Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.28.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektu uchwały nr 213/20 ws. Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Przyjęcie protokołu nr 0012.8.27.2020 z dn. 18.09.2020 r.

Za - 7, przeciw - 0, wstrzym. - 1.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały nr 213/20 ws. Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.


Magdalena Błaszyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – dokonała wprowadzenia w projekt uchwały nr 213/20 ws. Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Wyjaśniła, że jest to corocznie przyjmowany program, obowiązek jego sporządzenia nakłada Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pomimo szukania oszczędności w budżecie Miasta wysokość środków przewidzianych w programie nie jest niższa, niż w roku ubiegłym. Nowością w tym roku jest generator wniosków, który ułatwi organizacjom pozarządowym ich składanie.

Radny Łukasz Kadłubowski – przypomniał o postulacie Komisji, o włączenie Radnych w pracę komisji konkursowych. Zapytał o możliwość umieszczenia w uchwale zapisu o tym, że w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży RM.

Magdalena Błaszyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – odpowiedziała, że tryb powoływania członków komisji konkursowych jest określony w ustawowo. Ustawodawca mówi wprost, kto uczestniczy w pracach komisji. Są to przede wszystkim reprezentanci dysponentów oraz czynnik społeczny rozumiany jako reprezentanci organizacji pozarządowych. Organizowany jest nabór do bazy takich osób, które będą brały udział w komisjach w roku następnym. Taki nabór obecnie trwa. Ustawodawca nie rozszerza katalogu osób uczestniczących w pracach komisji o Radnych. Powołanie do pracy osoby spoza katalogu jest możliwe w charakterze eksperta.

Radny Łukasz Kadłubowski – zauważył, że ustawodawca nie określa, czy przedstawicielem organu wykonawczego musi być pracownik. Być może mógłby być to także Radny, wskazany przez organ wykonawczy. Zapytał, czy można zamienić proporcje: 2 przedstawicieli urzędu i 3 przedstawicieli środowiska społecznego?

Magdalena Błaszyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – odpowiedziała, że w żadnej komisji konkursowej nie miała miejsca taka sytuacja, aby to Radny reprezentował dysponenta. Zwróciła uwagę na pracę administracyjną komisji konkursowej, co uzasadnia obecność urzędników w jej składzie, nawet jeśli jest teoretyczna możliwość zmiany tych proporcji. Ważna jest też kwestia dyspozycyjności, ponieważ przedstawiciele organizacji pozarządowych są trudniej dostępni.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – zapytała o to, czy w Programie uwzględniono wnioski złożone przez organizacje samorządowe w ramach konsultacji społecznych?

Magdalena Błaszyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – odpowiedziała, że przeprowadzono konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Wyniki konsultacji dostępne są na BIP-ie. Został uwzględniony jeden postulat – dotyczący bezpieczeństwa.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas– poinformowała, że dysponuje wiedzą, że wpłynęły 4 wnioski (od stowarzyszeń Lambda, Refugees, Stołczyn po sąsiedzku oraz Fundacji dr. Sylwestra Kowalskiego - stowarzyszenia zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet). Były to jedne z niewielu wniosków, które wpłynęły w ciągu ostatnich kilku lat. Zapytała, który z tych wniosków został wprowadzony do programu?

Magdalena Błaszyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – przedstawiła uwagi zgłoszone do projektu uchwały przez organizacje pozarządowe. Oprócz tych wymienionych powyżej swoje uwagi zgłosiły także: Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp oraz Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Swoje postulaty zgłosiła także Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, jeden z jej postulatów znalazł aprobatę Prezydenta. Poinformowała o zwiększeniu rezerwy finansowej na działania zgłaszane przez organizacje pozarządowe.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – przywołała wnioski czterech organizacji pozarządowych, które argumentowały, że nie dostrzegają w Programie zapisów umożliwiających realizację ich zadań, pomimo dużego zainteresowania mieszkańców oraz pomimo tego, że zadania te mieszczą się w statutowych zadaniach Gminy Miasto Szczecin. Organizacje zmuszone są więc do realizacji zadań z środków własnych lub nieodpłatnie. Przypomniała swoje starania z lat poprzednich o wprowadzenie do Programu zadania dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet oraz realizacji postulatów organizacji pozarządowych. Zwróciła uwagę na profesjonalizm organizacji pozarządowych w formułowaniu wniosków. Odwołując się do trudnej sytuacji kobiet, osób nieheteronormatywnych oraz imigrantów w Polsce powiedziała, że są to postulaty, które powinny zostać uwzględnione w Programie, ponieważ takie zadania samorządów są w dzisiejszych czasach standardem. Zgodziła się ze stwierdzeniem, że komisje konkursowe nie powinny składać się w tak dużej części z urzędników. Zaapelowała o pochylenie się Radnych nad problemami, z którymi borykają się organizacje pozarządowe oraz poparcie jako komisja wniosku o przeniesienie projektu uchwały na sesję listopadową.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zwrócił uwagę na to, że obecny Program uwzględnia postulat Radnej Edyty Łongiewskiej-Wijas, aby kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu kultury nie zmalała. Kwoty są praktycznie tej samej wysokości, pomimo trudnego czasu oszczędności w pandemii.

Radny Marcin Biskupski – odnosząc się do deklaracji chęci uczestnictwa Radnych w posiedzeniach komisji konkursowych przyznających środki dla amatorskich klubów sportowych zapytał, czy amatorskie kluby sportowe to organizacje pożytku publicznego? Powiedział, że według jego wiedzy wiele z nich nie ma tego statusu. Radni powinni mieć więc możliwość udziału w tych posiedzeniach.

Magdalena Błaszyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – wyjaśniła, że nie muszą to być organizacje pożytku publicznego, tylko organizacje pozarządowe. Mogą więc one wskazać swoich kandydatów do zasiadania w komisjach.

Radny Marcin Biskupski – zapytał o to, kto wybiera spośród zgłoszonych osób te, które znajdą się w komisjach?

Magdalena Błaszyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – powiedziała, że baza ta nigdy nie jest za duża i tylko w jednostkowych przypadkach zgłoszona osoba nie może uczestniczyć w komisji. Jeśli chodzi o dobór do poszczególnych komisji, to następuje on według listy i dyspozycyjności.

Radny Mirosław Żylik – zaproponował umieszczenie zapisu, aby w komisji konkursowej było przynajmniej trzech przedstawicieli organizacji.

Magdalena Błaszyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – wyjaśniła, że zapis mówi: nie mniej niż 2 osoby, nie mniej niż 3 osoby. Możemy zapraszać więcej przedstawicieli organizacji. Zobowiązała się do wprowadzenia praktyki zapraszania 3 osób, aby zobaczyć jak będzie to działało.

Radny Marcin Biskupski – zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie poprawki do uchwały, która pozwoli na udział przedstawiciela komisji merytorycznej w posiedzeniach komisji konkursowych.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – dodała, że jej wniosek na końcu poprzedniej wypowiedzi także był w trybie formalnym.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poinformował, ze Radna nie jest członkiem Komisji nie ma zatem możliwości zgłaszania wniosku formalnego. Zaproponował Radnej formalne skierowanie do Komisji wniosku o zorganizowanie posiedzenia Komisji w poruszanej sprawie.

Magdalena Błaszyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – przypomniała o trybie pozakonkursowym pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe. Poinformowała, że tego trybu korzystała m.in. wspomniana wcześniej organizacja Lambda.

Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych – powiedziała, że Program jest jedynie punktem wyjścia do współpracy z organizacjami pozarządowymi, która w rzeczywistości jest znacznie szersza. Forma konkursów jest także stale konsultowana z samymi organizacjami. Powiedziała, że przyjęcie Programu na tej sesji jest bardzo ważne, ponieważ znaczna część zadań realizowana jest w trybie ciągłym, więc im szybciej zostaną one przyjęte, tym szybciej będzie mógł być ogłoszony konkurs i rozpocznie się realizacja zadań.

Radny Marek Kolbowicz – powiedział, że jego zdaniem Radni nie powinni decydować o tym, jak rozstrzygnie się dany konkurs. To powinni robić eksperci, osoby które mają odpowiednią wiedzę.

Radny Marcin Biskupski – doprecyzował, że w jego wniosku formalnym Radny nie musi mieć prawa głosu – chodzi o to, aby był obecny i informowany na bieżąco.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poprosił o wyjaśnienie, na czym polega głos eksperta w komisji?

Magdalena Błaszyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – głos eksperta nie bierze udziału w głosowaniu. Z głosem doradczym w roli eksperta może uczestniczyć przedstawiciel Rady Miasta, jeśli czuje się ekspertem w danej dziedzinie. Natomiast ustawodawca zapisał, że w komisji może zasiadać przedstawiciel organu wykonawczego, a nie Rady Miasta. Mamy więc trzy możliwości: przedstawiciel władzy wykonawczej, ekspert lub przedstawiciel organizacji pozarządowej. Zauważyła także, że Radni kontrolują wydatki Gminy, więc należy się zastanowić, czy powinni uczestniczyć w ich podziale.

Radny Marcin Biskupski – powiedział, że jeśli Radny nie ma prawa głosu, to nie przekracza to zapisów ustawy, a ponadto jest to także właśnie element kontroli wydatkowania środków już na pierwszym etapie.

Radny Łukasz Kadłubowski – powiedział, że Radni nie chcą przejąć decyzyjności, jedynie uzyskać informacje.

 

Głosowanie nad wnioskiem formalnym o wprowadzenie poprawki do Załącznika do Projektu uchwały nr 213/20 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Poprawka - umieszczenie w § 11 Załącznika do uchwały zapisu:

"O posiedzeniach Komisji Konkursowych informowany jest Przewodniczący Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta w terminie umożliwiającym wzięcie udziału w posiedzeniu. W posiedzeniach Komisji Konkursowych uczestniczy Przewodniczący Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta w charakterze obserwatora, bez prawa głosu lub wyznaczony przez niego każdorazowo członek Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta na tych samych zasadach.”

Za – 4, przeciw –  3, wstrzym. – 0.

 

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniemProjektu uchwały nr 213/20 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok (z poprawką)

Za – 7 (jednogłośnie).


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radna Edyta Łongiewska-Wijas – zapytała, czy Radny może wizytować posiedzenia komisji konkursowych?

Radny Łukasz Kadłubowski – odpowiedział, że Radni mają takie prawo, ale problemem jest obecnie informowanie o takich posiedzeniach. Powiedział, że liczy na większą wolę dialogu ze strony BDO. Zasugerował sięgnięcie po opinię prawną w tym zakresie, ponieważ obserwowanie obrad jest prawem każdego mieszkańca, a już w szczególności Radnego.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – odpowiedziała, że ma podobne doświadczenia z próbą uczestnictwa w posiedzeniach Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Magdalena Błaszyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – wyjaśniła, że Rada Miasta ma wytypowanych przedstawicieli w RadzieDziałalności Pożytku Publicznego na daną kadencję. Pomimo to, Radna uczestniczyła w posiedzeniu i skutecznie przedstawiła swoje postulaty. Zapewniła, że działała zgodnie z Regulaminem RadyDziałalności Pożytku Publicznego
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/10/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2020/11/26 10:14:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2020/11/26 10:14:53 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/10/14 11:41:51 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/10/13 14:24:16 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/10/13 14:23:57 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/10/13 08:50:32 nowa pozycja