Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.9.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 13 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:45
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wizja lokalna modernizacja węzła Łękno:8.45 -10.00
-organizacja ruchu
-stan zaawansowania inwestycji
3. Opiniowanie projektów uchwał godzina 10.15 sala 161:
-59/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
-60/19 - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”,
-61/19 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych,
-63/19 - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wizja lokalna modernizacja węzła Łękno:8.45 -10.00
-organizacja ruchu
-stan zaawansowania inwestycji


I. Lipczyńska WIM-  przebudowa węzła Łękno oznacza  budowę kolejnego fragmentu tzw. trasy średnicowej w Szczecinie (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego), do tego przebudowę linii kolejowej na długości 1,2 km oraz budowę poziomowego skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego. Całkowity koszt planowanych prac to 128,99 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 73 mln zł. Docelowo węzeł Łękno będzie pełnić funkcję przesiadkową dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która ruszyć ma w 2022 r. Przebudowa Węzła Łękno ma zakończy się do roku 2020.

Wykonawca inwestycji - realizacja inwestycji trwa od  grudnia 2018, niestety  kierowcy mają utrudnienia;   zamknięto dla ruchu północną jezdnię al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Zaleskiego do ul. Marii Skłodowskiej-Curie (przewidziane jest na 9 miesięcy). Na bieżąco współpracują ze służbami miejskimi w zakresie poprawy bezpieczeństwa; znaki pionowe są cały czas odmalowywane.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta G. Zielińska– jest wnioskodawcą tego spotkania. Na  al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Zaleskiego do ul. Marii Skłodowskiej-Curie, tam gdzie skierowano ruch z zamkniętej nitki dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza jak jest ciemno kierowcy wymuszają  jadąc często na czołowe zderzenie, ponadto nagminnie łamią zakaz skrętu w lewo w ul.Traugutta. Prosi również o odmalowanie pasów dla pieszych na skrzyżowaniu.

M. Charęza Kierownik WGKiOŚ– omówił główne złożenia organizacji ruchu, który  odbywać się będzie wyłącznie jezdnią południową po jednym pasie ruchu dla każdego z kierunków jazdy. Uniemożliwiono  skręt w lewo z al. Wojska Polskiego w ul. Traugutta na kierunku Zaleskiego — Głębokie (z wyłączeniem komunikacji miejskiej). Niemożliwy jest również skręt w lewo z ul. Traugutta w ciąg al. Wojska Polskiego na kierunku do Głębokiego. Wszystkie uwagi radnej Zielińskiej zanotował, odbywają cykliczne spotkania z wykonawcą , pasy są odmalowywane na bieżąco. Postara się jeszcze dokładniej oznakować zakaz skrętu w ul. Traugutta. Organizacja ruchu w wyniku wszystkich uwag zmieniała się kilkukrotnie.

Przedstawiciel Policji- niestety  nie jest respektowany zakaz skrętu w ul. Traugutta  podczas realizacji inwestycji, wynika to z brawury, przyzwyczajenia. Patrole stoją tam często, mandatują kierowców.

Wykonawca inwestycji –przyjął uwagi radnych postara się na bieżąco je realizować.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta G. Zielińska –podziękowała za przyjęcie wniosków do realizacji, prosi jeszcze aby rozważyć  zmianę organizacji ruchu na ul. Krasińskiego z  pierwszeństwem przejazdu (na czas remontu).


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał godzina 10.15 sala 161:
-60/19 - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”,
-61/19 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych,
-63/19 - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin.


projekt uchwały nr 60/19w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”,

Projekt omówił P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ.

Radny L. Duklanowski-  z czego wynika przekazanie dotacji?

P. Adamczyk- gmina m. Szczecin uczestniczy w projektach, jeden z nich to   dofinansowanie projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”.

Radny  M. Ussarz- na ile opiewa koszt inwestycji?  jaka dotacja i wkład własny miasta całego projektu?

P. Adamczyk- przekaże na kolejnej  komisji informacje w sprawie finansowania.

Komisja w wyniku głosowania : za-  10, wstrzym.- 3,  przeciw-0

projekt uchwały 61/19w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych,

Radny L. Duklanowski – zgłosił poprawkę ? błąd? Używamy nomenklatury w uchwale gmina zas przy nazwie Szczecinek jest tylko  Miasto. Prosi o wyjaśnienie.

P. Adamczyk-  nie ma  nieprawidłowości w nazewnictwie, wynika to z uprawnień, ale upewni się, że nie ma pomyłki pisarskiej.

Komisja w wyniku głosowania : za- 13 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

projekt uchwały nr 63/19w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin,

Radny M. Pawlicki- co z przebudową kąpieliska Dziewoklicza na  jakim jest etapie?

P. Adamczyk- niestety po raz kolejny nie doszło do podpisania umowy, na dzień dzisiejszy nie ma wykonawcy który wejdzie na budowę;  mieliśmy  trzech oferentów. Nie wejdziemy w tym roku na plac budowy przed sezonem. Plan miasta jest taki, iż po zakończeniu sezonu ogłosimy przetarg ( ok.10 miesięcy trwa  realizacja )  oferty oscylują na poziomie 15-16 mln. zł.  my mamy ok.10 mln. zł.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – czy są podpisane umowy z ratownikami na obsługę kąpielisk, w ubiegłym roku były głosy, iż jest za mało.

P. Adamczyk – są na etapie porozumienia z WOPR-em, jest to warunek konieczny funkcjonowania kąpielisk.

Komisja w wyniku głosowania : za- 13 (jednogłośnie) zaopiniował pozytywnie projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka poinformowała, iż projekt uchwały  nr  59/19   zmieniający uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zostanie przełożony na kolejne posiedzenie dnia 20 marca br.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 10 , wstrzym.- 2 przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 6 marca br.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/03/28 15:02:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/03/28 15:02:24 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/15 09:54:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/14 08:31:03 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/07 10:14:01 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/07 10:05:14 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/07 10:02:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/07 09:42:35 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/07 09:39:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/06 12:25:27 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/06 11:04:08 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/06 10:57:40 nowa pozycja