Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.5.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 13 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 1/2019; 2/2019; 3/2019; 4/2019; 5/2019; 6/2019 - WZiON
4. Rozpatrzenie wykazu nieruchomości 1/DDG/ZBiLK/2019 - ZBiLK.
5. Zapoznanie się z korespondencją.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 16 stycznia 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-10; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 1/2019; 2/2019; 3/2019; 4/2019; 5/2019; 6/2019 - WZiON


Wykaz nieruchomości: 1/2019 (WZiON-I.6840.141.2018.PJ, UNP: 36113/WZiON/-XIV/18) -(zał. 3). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski zapytał co z innymi nieruchomościami w okolicy.

Maria Latkowska odpowiedziała, że rozpatrujemy jedynie wniosek złożony. W momencie, gdy pojawią się wnioski o poprawienie nieruchomości, wówczas przygotujemy wykaz i procedować na bieżąco.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała wykaz nieruchomości nr 1/2019.

Wykaz nieruchomości: 2/2019 (WZiON-I.6841.9.2017.RS, UNP: 36794/WZiON/-XIV/17) -(zał. 4). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Radna Grażyna Zielińska stwierdziła, że działka przeznaczona do zbycia znajduje się przy drodze, gdy będzie potrzeba poszerzenia drogi Miasto będzie zmuszone wykupić działkę. Dodatkowo zauważyła, że nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dlatego uważa, że wniosek powinien zostać zaopiniowany negatywnie.

Maria Latkowska odpowiedziała, że Biuro Planowania Przestrzennego Miasta uznało za zasadne zbycie części działki, gdyż wiedzą w jakim obszarze przewidują zmiany i czy w związku z tym jest jakieś zagrożenie.

Grażyna Zielińska stwierdziła, że należy poczekać na uchwalenie mpzp. Złożyła wniosek o odstąpienie od opiniowania.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Komisja w wyniku głosowania: za-3, przeciw-5, wstrzym.-3; nie przyjęła ww. wniosku.

Wobec tego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wykaz nieruchomości: 2/2019.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-2, wstrzym.-3; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 3/2019 (WZiON-I.6840.161.2018.DA, UNP: 41468/WZiON/-XIII/18) - (zał. 5). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Witold Dąbrowski stwierdził, iż nie ma mpzp dla tego terenu, Rada Osiedla Bukowo negatywnie zaopiniowała wniosek, a BPPM w swojej opinii stwierdza, iż w bezpośrednim sąsiedztwie działek znajdują się osuwiska aktywne okresowo. Wobec tego złożył wniosek o odstąpienie od zaopiniowania ww. wykazu do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; przyjęła ww. wniosek.

Wykaz nieruchomości: 4/2019 (WZiON-I.6840.192.2016.IŁ, UNP: 50952/WZiON/-XIV/18) - (zał. 6). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 5/2019 (WZiON-I.6840.10.2016.RS, UNP: 10580/WZiON/-XIV/16) - (zał. 7). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Witold Dąbrowski zwrócił uwagę na fakt, iż miasto ma problemy z PKP, aby pozyskać od nich działki. Zaproponował, aby rozpocząć rozmowy z PKP nt. zamiany terenów z PKP, np. te przy ul. Dunikowskiego, na poszerzenie drogi. Zaproponował odstąpienie od opiniowania do czasu uzgodnienia zamiany działek z PKP.

Maria Latkowska stwierdziła, że w wykazie nr 5/2019 mowa jest o gruncie gminnym, a 99% terenów PKP należy do Skarbu Państwa.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Komisja w wyniku głosowania: za-0, przeciw-5, wstrzym.-7; negatywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 6/2019 (WZiON-I.6840.270.2018.AC, UNP: 81367/WZiON/-XIV/18) - (zał. 8). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-2, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazu nieruchomości 1/DDG/ZBiLK/2019 - ZBiLK.


Wprowadzenia dokonał Jarosław Woźniak Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży ZBiLK zgodnie ze złożonym wykazem 1/DDG/ZBiLK/2019 (znak: ZBiLK.DDG.4142..2019.MW) – zał.9.

Artur Brończyk Przewodniczący Rady Osiedla Majowe stwierdził, że każda inwestycja na osiedlu jest wartością dodaną. Zauważył jednak, że RO podjęła uchwałę wspierającą inwestycję, jednak z zapewnieniem drogi dojazdowej do boiska przy kominie oraz z zabezpieczeniem terenu pod boisko treningowe wraz z zapleczem.

Grażyna Zielińska cieszy się, że pojawia się inwestor, który ma ciekawy pomysł. Jednak nie przedstawia koncepcji na zagospodarowanie olbrzymiego terenu. Na podstawie tego, że potencjalny dzierżawca chce wydzierżawić, nie możemy podejmować tak ważnych decyzji.

Radny Maciej Szyszko zauważył, że wielomilionowa inwestycja ma powstać na podstawie umowy dzierżawy.

Witold Dąbrowski stwierdził, że intencje wnioskodawcy są niejasne.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zaproponował, aby przeprowadzić wizję lokalną na tym terenie.

Ww. wniosek został przyjęty w wyniku głosowania: za-12; przeciw-0; wstrzym.0.


Ad. pkt. 5.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

Zał.10 informacja WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wielorodzinnej z dnia 21.1.2019 r.

Zał.11 informacja WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wielorodzinnej z dnia 4.2.2019 r.

Zał.12 pismo Anny Szotkowskiej Zastępcy Prezydenta Miasta nt. prywatyzacji zasobów lokalowych w GMS.

Zał.14 wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie przejęcia przez GMS nieruchomości drogowej – ul. Topazowa.

Zał.15 wniosek mieszkanki w sprawie mieszkaniowej.

Zał.16 odpowiedź ZBiLK na wniosek mieszkanki w sprawie mieszkaniowej.Sylwia Rogulska Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych przedstawiła chronologię sprawy. W szczególności powiedziała, że wnioskodawca otrzymał lokal komunalny do remontu, jednak nie udało się jemu wykonać remontu z własnych środków. Na prośbę Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa poprzedniej kadencji ZBiLK zobowiązał się do przeprowadzenia remontu. W związku z pożarem budynku, remont nie został wykonany, a wnioskodawcy wskazano lokal zastępczy, który został przyjęty. Od tego momentu wnioskodawca zwraca się z pismami do ZBiLK-u, że przydzielony lokal jest źle ogrzewany, na ścianach pojawia się grzyb i ze względów zdrowotnych zwraca się o zamianę tego lokalu. ZBiLK wkazał wnioskodawcy 10 lokali w okresie do 10 lutego br. Ostatni lokal jest z łazienką, CO i znajduje się na 1 piętrze. Jednak jeszcze go nie przyjęto, bo oczekiwania są do pozyskania lokalu 3 pokojowego. Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji podziękował ZBiLK-owi za zaangażowanie w sprawę. Dodał, że Komisja nic nie może więcej zrobić w tej sprawie.

Zał.17 wniosek mieszkanki w sprawie WZ przy ul. Szybowcowej oraz zmiany mpzp.

Zał.18 odpowiedź BPPM na wniosek mieszkanki w sprawie WZ przy ul. Szybowcowej oraz zmiany mpzp.

Zał.19 pismo w sprawie udziału w pracach komisji konkursowej na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, w majątku Gminy Miasto Szczecin po rozwiązanym Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie. Komisja w wyniku głosowani: za-11; przeciw-0; wstrzym.-1 delegowała do komisji konkursowej Wiceprzewodniczącą Komisji Dominikę Jackowski.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/02/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/02/28 11:01:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/02/28 11:01:37 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/02/13 12:03:42 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/02/06 14:37:31 nowa pozycja