Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.4.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Dominika Jackowski - Wiceprzewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 4/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 5/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/5 z obrębu ewidencyjnego 1010, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 3,4,
- 6/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wolframowej, stanowiącej działkę numer 24/4 z obrębu 4214,
- 7/19 - określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- 1/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - Plac Orła" w Szczecinie,
- 8/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Komisja w wyniku głosowania: za-7; przeciw-0; wstrzym.-2 poszerzyła porządek obrad w punkcie 3 o opiniowanie projektu uchwały numer 19/19.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 9 stycznia 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-9; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 19/19 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Wprowadzenia dokonała Anna Nawacka – Górzeńska Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. W uzupełnieniu powiedziała, że Gmina może odstąpić od przyjmowania takiej uchwały, jednakże daje to możliwość wnioskodawcy wystąpienia na drodze sądowej do jej uchylenia.

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 19/19.

- 4/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Witold Dąbrowski zapytał czy zainteresowany wcześniej dzierżawił nieruchomość.

Maria Latkowska odpowiedziała, że od 1990 r.

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 4/19.

- 5/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/5 z obrębu ewidencyjnego 1010, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 3,4,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 5/19.

- 6/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wolframowej, stanowiącej działkę numer 24/4 z obrębu 4214,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 6/19.

- 7/19 - określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Renata Łażewska zapytała czy w świetle zapisów uchwały do właściciela mieszkań należeć będzie cała działka czy część gruntu.

Maria Latkowska odpowiedziała, że każdy z udziałowców musi wystąpić o wykup. Działkę sprzedaje się w całości, nie w częściach.

Witold Dąbrowski zapytał jaką wysokość bonifikaty uzyskają właściciele do których należy również budynek garażowy. Ile wynosiły bonifikaty w takim przypadku do tej pory. Zapytał również dlaczego wyłączeni zostali spółdzielcy.

Maria Latkowska odpowiedziała, że przekształcić można wszystko, jednak bonifikata przysługuje tylko na cele mieszkaniowe. Dodała, że obowiązek dokonywania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych reguluje art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata.

Witold Dąbrowski odnosi wrażenie, że nigdy nie było aktualizacji nieruchomości na Pomorzanach czy Gumieńcach.

Maria Latkowska odpowiedziała, że jeżeli ktoś się nie zgadza ze stawką, zawsze może się odwołać do organu wyższego rzędu.

Radny Łukasz Kadłubowski stwierdził, że Miasto nie ma na celu tylko rozdawania. Bonifikata na poziomie 60% to duży upust. Dodał, że ustawodawca zabrał Miastu dochód do budżetu na kolejne 50 lat.

Wiceprzewodnicząca Komisji Dominika Jackowski zapytała jakie są koszty zlecenia rzeczoznawcom wycenę nieruchomości.

Maria Latkowska odpowiedziała, że w 2018 r. wycena to koszt 160 zł na gruncie Miasta i 208 zł na gruncie Skarbu Państwa. Zawsze sugerujemy się ceną, wybierana zostaje najtańsza oferta. Stwierdziła, że nie może dokonywać aktualizacji wszystkich gruntów, gdyż to się nie kalkuluje.

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-2, wstrzym.-1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 7/19.

- 1/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - Plac Orła" w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Wiceprzewodnicząca Komisji Dominika Jackowski zgodnie z uzasadnieniem.

Anna Nawacka – Górzeńska powiedziała, że BPPM nie jest inicjatorem tego projektu. Dodała, że art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednoznacznie został sformułowany przepis odnoszący się do inicjatywy uchwałodawczej do której należy rada gminy lub organ wykonawczy gminy. Dodała, że zgodnie z opinią prawną radcy prawnego załączoną do projektu wynika, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest ustawą mającą charakter przepisu szczególnego. Wobec czego nie mają do niej zastosowania przepisy art. 41a ustawy o samorządzie gminnym. Dodała, że na wniosek radnych może powstać projekt uchwały o sporządzenie mpzp.

Dominika Jackowski powiedziała, że jeśli zostanie podjęta uchwała o wszczęciu planu, wówczas wydanie WZ jest zawieszone na 9 miesięcy.

Anna Nawacka – Górzeńska powiedziała, że przygotowali prezentację (zał. 3 do protokołu). Powstał projekt planu o innych granicach, mniejszym obszarem. Wycięto z planu projektu inicjatywy obywatelskiej teren szkoły.

Dominika Jackowski zapytała czy procedura w szerszym zakresie skończy się w ciągu 9 miesięcy.

Wobec powyższego Komisja przyjęła wniosek w wyniku głosowania: za-10; przeciw-0; wstrzym.-0 o następującej treści:

W nawiązaniu do pisma znak: BPPM.IV.31.9.2019.APD.70 z dnia 11 stycznia 2019 r. Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa RM wnioskuje o pilne sporządzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Dąbie osiedle - boisko" zgodnie z załącznikiem graficznym i przekazaniem go pod obrady najbliższej sesji.

- 8/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie.

Wprowadzenia dokonała Anna Nawacka – Górzeńska Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 8/19.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Wiceprzewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Dominika Jackowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/01/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/02/13 12:03:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/02/13 12:03:11 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/01/16 13:21:52 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/01/16 13:15:14 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/01/10 11:41:07 nowa pozycja