Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.3.2019
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 14 STYCZNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli na terenie Gminy Miasto Szczecin.
4. Zmiany w składzie osobowym Rady Osiedla Kijewo.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodnicząca Komisji Urszula Pańka zaproponowała, aby punkt 4 porządku obrad poszerzyć o dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Osiedla Pogodno.

Komisja w wyniku głosowania: za-3; przeciw-0; wstrzym.-0 poszerzyła porządek obrad.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 17 grudnia 2018 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli na terenie Gminy Miasto Szczecin.


Urszula Pańka poprosiła dyrektora Biura Rady Miasta o omówienie przygotowanego projektu uchwały (zał. 3 do protokołu).

Rafał Miszczuk Dyrektor BRM powiedział, że zaproponowany projekt uchwały ustala wybory na dzień 7 kwietnia br. Wyjaśnił, że 21 kwietnia będą Święta Wielkanocne, a 14 kwietnia będzie Niedziela Palmowa. Dodał, że podstawa prawna jest bardzo długa dlatego, aby ująć wszystkie rady w jednej uchwale, a nie przygotowywać 37 projektów w sprawie wyborów. Załącznikiem do projektu uchwały jest szczegółowy kalendarz czynności wyborczych. Powiedział również, że zgodnie z raportem (zał. 4) z dnia 11 stycznia br. nt. ilości wyborców na terenie osiedla jedynie dwie rady będą miały 21 mandatów. Będą to Pogodno i Gumieńce.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Komisja w wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzym.-0; podjęła inicjatywę uchwałodawczą dla ww. projektu uchwały.


Ad. pkt. 4.
Zmiany w składzie osobowym Rady Osiedla Kijewo.


Komisja zapoznała się z korespondencją:

  • rezygnacją Pani Magdaleny Szycko z pracy w RO Kijewo (zał. 5 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 2 w wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 6) oraz wystosowała pismo powołujące p. Norberta Andrzeja Litwickiego (zał. nr 7) w skład rady.
  • rezygnacją Pana Dariusza Godlewskiego z pracy w RO Pogodno (zał. 8 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 3 w wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 9) oraz wystosowała pismo powołujące p. Błażeja Maziakowskiego (zał. nr 10) w skład rady.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/01/08, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/02/26 08:47:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/02/26 08:47:52 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/01/17 09:51:02 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/01/14 10:07:39 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/01/08 14:15:22 nowa pozycja