Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.12.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 3 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Łażewska - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych o planach inwestycyjnych na rok 2019 i 2020.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 20.03.19 przyjęto w glosowaniu: za-  jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Informacja Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych o planach inwestycyjnych na rok 2019 i 2020.


M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił wykonanie wydatków majątkowych Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych 2018 roku na tle innych dysponentów (załącznik nr 3 do protokołu).   

U. Pańka – zapytała, które z  przedstawionych działań zostały zrealizowane na wniosek rad osiedli (np. RO Gumieńce), a które – radnych?

M. Przepiera – powiedział, że zrealizowane zadania to jest wypadkowa wszystkiego. BIiRO pełni rolę służebną wobec Wydziału Oświaty i to ten wydział decyduje o priorytetach. Chcemy mieć zadania z „Poprawy stanu technicznego” ale i boiska, warunki sportowe, kuchnie itp. Komisja Edukacji jest tu b. ważnym partnerem. Niezależnie od tego są też wnioski z zewnątrz: składane przez rady osiedli i rady rodziców. Z reguły to się pokrywa z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

J. Stala – Dyrektor BIiRO - omówił plan realizacji remontów i inwestycji na rok 2019 (załącznik nr 4 do protokołu).

S. Biernat – zapytała o termomodernizację PP-9.

J. Stala- poinformował, że tam jest przewidziana fotowoltaika. Na 2019 rok na to zadanie zarezerwowano ponad 3 mln zł.

S. Biernat – zapytała o plac zabaw dla nowego przedszkola przy CKS.

A.Hofman – BIiRO – wyjaśniła, że na ten cel przewidziano w bieżącym roku 150 tys. zł. Jeśli będą oszczędności lub przesunięcia, jest szansa na większe środki i realizację jeszcze w tym roku.

S. Biernat – zapytała o salę gimnastyczną w ZS2.

J. Stala – poinformował, że w istniejącej sali zmieniony będzie sposób ogrzewania oraz wyremontowane szatnie.

S. Biernat – przypomniała, że tam jest pomysł wybudowania nowej Sali gimnastycznej. Zapytała, czy warto remontować budynek po ujeżdżalni.

M. Przepiera – przyznał, że najprawdopodobniej będzie tam konieczność wybudowania nowej sali. W tej chwili priorytetem jest jednak budowa internatu. Niezależnie od tego trzeba wyremontować budynek, który jest w naszym zasobie. „Chcemy się zmierzyć z tym w tej kadencji, jednak w perspektywie 2 lat są inne priorytety”.

B. Baran – zapytał o SP53 i GM10.

J. Stala – wyjaśnił, że kwota w budżecie jest zabezpieczeniem na spór sądowy (zaliczka na biegłego). Wykonawca nie chciał naprawić wad.

A. Hofman – poinformowała, że budynek po GM10 jest remontowany w ramach termomodernizacji.

B. Baran – zapytał o Centrum Mistrzostwa Sportowego.

A. Hofman –wyjaśniła, że w budżecie jest płatność za modernizację boiska. Na halę pieniądze są tylko na projekt. W tym miejscu planowany jest także internat.

J. Balicka – przypomniała, że tam jest możliwość uzyskania 50% środków z Ministerstwa Sportu.

M. Przepiera – poinformował, że taki wniosek został złożony.

B. Baran  - zapytał, kiedy będzie odbiór w SP10?

M. Przepiera – powiedział, że w czerwcu.

M. Żylik – przypomniał, że łączymy dwa ośrodki dla dzieci niesłyszących i dla słabo słyszących. Zapytał o inwestycje planowane w ośrodku na ul. Grzymińskiej.

J. Stala – poinformował, że w piątek odbędzie się spotkanie u Prezydenta. „Mamy pewne założenia. Chcemy porozmawiać o oczekiwaniach prowadzących obie placówki”. 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Renata Łażewska
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/07/11 13:09:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/07/11 13:09:42 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/27 14:58:35 nowa pozycja