Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.26.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 379/19 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
- 375/19 - budżetu Miasta na 2020 rok,
- 386/19 - sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania,
- 359/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące,
- 360/19 - stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego Nr 1 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,
- 361/19 - o zmianie Uchwały Nr XVIII/498/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
1. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4,
2. przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Morskiego i Politechnicznego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6,
3. stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6,
4. rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6,
5. utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
- 362/19 - o zmianie Uchwały Nr XLIX/1029/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie,
- 363/19 - o zmianie Uchwały Nr XLIX/1027/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół ponadpodstawowych oraz zmian organizacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
- 364/19 - o zmianie Uchwały Nr XLIX/1028/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie,
- 365/19 - o zmianie Uchwały Nr XLIX/1019/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany nazwy i organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 16.10.19 przyjęto w głosowaniu: za - 6, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 06.11.19 przyjęto w głosowaniu: za - 6, przeciw – 0, wstrzym. – 1.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 379/19 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
- 375/19 - budżetu Miasta na 2020 rok,
- 386/19 - sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania,
- 359/19 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące,
- 360/19 - stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego Nr 1 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,
- 361/19 - o zmianie Uchwały Nr XVIII/498/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
1. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4,
2. przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Morskiego i Politechnicznego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6,
3. stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6,
4. rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6,
5. utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
- 362/19 - o zmianie Uchwały Nr XLIX/1029/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie,
- 363/19 - o zmianie Uchwały Nr XLIX/1027/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół ponadpodstawowych oraz zmian organizacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
- 364/19 - o zmianie Uchwały Nr XLIX/1028/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie,
- 365/19 - o zmianie Uchwały Nr XLIX/1019/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany nazwy i organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie.


Projekt uchwały Nr 379/19 w spr. zmian w budżecie na 2019 rok

A. Hofman – Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych – omówiła proponowane zmiany w budżecie Biura. 

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty - omówiła proponowane zmiany w budżecie bieżącym Wydziału.

U. Pańka – poinformowała, że do radnych wpłynęło pismo Rady Osiedla z prośbą o remont Szkoły Podstawowej Nr 5. Zapytała, jak wygląda sytuacja z tą szkołą?

 M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział, że otrzymał tą korespondencję od radnego P. Bartnika. Przyznał, że obiekt szkoły nie spełnia standardów zarówno p.poż i Sanepid, ale i estetycznych.  W ostatnim czasie w tej szkole zmodernizowano salę gimnastyczna i dach, a sam obiekt jest przewidziany do termomodernizacji.  Na rok 2020 nie mam tej szkoły w planach inwestycyjnych z powodu braku środków. Zapewnił, że będzie szukał środków na ten remont.

U. Pańka – opowiedziała się za racjonalnym wydatkowaniem środków.  Zauważyła, że z jednej strony mamy szkołę na ul. Budziszyńskiej, z drugiej potwornie zaniedbany budynek SP-5.

M. Przepiera  – przypomniał, że za chwilę na tej szkole będą montowane ogniwa termo. Placówka nie jest zapomniana. Mamy jednak 148 jednostek. Budżet, jeśli chodzi o inwestycje w oświacie, mamy w tym roku rekordowy. I tak niestety nie starcza, by zabezpieczyć wszystkie potrzeby inwestycyjne szkół.

M. Żylik – powiedział, że zaleceń p.poż jest bardzo dużo. Żeby je spełnić, tylko w jego szkole, potrzebne są duże pieniądze. Takich sytuacji jest dużo i dyrektor razem z prezydentem muszą wybierać.

M. Kolbowicz – zapytał o podwyżki dla nauczycieli: w jakim procencie zagwarantuje je rząd?

L. Rogaś – powiedziała, że w sumie podwyżka dla nauczycieli w roku 2019 to ok. 11 mln zł (od września do grudnia). Rząd daje na ten cel 8,2 mln zł.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 379/19.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały nr 375/19 w spr. budżetu Miasta na 2020 rok

L. Rogaś – omówiła projekt budżetu Miasta na rok 2020 w sferze „Edukacja i nauka” – budżet bieżący. Poinformowała, że na skutek zmian w przepisach prawa projekt budżetu wydziału jest większy o 49 mln zł.  Subwencja planowana na przyszły rok wynosi 506 135 234 zł i jest wyższa w stosunku do  roku 2019, wydatki jednak rosną dużo szybciej. O ostatecznej wysokości kwoty subwencji dowiemy się w lutym przyszłego roku.

U. Pańka – zapytała, czy w tym budżecie uwzględniono podwyżkę opłat za energię elektryczną?

L. Rogaś – powiedziała, że te środki są zaplanowane w rezerwie budżetu Miasta. „Liczymy, że w przyszłym roku będziemy mogli wnioskować o zamrożenie podwyżek tych opłat”.

A. Hofman – omówiła projekt budżetu 2020 roku w części realizowanej przez BIiRO (budżet majątkowy).

J. Balicka – zapytała o Zespół Szkół przy ul. Portowej: czy są środki na remont tej filii?

M. Przepiera – poinformował, że w tej chwili modernizujemy tam część związaną z internatem.  Na skutek tego uczniowie Szkoły Muzycznej musieli przenieść się do tej części budynku, która wymaga remontu. Prezydent spotkał się z dyrektor szkoły i przedstawicielami rodziców. Wspólnie szukali rozwiązania. Jest szansa na dofinansowanie remontu tej szkoły ze środków ministerialnych.

W głosowaniu: za - 9, przeciw – 0, wstrzym.-2 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały nr 386/19 w spr. obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Poinformowała, że od 1 września, nastąpiły kolejne zmiany w Karcie Nauczyciela, które powodują, że Wydział proponuje podjęcie tej uchwały w nietypowym terminie. Proponuje także skomasowanie zapisów z 3 uchwał w jednym dokumencie oraz niepowielanie zapisów ustawowych w uchwale. Oprócz dostosowania do aktualnego stanu prawnego, wykreślono zapisy nieaktualne i powielające ustawę.

M. Żylik – powiedział, że podoba mu się ten dokument i pomysł na scalenie 3 dotychczas funkcjonujących.

U. Pańka – zapytała, czy odbyły się konsultacje ze związkami zawodowymi?

L. Rogaś – poinformowała, że ze względu na to, że zmiany weszły w życie od 1 września poproszono związki zawodowe o skrócenie okresu opiniowania do 21 dni i rozesłano projekt uchwały do wszystkich związków. W tej chwili otrzymano 2 informacje zwrotne: „Solidarność – Oświata” przesłała opinię negatywną.

G. Śmigielski – Związek Zawodowy Solidarność - Oświata – poprosił, by choć do części ich uwag się przychylić. Prosili m.in. o to, by przywrócić nauczycielom, którzy zostali zakwalifikowani do praktycznej nauki zawodu, pensum 18 godzin. W tej chwili w technikum praktyczna nauka zawodu to 20 godzin. Osoby, które miały pensum 18 godzin, nie zostały nawet poinformowane o tych zmianach. W tej chwili jest czas na to, by utrzymać ten stan, który był do tej pory. W Szczecinie mamy ogromny problem z nauczycielami zawodu. Przejmuje ich prywatny rynek. Nauczyciele porzucają pracę. Podniesienie pensum jest jednoznaczne z obniżką wynagrodzeń. P. Śmigielski obawia się, że część nauczycieli porzuci pracę w trakcie roku szkolnego. Zna takie Miasta, w których kształcenie zawodowe poległo i jego odbudowanie jest ogromnie kosztowne. W jego szkole brakuje 5 nauczycieli zawodu. Na stronach Kuratorium ciągle są poszukiwani ci nauczyciele. Sytuacja jest b. poważna.

U. Pańka – stwierdziła, że temat jest b. trudny. Uznała, że to powinno być rozwiązanie systemowe. By wyraźnie podzielić, że rząd daje pieniądze na pensje, a my utrzymujemy obiekty. Nauczyciele odchodzą nie tylko z kształcenia zawodowego. Problem jest ogromny. Radna zapytała, czy możemy na ten moment, jeszcze się pochylić nad argumentami związkowców?

L. Rogaś – powiedziała, że w przygotowywaniu uchwały posiłkował się uchwałami innych miast. Zapis o 20 godzinach pensum dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu zaopiniowały pozytywnie inne związki zawodowe. Dyrektor nie zgodziła się z określeniem „przywrócenie 18 godzin”. W Karcie nigdy nie było takiego zapisu. Od 1 września ma o tym decydować samorząd. Stan zatwierdzony w arkuszach organizacyjnych to 20 godzin. To, że 50% zajęć ma być zajęciami praktycznymi też nie jest zapisem nowym. W Szczecinie b. popularne jest kształcenie modułowe. Pensum nauczyciela w tym przypadku wynosi 18 godzin. Nawiązując do problemu z nauczycielami zawodu powiedziała, że od roku widać tendencję odwrotną. B. mocno obniżył się wiek osób, które podejmują pracę w szkole. Problem oczywiście nadal jest. Nauczyciele uczą w wielu szkołach na ułamki etatów.  Jeśli teraz obniżymy pensum do 18 godzin, to zabraknie nam nauczycieli. Wyjdzie nam kolejna luka w zatrudnieniu.

G. Śmigielski – przypomniał, że praktyczna nauka zawodu składa się z 2 elementów. W szkole zawodowej praktyczna nauka zawodu stanowiła ok. 30% godzin. W tej chwili praktyczna nauka zawodu to zajęcia zawodowe realizowane w formie praktycznej. Objęła też przedmioty pracowniane. Dla nauczycieli prowadzących pracownie zmiana definicji praktycznej nauki zawodu stała się przyczyną zwiększenia pensum nauczyciela z 18 do 20 godzin. Ilość nauczycieli objętych tym pensum 20 godzin znacznie się zwiększyła.

L. Rogaś – powiedziała, że skoro od 3 lat obowiązuje przepis dotyczący zajęć praktycznych to znaczy, że od 3 lat nauczyciele mają pensum 22/20 godzin. Dopiero od 1 września wprowadzono, że ma to ustalić Rada Gminy.

G. Śmigielski – przypomniał, że w tej chwili obowiązuje zmieniony zapis (definicja), że praktyczna nauka przedmiotu odbywa się jako „przedmioty realizowane w formie praktycznej”. P. Śmigielski ma  informacje z 7 szkół, że nauczyciele zgłaszają tu zastrzeżenia. Duża część szkół pracuje programem modułowym. Podkreślił, że to, o co proszą związkowcy nie oznacza wielkich wydatków.

L. Rogaś – powiedziała, że nie jest problemem budżet tylko stan faktyczny zatwierdzony w arkuszach. Także przez związki zawodowe. Problem tkwi w braku nauczycieli. Obniżenie pensum spowoduje tu lukę. Większość miast określa to pensum na poziomie 20 godzin. Dyrektor oświadczyła, że będzie podtrzymywać przedstawione argumenty.

M. Żylik – uznał, że ta sytuacja, która teraz jest, musi być utrzymana do końca roku szkolnego. Należy wrócić do tematu z nowym rokiem szkolnym.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 386/19.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 359/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały nr 360/19  stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego Nr 1 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 361/19 o zmianie Uchwały Nr XVIII/498/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie 1. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, 2. przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Morskiego i Politechnicznego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 3. stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 4. rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 5. utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 362/19 o zmianie Uchwały Nr XLIX/1029/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 363/19 o zmianie Uchwały Nr XLIX/1027/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół ponadpodstawowych oraz zmian organizacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

 

Projekt uchwały Nr 364/19 o zmianie Uchwały Nr XLIX/1028/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 365/19 o zmianie Uchwały Nr XLIX/1019/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany nazwy i organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/11/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/12/05 08:29:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/12/05 08:29:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/11/13 12:17:49 nowa pozycja