Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.29.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 22 STYCZNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Spotkanie z Dyrektorami szkół.
4. Opiniowanie projektu uchwały Nr 9/20 w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Spotkanie z Dyrektorami szkół.


Przewodnicząca Rady Miasta Renata Łażewska oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji Agata Grenda złożyły Dyrektorom szkół – laureatów Rankingu - gratulacje. Przekazały także podziękowania za wykonaną pracę i zapewniły o stałym wsparciu Miasta.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 9/20 w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku.


L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. Podkreśliła, że proponowane rozwiązanie wynika z dużego zagrożenia dwuzmianowością w SP8,

A. Miłosz – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – powiedział, że nie ma problemu, żeby tą ilość dzieci dowieźć na ul. Jodłową. Największym problemem jest os. Kapitanów, z największą ilością domów. Wstępna trasa jest już wytyczona. Problemem może być rondo Derdowskiego (korki) i brak chętnych do pracy w charakterze kierowców. Do ustalenia pozostaje też, która spółka przejmie tę trasę. Koszty są trudne do oszacowania, nie wiadomo jaka liczba dzieci będzie korzystać z tego połączenia. Podkreślił, że ZDiTM jest organizatorem przewozów miejskich, nie przewodów szkolnych. To musi być ogólnodostępna linia miejska.

D. Jackowski – zauważyła, że przewóz tych dzieci musi się odbywać z opiekunem.

L. Rogaś – powiedziała, że nie ma takiego wymogu. Miasto musi zapewnić bezpłatny transport. Nie ma tu mowy o opiekunie.

D. Jackowski – powiedziała, że najmłodsze dzieci muszą być wożone przez rodziców. Klasa 1-3 nie pojedzie sama autobusem. Problemem jest też skrzyżowane przy ul. Ku Słońcu i Derdowskiego (korki).

A. Miłosz – wyjaśnił, że ZDiTM stara się rozwiązać ten problem i wprowadza dodatkowe kursy. Założenie jest takie, że w godz. porannych dzieci się dowozi, po 12.00 - odbiera. Autobus jednak nie może czekać na dzieci, nie ma miejsca na jego postój.

P. Bartnik – powiedział, że to test problem w skali makro. Jeśli skażemy dzieci na naukę na 2 zmiany, to będzie dramat. Rozwiązanie komunikacyjne oczywiście jest możliwe. Niezależnie jednak od tego, rodzice wiozący dzieci do szkoły wpadają na to samo rondo i stoją w korku.  Najważniejsze dla nas to próba pokazania wartości SP51. Tam jest fantastyczny dyrektor, to jest dobra szkoła z b. dobrym zapleczem. Ma 2 budynki, co pozwala na naukę małych dzieci w komfortowych, bezpiecznych warunkach. Trzeba namówić rodziców, żeby tą szkołę zobaczyli.

D. Jackowski – zauważyła, że dzieci zaczynają zajęcia w różnych godzinach. Wielu rodziców, kupując mieszkania na os. Za Sterem, planowało, że będą dzieci prowadzać do szkoły. W tej chwili będą musieli je zawozić. Często wybiorą własny samochód, co nie jest rozwiązaniem ekologicznym. To, że mamy tylko jedną drogę wyjazdową z Gumieniec, jest winą obecnych na sali. „To państwo zgodzili się na taki zapis w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta”. Radna przypomniała też, że od wielu lat Rada Osiedla Gumieńce apelowała o nową szkołę dla tej dzielnicy. Każdorazowo otrzymywała odpowiedź, że nie ma problemu. To jest brak myślenia strategicznego. „Rodzice wam zaufali. Pobrali kredyty na 30 lat. Przez złe planowanie będą zmuszeni wysłać dzieci do szkoły, której nie chcą. Za kilka lat będzie ten sam problem z SP16. Wtedy znowu będziecie Państwo zmieniać jej obwód. My rodzice chcemy, by dzieci w szkole czuły się bezpiecznie i miały warunki domowe. SP8 zapewnia takie warunki”. Radna zapytała też o atrakcyjność SP51: basen będzie dostępny dla uczniów od 4 klasy. Młodsze dzieci będą w odrębnym budynku, bez możliwości skorzystania z basenu. Poinformowała też, że są ogłoszenia w internecie, odpłatnie oferujące zameldowanie dziecka w rejonie SP8. „Ci ludzie i tak się uprą, zrobią wszystko by wysłać dziecko do SP8”. Nawiązując do kwestii komunikacja miejskiej zapytała, o której będzie musiało wstać to dziecko, jeśli rozpocznie zajęcia o godz. 8.00 a droga do szkoły zajmie mu godzinę?

P. Bartnik – przypomniał, że w momencie kiedy rodzice decydowali o zakupie mieszkania, najbliższa szkoła rejonowa dla tego osiedla to była SP16. Nieprawdą jest, że planowali odprowadzanie dziecka spacerem do szkoły pod domem.   

D. Jackowski – zaapelowała, by jak najszybciej przystąpić do budowy nowej szkoły. Przypomniała, że wytypowano na ten cel lokalizację przy ul. Cukrowej. To rozwiąże problem tej dzielnicy.

L. Rogaś – przypomniała, że przed 2015 roku dyskusja toczyła się o szkole podstawowej. Wtedy mówiliśmy o odciążeniu SP16. Po informacji o reformie, która odwróciła cały system szkolnictwa, podjęcie decyzji w dość niepewnej sytuacji było b. trudne. Argument, że w miejsce sąsiedniego gimnazjum powstanie szkoła podstawowa, zmieniło sytuację w SP16. W b. długoletniej perspektywie w SP8 o 600 uczniów zwiększy się liczba dzieci. W SP16 o 100 uczniów. Natomiast w SP21 będzie o 100 uczniów mniej. W SP51: o 130 uczniów mniej. Dyrektor podkreśliła, że w odpowiedziach na interpelacje Wydział cały czas zapowiadał, że jest wielce prawdopodobne, że ten rejon będzie musiał być mieniony. SP8 nie rozwiąże problemu całych Gumieniec.

D. Jackowski – stwierdziła, że decyzja o budowie nowej szkoły rozwiąże problem docelowo. Teren jest zabezpieczony. Radna zaapelowała o podjęcie takiej decyzji.

L. Rogaś – powiedziała, że według jej wiedzy nie ma w tym rejonie w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod oświatę.

D. Jackowski – wyjaśniła, że taki zapis nie jest konieczny. Szkołę można budować na podstawie przepisów dot. realizacji inwestycji celu publicznego.

R. Łażewska – powiedziała, że trzeba spojrzeć na całą sieć szkół i podjąć racjonalną decyzję. Trzeba się temu dokładnie przyjrzeć. Dla uczniów i rodziców dzieci SP8 kwestia transportu jest istotna, jednak dwuzmianowość jest najważniejszym argumentem w tej dyskusji.

D. Jackowski – poprosiła, by Komisja wystąpiła z wnioskiem formalnym o przystąpienie do sporządzenia dokumentacji technicznej nowej szkoły na Gumieńcach.

M. Kolbowicz, R. Łażewska – powiedzieli, że do tego można podejść po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji w tym rejonie.

A. Grenda – poddała pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

W głosowaniu: za – 6 (jednogłośnie), Komisja zaopiniowała projekt uchwały Nr 9/20 pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/01/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/02/21 10:45:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/02/21 10:45:19 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/01/17 11:14:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/01/16 15:17:29 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/01/16 14:45:32 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/01/16 14:16:43 nowa pozycja