Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

PROTOKÓŁ NR 0012.2.7.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 20 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w dniu 26 lutego br.
- 46/19 - oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin;
- 49/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 51/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja  w wyniku głosowania: za- 8, wstrzym.- 2 przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 16 stycznia br. 


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w dniu 26 lutego br.
- 46/19 - oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin;
- 49/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 51/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie.


Projekt uchwały nr  46/19   w sprawie  oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin,

Projekt uchwały omówiła G. Krefta- Marczak - Główna Księgowa ZDiTM  (zmiany układu zbiorowego nie dot. dodatkowych przywilejów dla pracowników  ZDiTM).

Radny L. Duklanowski-  czy zaproponowane zmiany w układzie zbiorowym były konsultowane ze związkami  zawodowymi?

G. Krefta-Marczak Główna Księgowa ZDiTM  - związki zaopiniowały projekt regulaminu.

Radny M. Pawlicki – czy będzie  przyrost zatrudnienia w ZDiTM, jak obecnie wygląda ilość  umów  zlece?.

G. Krefta-Marczak Główna Księgowa ZDiTM- nie ma umów zlecenia, sporadycznie tylko są w sezonie urlopowym np. zastępstwo kasjerów; nie ulegnie zmiana poziomu zatrudnienia w ZDiTM a także zmiany  nie powodują wzrostu wynagrodzeń.

Komisja w wyniku głosowania: za- 11 (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

projekt uchwały  nr 49/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wprowadzenia do tematu dokonała D. Brzozowska Dyrektor WPiOL.

Radny M. Pawlicki- czy zaproponowany projekt uchwały wnosi skutki finansowe?

Dyrektor WGKiOŚ P. Adamczyk- ta  uchwała nie ma skutków finansowych, planują zmiany od 1 lipca pojawia się nowa trakcja bioodpadów, którą miasto musi odbierać.

Komisja w wyniku głosowania: za- 11 (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Projekt uchwały  nr  52/19 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie,

A.Szereniewicz- Kwas  Kierownik BPPMM - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie został opracowany na podstawie Uchwały Nr XXXI/823/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2017r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie. Plan obejmuje obszar o powierzchni 2,92 ha, określony granicami: Trasa Zamkowa im. Piotra Zaremby, ul. Zygmunta Duczyńskiego, ul. Panieńska, ul. Kuśnierska, ul. Rycerska, ul. Korsarzy, ul. Farna. Plan obejmuje obszar ścisłego centrum miasta, gdzie znajdują się najliczniejsze przestrzenie publiczne i obiekty związane z najstarszą historią miasta, które rozwijało się w przestrzeni ograniczonej średniowiecznymi murami obronnymi. Obszar objęty planem stanowi część Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków i objętego pełną ochroną archeologiczno-konserwatorską. Odrębnymi obiektami ochrony konserwatorskiej są Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie wpisany do rejestru zabytków i teren pod zespołem zamkowym stanowiący zabytek archeologiczny wpisany do rejestru zabytków archeologicznych.

 

RO Stare Miasto Małgorzata Zychowicz- Prus – jako RO nie wnieśli uwag do planu, problemem z którym borykają się na co dzień to miejsca parkingowe  będzie spotkanie w sprawie organizacji ruchu na Podzamczu, chcą wyznaczenia i zorganizowania nowych miejsc parkingowych pod Trasą Zamkową.

Radny L. Duklanowski- czy do momentu wyjaśnienia przyczyn katastrofy budowlanej nie powinniśmy planować na tym terenie?  

A.Szereniewicz - Kwas- skarpa na ul. Panieńskiej jest obiektem wtórnym, została zmodernizowana po wojnie (ściana rozebrana  piwnice są nadal).

Radny W. Dąbrowski- teren elementarny 11.31 jest wpis o zakazie lokalizacji powierzchni handlowej powyżej 600 m, skąd taka wartość? Jeżeli przyjęto nomenklaturę, iż  zabrania się powierzchni handlowych do 400 m.

A.Szerenewicz- Kwas- jest to wielkość kamienicy po całości kubatury,  taka kamienica może być przedmiotem powierzchni handlowej.

Radny M. Ussarz- jakie są wytyczne konserwatora zabytków dla otoczenia budynków znajdujących się na ul. Korsarzy, czy nie powinny być w zabudowie?

A.Szerenewicz- Kwas konserwator stoi na stanowisku aby odejść od ujednolicenia otoczenia.

Komisja w wyniku głosowania: za- 11 (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zieleńska- wnosi o zajęcie się sprawą bezpieczeństwa drogowego w rejonie remontowej obwodnicy śródmiejskiej ( stacja Łękno). Prosi służby miejskie o odpowiednie oznakowanie pasa drogowego, wieczorem nie ma żadnej widoczności. Być może wizja lokalna.

Przewodnicząca Komisji  J. Balicka- proponuje wizję lokalną 13 marca br.

Radny L. Duklanowski- proponuje na jednym z posiedzeń poświęcić punkt porządku obrad giełdzie w Płoni.

Radny P. Słowik- zwrócił się do P. Adamczyka dyrektora WGKiOŚ o próbę zmiany organizacji ruchu, która obowiązuje podczas remontu  węzła ulic Wszystkich Świętych Arkońska, Spacerowa – brak udrożnienia. Zjazd z  ulicy Jana Pawła VI zablokowany.

P. Adamczyk- ww. organizacje ruchu przedstawił wykonawca w uzgodnieniu z Policją, ZDiTM. Teren trudny prowadzimy dwie wielkie inwestycje.

Radna M. Myśliwiec- organizacja ul. Jana Pawła VI  zgłoszona do M. Charęzy oraz policji.

Radny M. Pawlicki- być może rozwiązaniem są separatory.

Radny  M. Chabior- zgłosił problem braku działań miasta w celu przejęcia gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa   na Pogodnie, oraz ulicy Topazowej ( posiada korespondencję między ZDiTM a KOWR.

 Przewodnicząca Komisji  J. Balicka- prosi radnego o przekazanie korespondencji Dyrektorowi WGKiOŚ.

    
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka