Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.2.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 10 GRUDNIA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektu uchwały:
- Nr 284/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok w sferze "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego",
- Nr 294/18 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
3. Omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2019 w sferze "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego".
4. Plan pracy Komisji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektu uchwały:
- Nr 284/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok w sferze "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego",
- Nr 294/18 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.


Projekt uchwały Nr  294/18 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

E. Dominiak – Górska – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

U. Pańka – zapytała, z jakich środków zostaną przekazane te pieniądze? Z jakiego zadania zostaną przesunięte?

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że nigdzie nie nastąpiło zmniejszenie środków. To jest zagospodarowanie pieniędzy, które pojawiły się w budżecie pod koniec roku. Jest to tzw. zmiana niezbilansowana.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że uchwała była już zarejestrowana. Zapytała, dlaczego zakończono inicjatywę uchwałodawczą a potem ponownie zarejestrowano projekt? Poprosiła także o wyjaśnienie dwóch różnych adresów, jakie pojawiają się w projekcie uchwały i w uzasadnieniu.

E. Dominiak – Górska – wyjaśniła, że uchwała miała wejść na sesję listopadowa. Wchodzi w grudniu, wraz ze zmianami w budżecie na rok 2018. Zmieniła się także podstawa prawna. Ad. adresy: niema tu błędu. Kościół funkcjonuje pod jednym adresem, parafia – pod innym.

Wobec braku dalszych pytań do ww. projektu uchwały Przewodnicząca Komisji poddała go pod głosowanie.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, projekt uchwały Nr  294/18 został zaopiniowany pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 284/18w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok

A.Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury - omówiła zmiany w budżecie Wydziału.

U. Pańka – zapytała o powody przesunięcia w finansowaniu zadania „Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach”.

M. Przepiera – poinformował, że nie było problemów z przetargiem: zgłosiło się 4 oferentów. Potem nastąpiło szczegółowe sprawdzanie ofert i odpowiedzi na wiele złożonych pytań. Zadanie idzie zgodnie z harmonogramem podpisanym w dniu zawarcia umowy. Przesunięcie w terminie nastąpiło pomiędzy rozstrzygnięciem przetargu a podpisaniem umowy. Podkreślił, że nie ma żadnego zagrożenia w zakresie terminowej realizacji budżetu.

M. Szyszko – poinformował,  że termin zakończenia budowy to 5 październik 2019 roku. Potwierdził, że prace idą zgodnie z harmonogramem. Pochwalił TBS Prawobrzeże jako spółkę prowadzącą i nadzorującą to zadanie.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o formę organizacyjną CAL.

A.Stankiewicz – poinformowała, że CAL nie będzie instytucją kultury. Będzie prowadzone przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert. Decyzja ta została podjęta przez Zarząd. Od samego początku ta przestrzeń ma być wielofunkcyjna, mają być tam realizowane nie tylko działania kulturalne ale i społeczne. Dysponentem środków na ten cel będzie Biuro Dialogu Obywatelskiego.

U. Pańka – podkreśliła, że nieruchomość jest i pozostanie własnością Miasta. W tym budynku będzie organizacja pozarządowa, która będzie tym zarządzała. Ale jest to jedynie koncepcja. Rada Miasta może to zmienić. Może powołać nową instytucję kultury, może także np. utworzyć filię Domu Kultury w Dąbiu.

Następnie M. Dąbrowska – Mastalerz - Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich – omówiła zadanie „ Willa Lentza, Etap II – modernizacja obiektu” (zmniejszenie dochodów o kwotę 605 tys. zł)

M. Przepiera – wyjaśnił, że jest to rozliczenie środków unijnych na termomodernizację budynku. Wniosek o płatność nie zdążył być rozliczony w tym roku, stanie się to w roku przyszłym. Zadanie obejmuje mury, termomodernizację, odtworzenie elewacji, izolację gruntową, ogrzewanie. Na te zadania uzyskaliśmy dofinansowanie. Inwestycja idzie zgodnie z planem. Wykonawca pracuje sprawnie, wyprzedzając nawet harmonogram. Inwestycja będzie oddana jesienią przyszłego roku.

Wobec braku dalszych pytań ze strony radnych Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 284/18.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały w części dot. kultury i dziedzictwa kulturowego.


Ad. pkt. 3.
Omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2019 w sferze "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego".


Obecni na sali dysponenci omówili projekt budżetu w części dot. wydatków majątkowych (str. 457-459).

M. Dąbrowska – Mastalerz – omówiła zadanie „Willa Lentza”.

E. Dominiak – Górska – omówiła zadania zaplanowane do realizacji przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Podkreśliła, że konkretne obiekty nie zostały jeszcze wskazane przez Konserwatora. Chce on wprowadzić możliwość przekazywania dotacji zarówno jednostkom i  instytucjom, jak i indywidualnym wnioskodawcom.

U. Pańka – zaproponowała, by przed sesją budżetową zaprosić Konserwatora, by przekazał konkretne informacje na ten temat.

A.Stankiewicz – omówiła wydatki majątkowe Wydziału Kultury.

U. Pańka –zapytała o Dom Kultury Słowianin.

A.Stankiewicz – poinformowała, że ZBiLK przygotowuje dokumentację i kosztorys. Ma być ona gotowa do 15 grudnia, odpowiednie środki zostaną zapisane w budżecie 2019 roku. Zadanie wykonywać będzie ZBiLK. Dyr. Stankiewicz poinformowała, że Wydział złożył kilka dodatkowych wniosków do budżetu, związanych z wydatkami majątkowymi. Czekają na decyzję Kolegium Prezydenckiego.

U. Pańka – nawiązując do zapowiadanych podwyżek cen prądu zapytała, czy w związku z tym ten budżet będzie zmieniany? Czy są jakieś rezerwy?

M. Przepiera – powiedział, że jesteśmy przygotowani na te podwyżki. Mamy rezerwę w budżecie na wzrost cen energii elektrycznej i cen paliw. Energię elektryczną kupujemy w ramach grup zakupowych. Ratują nas programy takie jak ‘Sowa’ pozwalające na wymianę lamp ulicznych na ledowe. W Filharmonii Szczecińskiej zmodernizowane zostanie dotychczasowe rozwiązanie.

B Baran – zapytał, czy na przyszły rok zarezerwowano środki na budowę parkingu pomiędzy biblioteką na pl. Matki Teresy z Kalkuty a sklepem Społem?

M. Przepiera – poinformował, że parking został skreślony z budżetu.

J. Balicka – zapytała o środki z Interregu na współfinansowanie remontu kamienicy przy ul. Niemierzyńskiej.

M. Przepiera – przypomniał, że program Interreg III nie udał się z powodu błędów leżących po stronie niemieckiej. Na potrzeby Interreg IVa konieczne było przeprojektowanie zadania. W przyszłym roku chcemy mieć pozwolenie na budowę, a w okolicach wakacji - decyzję, że takie dofinansowanie otrzymamy.

J. Balicka – zapytała o inwestycję na pl. Teatralnym, przy „Pleciudze”.

M. Przepiera – powiedział, że nikt się nie zgłosił do ogłoszonego przetargu. Dlatego tych pieniędzy nie widać w budżecie. W tej chwili trwają negocjacje „z wolnej ręki”, które być może wyłonią wykonawcę tego zadania.

D. Matecki – zapytał, czy w budżecie zaplanowano środki zagospodarowanie Wieży Gocławskiej i Wieży Quistorpa?

M. Przepiera – potwierdził, że ten temat pojawia się w dyskusjachi, żadnych dokumentów w tej sprawie jednak nie ma.

E. Łongiewska – Wijas –  zapytała, gdzie w projekcie budżetu są zapisy na Mediatekę?

A. Stankiewicz – wyjaśniła, że środki są zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zobowiązanie jest zaciągnięte, projektanci projektują, środki znajdą się w zapisie budżetowym lada chwila.

Następnie A. Stankiewicz - omówiła budżet bieżący Wydziału Kultury (str. 385 – 392 projektu budżetu).

D. Matecki - zapytał o wskaźniki określające ilość uczestników wydarzeń kulturalnych.

A. Stankiewicz – powiedziała, że dane w projekcie budżetu są szacunkowe. Dwa razy w roku są one weryfikowane w sprawozdaniach składanych do Miasta. Dyrektorzy instytucji dysponują pełną informacją na ten temat.

U. Pańka – zapytała, czy przewidywane są podwyżki dla pracowników instytucji kultury?

A. Stankiewicz – poinformowała, że ten temat był przedmiotem negocjacji Miasta ze związkami zawodowymi. Ustalenia są poczynione. Szczegółów p. dyrektor jeszcze nie zna.

B. Baran – zapytał o skutki finansowe wynajmowania pomieszczeń przez DK „Słowianin”.

A. Stankiewicz – powiedziała, że na dziś nie ma takich informacji. Będzie to zapewne w sprawozdaniu rocznym instytucji. Działalność koncertowa się dzieje, przeniesiona została do innych pomieszczeń.

 E. Łongiewska – Wijas – zapytała o budżet Szczecińskiej Agencji Artystycznej, pozycję „Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi…”. Przypomniała, że w budżecie jest już 2,2 mln zł na „Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi”. Czy nie jest to dublowanie zadań? Czy Miasto ma kontrolę nad tymi działaniami?

A. Stankiewicz – wyjaśniła, że każda z instytucji kultury realizuje ten punkt. Wszystkie one wchodzą w partnerstwo z organizacjami pozarządowymi i nie ma tu żadnego dublowania.

 E. Łongiewska – Wijas –  zapytała, dlaczego w budżecie SAA nie ma „Pyromagic”.

A. Stankiewicz – poinformowała, że od kilku lat zadanie to realizuje Żegluga Szczecińska.

B. Baran – złożył wniosek o całkowitą rezygnację z tej imprezy. Zdaniem radnego jest to wyrzucenie kilu milionów w powietrze i barbarzyństwo dla przyrody.

J. Balicka – powiedziała, że jest przeciwnego zdania: „Pyromagic” to wielka promocja dla naszego Miasta.


Ad. pkt. 4.
Plan pracy Komisji.


E. Łongiewska – Wijas – przedstawiła projekt planu pracy komisji (załącznik nr 3 do protokołu).

Proponowany plan pracy komisji został przyjęty przez aklamację.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/11/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/02/11 16:40:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/02/11 16:40:59 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/10 11:35:24 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/10 11:34:31 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/11/30 14:44:13 nowa pozycja