Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.15.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 19 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 179/19 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kingi 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego,
- 180/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 170/19 - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
- 173/19 - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
- 174/19 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
- 175/19 - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
- 171/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Andersena 3” w Szczecinie,
- 172/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie.
4. Informacja nt. wniosku w sprawie postępowania konkursowego przeprowadzonego przez Żeglugę Szczecińską w sprawie dzierżawy terenów vis a vis budynku LASTRADA OFFIS.
5. Wniosek dot. krótkotrwałych najmów lokali mieszkalnych.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Dominika Jackowski Wiceprzewodnicząca Komisji poprosiła o przeniesienie pkt 5 na jedno z kolejnych posiedzeń w związku z informacją braku możliwości przybycia wnioskodawców na dzisiejsze posiedzenie.

Wniosek został przyjęty w wyniku głosowania: za-9; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 12 czerwca 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-8; przeciw-0; wstrzym.-1.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 179/19 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kingi 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego,

Wprowadzenia dokonała Sylwia Jakubik – Podolska Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Przemysław Słowik zapytał o zasadność tak  niskiej kwoty.

Sylwia Jakubik – Podolska odpowiedziała, że takiej bonifikaty można udzielić wyłącznie wieczystemu użytkownikowi.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-3, wstrzym.-1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 179/19.

- 180/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

Wprowadzenia dokonała Sylwia Jakubik – Podolska Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 180/19.

- 170/19 - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonał Daniel Wacinkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas zapytała jakie oszczędności będą przy połączeniu administracji dwóch tbs’ów.

Grażyna Szotkowska Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego odpowiedziała, że zmniejszą się koszty zarządu spółki. Nie będzie dwóch dyrektorów i prezesów. Poza tym wynagrodzenia i liczba etatów nie ulegnie zmianie. Wręcz przeciwnie. Na dzień dzisiejszy powinniśmy zwiększyć liczbę etatów ze względu na więcej zadań. Dodała, że STBS ma 80, 75 etatów.

Paweł Sikorski Prezes TBS Prawobrzeże dodał, że w TBS Prawobrzeże jest 97 etatów.

Radny Witold Dąbrowski spodziewał się mocniejszego uzasadnienia połączenia spółek. Argumenty dotyczące zatarcia się podziału terytorialnego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych nie do końca przemawiają. Jedynym argumentem przemawiającym na korzyść połączenia spółek jest wprowadzenie jednolitego systemu jakościowego obsługi klientów. Wątpliwości budzi natomiast rozpisanie konkursu na stanowisko wiceprezesa spółki TBS Prawobrzeże przy jednoczesnym łączeniu dwóch tbs’ów. Poprosił o bardziej szczegółowe uzasadnienie.

Radny Przemysław Słowik stwierdził, że nie ma argumentu za łączeniem spółek. Część stanowisk powiela się, zmiany nie wygenerują żadnych oszczędności.

Radna Grażyna Zielińska zapytała w jakim czasie ma nastąpić fuzja.

Daniel Wacinkiewicz odpowiedział, że podział terytorialny nie ma znaczenia, on jest tylko umowny. Faktycznie nie istnieje. Najważniejszym celem jest wyższy standard świadczonych usług tak, aby stworzyć jeden dobrze funkcjonujący mechanizm. Oszczędności z czasem przychodzą. Największy problem przy programach inwestycyjnych jest z pozyskaniem fachowców. Przy połączeniu spółek ten problem może nie zniknie, ale znacznie się zmniejszy.

Łukasz Dajer Główny Specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego powiedział, że harmonogram łączenia jest przygotowany. Ma się odbyć na przełomie 2019/2020 roku.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski sceptycznie jest nastawiony do tego rozwiązania. Dodał, że TBS-y wykonują ogromną pracę. Przypomniał o połączeniu STBS z SCR. Wówczas to rozwiązanie nie było dobre. Powiedział, że większość pracowników TBS Prawobrzeże chciałoby pracować w STBS. Brakuje mu w projekcie schematu organizacyjnego połączonej spółki.

Edyta Łongiewska-Wijas przekonują ją kryteria jakościowe, oszczędności nie powinny być celem oraz to, że będą potrzebne zwiększone środki na obszar inwestycyjny. Zapytała czy różnica wynikająca z bilansu przeniesiona zostanie na cele inwestycyjne. Dodała, że brakuje struktury organizacyjnej połączonych spółek.

Witold Dąbrowski poprosił o przypomnienie ilościowego składu Rady Nadzorczej, Zarządu i kadry zarządzającej.

Paweł Sikorski odpowiedział, że zarząd spółki jest jednoosobowy. Kadra zarządzająca w TBS Prawobrzeże to 5 dyrektorów, 4 osobowa rada nadzorcza, 5 kierowników. Schemat organizacyjny nie został przedstawiony, gdyż decyzja o połączeniu spółek jest świeża.

Grażyna Szotkowska odpowiedział, że zarząd spółki jest jednoosobowy, 4 osobowa rada nadzorcza. Kadra zarządzająca w STBS to 4 dyrektorów, w tym główny księgowy, 3 kierowników. Dodała, że obie spółki finalizują inwestycje na szacunkową wartość 60 mln zł. Do realizacji nowych zadań musielibyśmy zatrudnić nowych 3-4 pracowników w STBS i kolejnych tyle w TBS Prawobrzeże. Dodała, że nie odważy się w tym momencie mówić o oszczędnościach.

Wiceprzewodnicząca Komisji Dominika Jackowski złożyła wniosek formalny o odesłanie do projektodawcy projektu uchwały do czasu przedstawienia struktury organizacyjnej.

Ww. wniosek został przyjęty w wyniku głosowania: za-7; przeciw-3; wstrzym.-1.

Władysław Dzikowski zapytał co się stanie jeśli ten projekt nie zostanie uchwalony na najbliższej sesji Rady Miasta.

Grażyna Szotkowska odpowiedział, że połączenie spółek odsunie się w czasie o rok. To wynika z ustawy o rachunkowości.

Daniel Wacinkiewicz powiedział, że wniosek Państwa jest jednoznaczny, projekt uchwały wymaga uzupełnienia, co stanie się do 5 lipca br.

- 173/19 - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Grażyna Szotkowska Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 173/19.

- 174/19 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonał Paweł Sikorski Prezes TBS Prawobrzeże. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 174/19.

- 175/19 - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonał Paweł Sikorski Prezes TBS Prawobrzeże. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Maciej Ussarz zapytał ile jest takich lokali.

Paweł Sikorski odpowiedział, że ma być 5 lokali docelowo, aktualnie są 2.

Grażyna Szotkowska powiedziała, że w zasobach STBS jest 96 miejsc w 16 lokalach.

Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 175/19.

- 171/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Andersena 3” w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 171/19.

- 172/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie.

Wprowadzenia dokonała Angelika Szerniewicz – Kwas Generalny Projektant w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 172/19.


Ad. pkt. 4.
Informacja nt. wniosku w sprawie postępowania konkursowego przeprowadzonego przez Żeglugę Szczecińską w sprawie dzierżawy terenów vis a vis budynku LASTRADA OFFIS.


Ww. punkt został przeniesiony na jedno z kolejnych posiedzeń.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/08/29 10:34:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/08/29 10:34:37 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/07/05 10:36:42 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/12 15:28:28 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/12 14:52:29 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/12 13:21:24 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/12 11:35:32 nowa pozycja