Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.4.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 7 STYCZNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Projekt budżetu Miasta na rok 2019 - cd. prac. Analiza projektów budżetów instytucji kultury, w tym:
- projektu budżetu Filharmonii.
- projektu budżetu Szczecińskiej Agencji Artystycznej.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Komiisja w  wyniku głosowania przyjęła protokół z dnia 14 grudnia 2018roku. (za-6, wstrz-1)

Protokół przyjęto bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Projekt budżetu Miasta na rok 2019 - cd. prac. Analiza projektów budżetów instytucji kultury, w tym:
- projektu budżetu Filharmonii.
- projektu budżetu Szczecińskiej Agencji Artystycznej.


Przewodnicząca Komisji Edyta Łongiewska-Wijas przywitała zaproszonych gości. Przypomniała wszystkim , że tematem dzisiejszego spotkania będzie analiza budżetu na rok 2019 instytucji kultury: Agencji Artystycznej oraz Szczecińskiej Filharmonii. Przypomniała, że na wydatki bieżące na kulturę w budżecie zapisano kwotę 56 mln złotych,  gdzie dotacje na Filharmonię to kwota 14 mln złotych a  9 mln zł.  na SAA. Zaproponowała radnym z Komisji, aby sami zasugerowali, jakimi instytucjami chcieliby się dogłębniej zająć w kontekście opiniowania budżetu. Poprosiła  o zabranie głosu dyr. Szczecińskiej Filharmonii p. D.Serwę i omówienie budżetu na rok 2019.

Dyr. Dorota Serwa- Filharmonia to dwa źródła finansowania: dotacje podmiotowe oraz wydarzenia artystyczne. Ministerstwo zabezpiecza 3 mln złotych(dotacje stałe – tylko na działalność  artystyczną).

Dotacja podmiotowa- największa pozycja wydatków tzn. wynagrodzenia pracowników(tzw. system honoracyjny). Inaczej liczeni są pracownicy  administracyjni, maja oni trochę  wyższe stawki. Kadra zarządzająca: dyrektor, z-ca, główny księgowy, dyrektor artystyczny. Pracują  w oparciu o 3 piony: finansowy, promocja i edukacja oraz pion techniczny. Czas  rozliczeń finansowych- obligatoryjnie- od sierpnia do września. Raz na kwartał wypłacane są premie kwartalne. Na 140 osób zatrudnionych- posiadają 129 etatów. Roczny koszt wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę to kwota 8.741,308 złotych. Ok. 500 osób zatrudnionych jest na umowy-zlecenie. 1/3 pracowników to obsługa administracyjna, reszta – to artyści.

Około 500 wydarzeń artystycznych zrealizowano w Filharmonii, około 200 tysięcy osób odwiedziło tę instytucję. Odnośnie remontów –umowa gwarancyjna wygasła, w chwili obecnej jest potrzeba malowania obiektu i montaż nowych wykładzin podłogowych( w ramach dotacji celowej). Na bieżąco robione są  remonty instrumentów muzycznych. Odnośnie transportu- minimalizują koszty (podpisana umowa partnerska z BMW). Odnośnie utrzymania placówki - czynsz płaci Filharmonia do Urzędu Miasta, jest on ujęty w dotacji podmiotowej.

Odnośnie działań reklamowych i promocyjnych- to głównie kampania internetowa, brak środków na inną formę reklamy. Jeżeli chodzi o działania edukacyjne- stawiają  większy nacisk na koncerty dla dzieci i młodzieży, zauważone jest niestety zbyt  małe zaangażowanie nauczycieli w tej kwestii.

Pani dyrektor omówiła też zasady udzielania honorariów oraz tantiemy.  Honoraria angażowanych(dotyczą wyłącznie artystów solistów lub specjalnych muzyków zapraszanych z innych miast). Zauważyła  też, że Szczecin jako Miasto ma za mało hoteli, a ceny są często  wyższe niż nocleg np. w Krakowie, dlatego też często wpisują koszty hotelowe w umowę artystyczną zapraszanych.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że temat dzisiejszego posiedzenia jest obszerny, omówione zostały działania Filharmonii, ale zaopiniowanie budżetu pozostawia na kolejne posiedzenie tj. 14 stycznia.

Radny Robert Stankiewicz stwierdził, że dochody filharmonii to 4 mln715,-tysięcy złotych, pyta czy jest to wystarczająca kwota na utrzymanie. Poruszył też kwestię oświetlenia budynku, radny uważa, że budynek ten wygląda dużo atrakcyjniej  gdy jest podświetlony. Pyta  też, czy będą planowane w roku 2019 jakieś  specjalne wydarzenia.

D. Serwa- iluminacja jest bardzo ważna, starają  się jak najdłużej oświetlać budynek. Poruszyła kwestie praw  autorskich architektów- warunek: nie może mieć to nic wspólnego z reklamą i promocją czegokolwiek. Obiekt oświetlany jest zawsze w weekendy.

Odnośnie przychodów i wydatków- gdyby nie byli instytucją  „misyjną”, może byłoby łatwiej. Można by było oczywiście podnieść ceny biletów, ale celowo tego nie robią, cenią sobie „stałego odbiorcę”.

Radna Jolanta Balicka poruszyła sprawę planowanych  podwyżek energii elektrycznej, czy nie będzie w związku z tym problemów finansowych?

P. Młynek- księgowa Filharmonii- liczą się z tym, mają zabezpieczenie w budżecie i rezerwę zaplanowaną na droższy prąd. Jest to pod kontrolą.

Radny M. Ussarz poruszył kwestie korzystania z transportu gmin ościennych oraz programu „Limuzynka”

Przewodnicząca Komisji- porównała materiał budżetowy, zauważony jest  wzrost o 700 tysięcy (usługi artystyczne) wzrost o 30%, pyta skąd taka pozycja.

Głowna Księgowa wyjaśniła, że ma to związek z tym, jak podpisana jest umowa na honorarium obcych, czy umowa jest podpisana z artystą bezpośrednio, czy z agencją artystyczną. Stąd ta różnica. Wynagrodzenia obcych- brać trzeba pod uwagę wynagrodzenia osobowe i usługę artystyczną.

Poruszono również kwestię wypłat w stosunku do roku ubiegłego oraz spadku kwoty na wypłaty.

 W odpowiedzi- główna  księgowa: W roku 2018 była podwyżka stawek honorariów, plan w tym roku uległ zmniejszeniu.

Radny Stankiewicz pyta, czy dotacja z Ministerstwa jest wystarczająca na funkcjonowanie?

D. Serwa- 3 mln złotych to jest niezły zastrzyk w budżecie, jest nieźle,  dają sobie radę.

Następnie Przewodnicząca Komisji oddała głos przedstawicielom Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Prezentację multimedialną dotyczącą funkcjonowania SAA przedstawił pracownik Agencji Jakub Matura. Prezentacja dotycząca działań SAA stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

P. Jakub Matura- SAA- działają w 4 filarach, omówił zakres działalności, działania promocyjne(kreacja wizerunku marki miasta), przestawił cele strategiczne, działalność programową, działalność  edukacyjną i prospołeczną jak np.  Szczecin Przyjazny Rodzinie  oraz przedstawił najważniejsze realizacje robione przez SAA, takie jak: Dni Morza,  The Tall Ships Races, Odkryj książkę, Orkiestry Dęte, Urodziny Miasta, Zjazd młodych gwiazd, Szczecin Music Live, Pyromagic, Miejski Sylwester, Festiwal Młodych Talentów, Święto Niepodległości, Różany Ogród Sztuki itd.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się do p. J. Matury o przesłanie radnym na skrzynki mailowe dzisiejszej prezentacji. Kontakt- via Anna Myślińska poprzez Biuro Rady Miasta. Przewodnicząca jest zdania, że ponieważ temat jest obszerny a czasu mało, nie zdąża dziś dokładnie omówić pozycji budżetowych i dokładnie ich przeanalizować ,  proponuje spotkanie za tydzień, tj 14 stycznia. Wówczas omówią dokładnie budżet SAA oraz zaopiniują całość budżetu „kultury” przed styczniową sesją.

Propozycja Przewodniczącej Komisji została przyjęta przez aklamację.

Przewodnicząca zwróciła uwagę na rozbieżności w zapisach budżetowych, projekt budżetu 2019 –wykazano dotację podmiotową w wysokości  10.528 577 zł oraz  zapisana w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” kwota 9.208.577zl, Przewodnicząca pyta skąd te rozbieżności, prosi dyr. Agatę Stankiewicz o wyjaśnienie.

Dyr. Stankiewicz- WK-  odpowiedziała: kwota 1 mln złotych- przeznaczona na promocję Regat The Tall Ship Races  2021,  pozostałe kwoty zapisane są  w innych działach budżetowych , jak Wydział Spraw Społecznych  „Pomoc społeczna i ochrona zdrowia” na program Szczecin Przyjazny Rodzinie i jest to kwota 120 tysięcy oraz 200 tysięcy jest zapisane w Gospodarce Komunalnej – gospodarka odpadami. Kwota 9 208 577 zapisana jest jako nazwa zdania „Prowadzenie działalności kulturalnej przez  Szczecińską Agencję Artystyczną”.

Radny Robert Stankiewicz chciałby wiedzieć, jakie działania promocyjne prowadzi Szczecińska Agencja Artystyczna, chciałaby znać źródła finansowania.

Radny Dariusz Matecki pyta, ile osób jest zatrudnionych w SAA. Pyta też o oficjalne kanały w mediach oraz konta społecznościowe miasta. Pyta jak wybierane są wydarzenia dot. promocji miasta.

Otrzymał odpowiedź od rzecznika prasowego SAA R.Grabowskiego, że jest 19 osób na stałym  etacie i 126 osób, z którymi zawarto umowy-zlecenia o dzieło. Odnośnie kanału- są to Wiadomości Szczecin, a SAA wspiera tylko takie wydarzenia, które promują  Miasto Szczecin.

Przewodnicząca Komisji uważa, że temat dot.analizy budżetu 2019 SAA nie został wyczerpany, proponuje i stawia wniosek , aby za tydzień zająć się raz jeszcze budżetem tej  instytucji, poza tym porządek wcześniej  zaplanowany na kolejne posiedzenie nie ulega zmianie.

Za wnioskiem głosowało: za-5, wstrz-2


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji E. Łongiewska-Wijas poinformowała o piśmie Stowarzyszenia Kresów Wschodnich, radni Komisji Kultury otrzymali w/w drogą mailową. Komisja przyjęła  informację  do wiadomości bez zajmowania stanowiska. Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Innych spraw nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/02/11 16:42:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/02/11 16:42:26 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/28 12:52:15 nowa pozycja