Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.7.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 19 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- . 47/19 - zwolnienia z podatku od nieruchomości powierzchni biurowych i konferencyjnych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,
- . 48/19 - zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,
- . 49/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Paweł Bartnik Przewodniczący Komisji zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt „Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 15.01.2019 r.".

Wniosek został przyjęty przez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 15.01.2019 r.


Komisja w wyniku głosowania (za - 6, jednogłośnie) przyjęła protokłół z posiedzenia w dniu 15.01.2019 r.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:


Ad. pkt. - .
47/19 - zwolnienia z podatku od nieruchomości powierzchni biurowych i konferencyjnych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,


Dorota Brzozowska Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Jest to tzw. „uchwała biurowcowa”, mająca na celu zachęcenie do budowy powierzchni  biurowo-konferencyjnych w Szczecinie. Przedłożony projekt uchwały umożliwia przedsiębiorcom, dokonującym nowych inwestycji, uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres do 5 lat, pod warunkiem, że co najmniej 80% powierzchni nowo wybudowanego budynku, to powierzchnia biurowa lub konferencyjna. Rozwój sektora BPO to jeden z głównych celów strategii Szczecina. Wybudowane w ubiegłych latach biurowce są już wynajęte niemal w całości (ok. 90% powierzchni). Z poprzedniej uchwały „biurowcowej” skorzystał jeden inwestor (biurowiec na Janosika).

Jolanta Balicka radna Rady Miasta zapytała o tzw. „zielone biurowce”. W projekcie uchwały zaproponowano lepsze warunki zwolnienia dla budownictwa ekologicznego, spełniającego najwyższe standardy. W takim standardzie budowany jest obecnie jeden budynek – „były Posejdon”. Czy uchwała została przygotowana na wniosek inwestora, czy jest to wynik prac Biura Strategii efekt aktualnej sytuacji na szczecińskim rynku?

Dorota Brzozowska odpowiedziała, że projekt uchwały to kontynuacja dotychczasowych działań z uwzględnieniem nowych przepisów, nie powstała na wniosek przedsiębiorcy. 31 stycznia br. straciła ważność poprzednia uchwała „biurowcowa”, pierwsza uchwała była podjęta w 2008 r. „Posejdon” nie jest nowo wybudowaną powierzchnią, to remont istniejącego budynku (ponad połowa starego budynku zostanie przekształcona w nowe powierzchnie). Dodała, że skorzystać z programu może inwestor, który zgłosi się przed rozpoczęciem inwestycji (wymóg Komisji Europejskiej).

Jolanta Balicka zapytała, czy ma to na celu uniknięcie podwójnego finansowania (program Jessica i zwolnienie z podatku).

Dorota Brzozowska wyjaśniła, że sposób finansowania nie ma znaczenia. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli obiekt powstanie, bez względu na sposób pozyskania kapitału.

Robert Stankiewicz radny Rady Miasta powiedział, ze Szczecin mocno już zaistniał w sektorze BPO. Przede wszystkim są potrzebne powierzchnie duże.

Edyta Łongiewska – Wijasradna Rady Miasta zapytała, czy budynki wielofunkcyjne są wyłączone ze zwolnienia.

Dorota Brzozowska wyjaśniła, że jeśli w budynku powstanie powierzchnia biurowo - konferencyjna, to będzie zwolniona.

Łukasz Kadłubowski radny Rady Miasta w kontekście zapotrzebowania na duże powierzchnie, zapytał, czy są obostrzenia, jeżeli chodzi o minimalną wielkość powierzchni biurowo – konferencyjnej.

Dorota Brzozowska odpowiedziała, że nie ma.

Komisja w wyniku głosowania (za - 6) jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.


Ad. pkt. - .
48/19 - zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,


Dorota Brzozowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.  Zwolnienie od podatku od nieruchomości ma stanowić wsparcie dla przedsiębiorców, realizujących inwestycje początkowe na terenie Szczecina, dając im możliwość skorzystania ze zwolnienia przez okres 7 lat, pod warunkiem, że 90% powierzchni obiektu nie może być wynajęta.

Edyta Łongiewska – Wijas zapytała jak wygląda sytuacja w kraju, odnośnie stosowanych zachęt dla inwestorów.

Iwona Frydrychowicz Kierownik Referatu Orzecznictwa Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych odpowiedziała, że Szczecin był pierwszym miastem w Polsce, który w 2002 r. przyjął „uchwałę zwolnieniową”, a w 2015 r. – pierwszą uchwałę ekologiczną.Dotychczas z „uchwał inwestycyjnych” skorzystało 8 podmiotów. Są to firmy produkcyjne (hale produkcyjne, hale montażowe, kamieniarstwo, produkcja sanitarna i medyczna). Zgłaszało się więcej chętnych ale nie spełniali, przewidzianych uchwałą, warunków. Na tle innych miast, Szczecin jest porównywalny z Wrocławiem.

Edyta Łongiewska – Wijas zapytała, jakie warunki najtrudniej spełnić zainteresowanym podmiotom.

Iwona Frydrychowicz  wyjaśniła, że najwięcej problemów jest z kwestią wynajmu (bez tego trudno się inwestorom utrzymać na rynku).

Komisja w wyniku głosowania (za - 6) jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.


Ad. pkt. - .
49/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Dorota Brzozowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.  Zmiana ma charakter techniczny, doprecyzowano dotychczasowe zapisy, poprzez dodanie słowa „zadeklarowanej” .

Komisja w wyniku głosowania (za - 6) jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Jolanta Balicka poruszyła sprawę rozliczenia za wywóz śmieci mieszkańców ul. Obłoków. Szeregowiec traktowany jest jako budynek wielorodzinny, natomiast mieszkańcy chcą rozliczać się indywidualnie.

Poprosiła również o finansowe wsparcie remontu łazienek w przyziemiu MOS nr 1.

Dorota Brzozowska wyjaśniła, że jeżeli zawiązana została wspólnota mieszkaniowa, to zgodnie z prawem budowlanym, budynek traktuje się jako wielorodzinny.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Niburska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/02/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/03/11 10:03:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/03/11 10:03:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/05 11:47:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/03/04 12:21:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/03/04 12:16:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/03/04 12:15:41 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/02/15 10:08:17 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/02/15 09:52:36 nowa pozycja