finansowe. Stawki, jakie dotychczas płaciły, wynikały z bilansu wydarzenia. Na pewno bez powodu nie będą one podnoszone.

E. Łongiewska – Wijas -  zapytała, jak będzie wybladła działalność „Słowianina” przez najbliższe 2-3 lata?

J. Janiak – powiedział, że po poznaniu dokładnego harmonogramu inwestycji, będzie można pracować nad strategią. Istotne jest, by sama instytucja gdzieś się przeniosła. Wybór padł na Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Kolumba. Tam także będzie prowadzona działalność artystyczna/ koncertowa – budynek dysponuje odpowiednią salą.

J. Kimber – powiedziała, że Wydział czeka na propozycje p. dyrektora, będzie na bieżąco reagował.

Następnie radni odbyli wizje lokalną sali koncertowej KD „Słowianin”.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas