Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.19.2020
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 19 MAJA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 12 marca 2020 r.
3. Zmiany w składach osobowych rad osiedli.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 12 marca 2020 r.


Protokół z posiedzenia w dniu 12 marca 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przecie-0, wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Zmiany w składach osobowych rad osiedli.


Komisja zapoznała się z korespondencją:

  • Informacją Przewodniczącego RO Zawadzkiego - Klonowica nt. śmierci członka RO Pana Jana Romanowskiego (zał. 2 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 35 w wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 3) oraz wystosowała pismo powołujące p. Karolinę Słomską - Błajek (zał. nr 4) w skład rady.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Urszula Pańka Przewodnicząca Komisji powiedziała, że na poprzednim posiedzeniu Miejskiej Komisji Wyborczej podjęto inicjatywę uchwałodawczą w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa. Wobec faktu, iż sesja Rady Miasta odbyła się po terminie zarządzonych wyborów, rozpatrzywanie wspomnianego projektu aktualnie jest bezzasadne. Zaproponowała zakończenie inicjatywy uchwałodawczej dla projektu uchwały nr 69/20 (zał. 5 do protokołu). Dodała również, że do wyborów do Rady Osiedla Żelechowa Komisja powróci po zakończonym okresie epidemii.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/05/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/09/28 14:05:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/09/28 14:05:53 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/27 09:16:38 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/12 10:45:13 nowa pozycja