Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.41.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 20 STYCZNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- w spr. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie
- w spr. wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie ,
- w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych dokumentów.
4. Omówienie zagadnienia dotyczącego wypłaty jednorazowego dofinansowania niektórych wydatków poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty w związku z zakupem urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanych do zdalnej pracy z uczniami. (tzw. program 500+).
5. Narodowy Program Szczepień.
6. Organizacja zajęć w szkole podstawowej w związku z uruchomieniem z dniem 18 stycznia 2021 r. nauki stacjonarnej w klasach 1 – 3.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 09.12.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- w spr. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie
- w spr. wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie ,
- w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych dokumentów.


Projekt uchwały Nr 8/21 w spr. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty - omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 8/21.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 9/21 w spr. wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

P. Bartnik – zapytał, skoro powiat ma powołać nową placówkę, to czy jej dyrektorem może być doradca opłacany przez Kuratora?  Powiedział też, że dwóch dyrektorów w jednym budynku jest rozwiązaniem, które może budzić emocje.

L. Rogaś – powiedziała, że w jej ocenie dyrektorem może być doradca finansowany przez Kuratorium. Wszystko zależy od tego, kto wygra konkurs. Sytuacja jest dziwna: doradców zatrudnia Miasto, placówka jest nasza, a koszty wynagrodzeń pokrywa Kuratorium.

P. Bartnik – obawia się, że jeśli doradca zostanie dyrektorem, to Kurator nie będzie finansował jego wynagrodzenia. Będzie płacił jedynie za jego pracę w roli doradcy.

U. Pańka – powiedziała, że powołujemy placówkę, a organ prowadzący ogłasza konkurs, do którego może stanąć nauczyciel, ale też i osoba, która nie jest nauczycielem. Ta osoba może być oddelegowana ze swojej aktualnej placówki do pełnienia tej funkcji. Jeśli będzie nauczycielem pełniącym funkcję dyrektora, będzie też konsultantem. Dyrektor może też powoływać kolejnych doradców. Radna zapytała, jaki jest zamysł Miasta?

L. Rogaś – powiedziała, że wszystko zależy od tego, kto ten konkurs wygra. Możliwości jest mnóstwo. To nawet nie musi być nauczyciel. W tej chwili możemy tylko gdybać. Odpowiadając na pytanie radnego Bartnika powiedziała, że Miasto nie ma odpowiedniego budynku, który w całości mogłoby przekazać tej placówce. Przypomniała, że będzie od wykorzystywany tylko przez kilka godzin w tygodniu. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się dzielenie budynku z inną placówką. Prace nad porozumieniem w tej chwili trwają.

U. Pańka – podkreśliła konieczność podniesienia stawek dla doradców. Jej zdaniem na etat powinno być to 400 zł. W jej placówce jest to w granicach 600-800 zł i radna uważa, że ten dodatek jest za mały.

M. Żylik – uznał, że dobrym rozwiązaniem jest rozdzielenie obu jednostek i powołanie odrębnego dyrektora ODN. To stwarza pewne kłopoty, ale dotychczasowa sytuacja też nie była dobra. Może być, że sytuacja, jaka zaistnieje będzie taka jak teraz. Będzie ten sam stan, tylko prawnie będzie to logiczniejsze. Miejsca są wyznaczone, doradcy mają swoje pokoje, tu nic się nie zmieni.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 9/21.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 22/21 w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty - omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 22/21.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt pozytywnie.

T. Mądry – ZNP Szczecin – uznała, że należy przeanalizować wszystkie wnioski o przyjęcie do przedszkola. Także i tych osób, które zapisały się w drugiej preferencji. Kolejność wyboru przedszkola nie powinna być punktowana.

L. Rogaś – przypomniała, że do tej pory tak było. Przepis jednak sugeruje, że to liczba punktów powinna być podstawowym kryterium. W innym miejscu uchwały wskazuje się też na preferencję, jako istotną. Wydział chce to połączyć w proponowanych zapisach uchwały. Podkreśliła, że podstawą jest zabezpieczenie interesów rodziców.


Ad. pkt. 4.
Omówienie zagadnienia dotyczącego wypłaty jednorazowego dofinansowania niektórych wydatków poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty w związku z zakupem urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanych do zdalnej pracy z uczniami. (tzw. program 500+).


L. Rogaś – przypomniała, że o programie 500+ dla nauczyciela mówiło się dość wcześnie, jednak rozporządzenie w tej sprawie ukazało się późno, a pieniądze musiały być rozliczone do końca roku. Dodatkowo w rozporządzeniu pojawił się zapis o możliwości rozliczenia wcześniejszych zakupów, udokumentowanych m.in. paragonami, co spowodowało duże zamieszanie.  Dodatkowo osoby pracujące w przedszkolach nie mogły aplikować o takie wsparcie, co spowodowało duże rozczarowanie. Wyznaczono też konkretne dni dla stanu zawieszenia, świadczeń rehabilitacyjnych itp., co dodatkowo potęgowało chaos.  Ustalono też katalog sprzętu. Który można kupić w ramach tego programu. Uprawnienia do korzystania ze świadczenia przyznano wszystkim szkołom: i publicznym i niepublicznym. W Szczecinie z 4470 nauczycieli w szkołach publicznych, ze świadczenia skorzystało 3829. W szkołach prowadzonych przez inny organ z 173 nauczycieli skorzystało 152. W szkołach niepublicznych z 692 skorzystało 570. W sumie było to 85% osób uprawnionych. Z przyznanej puli środków pozostało 437 tys. zł, które Miasto wydało na zakup 300 komputerów do szkół, z możliwością wypożyczenia ich przez uczniów bądź nauczycieli danej szkoły.


Ad. pkt. 5.
Narodowy Program Szczepień.


L. Rogaś – powiedziała, że Wydział przeprowadził ankietę wśród pracowników światy z pytaniem o deklarację w sprawie szczepień. Wówczas była mowa o szczepieniu pracowników oświaty: nauczycieli i administracji. W deklaracji chęć szczepienia wyraziło: 46% nauczycieli, 38% administracji i 45% pracowników oświaty. W tej chwili informacja jest taka, że w pierwszej grupie będą szczepieni prawdopodobnie wyłącznie nauczyciele. Dyr. Rogaś podkreśliła wagę szczepień dla pracowników obsługi. Rozmawiała na ten temat z p. Ilnicką – Mądry – Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej.


Ad. pkt. 6.
Organizacja zajęć w szkole podstawowej w związku z uruchomieniem z dniem 18 stycznia 2021 r. nauki stacjonarnej w klasach 1 – 3.


L. Rogaś – poinformowała, że pojawiły się nowe wytyczne dot. powrotu klas 1-3 do szkół. Na szczęście niemalże takie same jak uprzednio. Zmieniono jedynie słowo „rekomenduje się” na „należy”, co daje dyrektorom silniejszą pozycję w rozmowach z niektórymi rodzicami. W poniedziałek dzieci pojawiły się w szkołach, z dość dużą frekwencją i na razie nie było problemów.  Wydział odnotowuje jednak coraz większą absencję osób zajmujących się dziećmi. Do tej pory w przedszkolach „ratowano się” zastępstwami. W tej chwili nie będzie kim zastępować. Dyrektor poinformowała też o grupie inicjatywnej dyrektorów, którzy zauważyli jedną rzecz: dzieci wrócą do szkoły i do nauki stacjonarnej w bardzo różnym stanie emocjonalnym, na różnym poziomie wiedzy. Trzeba się przygotować do ich przyjęcia także pod względem psychologicznym. Proponują oni dla takiego dziecka krótki okres adaptacyjny. Szansę na to, by przywykły do siebie, nauczycieli, innego sposobu nauki. Wymyślono, by zrobić coś w rodzaju dni adaptacyjnych. Drugi temat to problemy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dyrektorzy wymyślili pogłębioną diagnozę: oczekiwania, obawy, potrzeby uczniów. Wynik tej diagnozy pokaże, gdzie należy kierować wsparcie. To ostatnie już ruszyło: opracowywana jest grupa badawcza pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, we współpracy z dyrektorami szkół.

U. Pańka – zapytała, czy te badania będą płatne? Jakie środki są na to przeznaczone? Czy przewiduje się indywidualną pomoc dla ucznia czy nauczyciela?

L. Rogaś -  powiedziała, że zadanie będzie robione generalnie „po kosztach”. Nie przewiduje się zwiększenia budżetu. Jednak Wydział dysponuje drobną rezerwą, a Prezydent Soska zadeklarował, że będzie prowadził rozmowy w tej sprawie, jeśli będzie taka potrzeba.

M. Żylik – zapytał, czy jest możliwość powrotu do konsultacji 1 nauczyciel + 5 uczniów? Czy będą na to środki?

L. Rogaś – Przypomniała, że sytuacja jest coraz gorsza. Jest coraz więcej zgonów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Powiedziała, że jest za odbywaniem takich zajęć zdalnie.


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


T. Mądry – zapytała o nauczanie języków obcych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Od września zajęcia z języków obcych są obowiązkowe. Nie wszyscy nauczyciele uzupełnili swoje kompetencje zawodowe. Czy nauczycielom będzie zabierana z etatu 1 godzina?

L. Rogaś- powiedziała, że język obcy pojawił się w podstawie programowej niedawno. Nauczyciele mieli czas na uzupełnienie kwalifikacji, jednak niedawno próg kwalifikacji został podniesiony. Najlepiej by było, aby nauczyciel wplatał język obcy do zajęć z dziećmi. Nie ma możliwości, by były to zajęcia dodatkowe tak , jak to się działo dotychczas. W tej chwili jest to podstawa programowa i ma być realizowana w ramach zajęć. Dyrektor ma nadzieję, że nie oznacza to zabrania części etatu nauczyciela.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/01/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/04/21 14:49:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/04/21 14:49:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/01/29 12:27:58 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/01/13 09:29:14 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/01/13 09:00:16 nowa pozycja