Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.19.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 22 LUTEGO 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 14:30
Zakończenie posiedzenia - 16:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 31/21 w spr. ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin,
- Nr 32/21 w spr. udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu,
- Nr 44/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina,
- w spr. nadania nazwy ulicy "Szałwiowa".
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


P. Słowik – zaproponował poszerzenie porządku obrad o punkt „Opiniowanie projektu uchwały Nr 45/21 w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic, placów i parków w Szczecinie”.

Powyższa  propozycja została przyjęta w głosowaniu: za – 11, wstrzym. – 1, przeciw – 0.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z osiedzenia Komisji w dniu 21.01.21 przyjęto w głosowaniu: za - 11, wstrzym. – 1, przeciw – 0.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 15.02.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 31/21 w spr. ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin,
- Nr 32/21 w spr. udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu,
- Nr 44/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina,
- w spr. nadania nazwy ulicy "Szałwiowa".


Projekt uchwały Nr 31/21 w spr. ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin

J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

E. Łongiewska – Wijas – projekt uchwały uznała za b. dobrą propozycję. Zwróciła jednocześnie uwagę na różnice semantyczne pomiędzy słowem „Kultura” a „Sztuka”. Nagroda dla animatora kultury została „podpięta” pod Nagrodę Artystyczną. Radna spodziewała się odrębnej kategorii i odrębnej uchwały w sprawie tej nagrody. Zaproponowała, by prując tę uchwałą, ale potraktować ją jako zapis przejściowy.

J. Leszczyńska – potwierdziła, że taki właśnie cel przyświecał autorom uchwały: stworzenie kategorii dla animatorów kultury – siły napędowej, na którą niekiedy stoją ogromne wydarzenia. Zaproponowała, by na początku przyjąć uchwałę w proponowanej formie. W przyszłości zawsze jest możliwe wprowadzenie zmiany.

M. Żylik – powiedział, że czytając uchwałę nie miał wątpliwości, do kogo jest skierowana.

P. Słowik – podkreślił, że sama kategoria skupia się na animatorach i managerach kultury.

U. Pańka – zgodziła się z argumentacją radnej E. Łongiewskiej – Wijas. Pochwaliła jednocześnie inicjatywę i to, że znalazły się pieniądze na nagrodę dla tych osób.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 31/21.

W głosowaniu: za - 11, wstrzym. – 1, przeciw – 0, ww. projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 32/21 w spr. udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu

J. Leszczyńska – omówiła projekt uchwały, zgodnie  z uzasadnieniem.

R. Stankiewicz – powiedział, że Miasto Szczecin nie powinno finansować produkcji, która nas nie dotyczy. Poprosił o szczegóły.

J. Leszczyńska – wyjaśniła, że celem Funduszu jest wspieranie produkcji filmowych, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Koszalin. W ub. roku wsparcie uzyskało 17 filmów, w szczególności uwzględniających miasto Szczecin. „Nasze wsparcie będzie oczywiście dotyczyło filmów związanych z miastem Szczecin”.

R. Stankiewicz – zapytał, ile daje miasto Koszalin?

J. Leszczyńska – 150 do 200 tys. zł. Nie jest pewna tej kwoty.

P. Bartnik – pomysł, by te 3 samorządy składały się na wspólny budżet, uznał za b. dobry. Jako przykład podobnych działań podał Teatr Kana prowadzony przez Miasto Szczecin i Marszałka.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że kiedyś Szczecin przeznaczał na sztukę filmową bardzo mało środków. Radna cieszy się, że Fundusz wspiera różne podmioty, tworząc „dźwignię finansową” pozwalającą na sięganie po większe środki. Zapytała, czy faktycznie ściśle przestrzegany jest parytet, czy środki, które daje Szczecin, idą stricte na filmy związane ze Szczecinem?

J. Leszczyńska – podkreśliła, że warunkiem otrzymania środków jest powiązanie filmu z województwem zachodniopomorskim. Rolą i zadaniem jury jest dokonanie najlepszego wyboru.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 32/21.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, ww. projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 44/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina.

M. Dębowski – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 44/21.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, ww. projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.

Opiniowanie wniosku w spr. nadania nazwy ‘ul. Szałwiowa”

B. Baran – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa publicznego i Samorządności – przedstawił i omówił materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Poinformował, że projekt uchwały w tej sprawie będzie kierowany na najbliższą sesję Rady Miasta.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję nadania nazwy „ul. Szałwiowa”

Projekt uchwały Nr 45/21 w spr. sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic, placów i parków w Szczecinie.

B. Baran – omówił projekt uchwały.

P. Bartnik – zaproponował, by w pkt. 3 Załącznika dodać „klub radnych” oraz zmienić kolejność podmiotów uprawnionych do składania wniosków o nadanie lub zmianę nazwy ulicy: Prezydent Miasta, klub radnych, grupa co najmniej 4 radnych  Rady Miasta Szczecin, Rady Osiedli, Zespół Nazewnictwa Miejskiego, właściciele nieruchomości/ terenu, instytucja lub organizacja miejska. Zaproponował także, by w pkt. 10 Załącznika „otworzyć” katalog osób powołanych do prac w Zespole Nazewnictwa Miejskiego poprzez dodanie osób, które znają historię Szczecina: zarówno tą odległa, jak i tą najnowszą.

E. Łongiewska – Wijas – poparła wniosek radnego P. Bartnika. Zaproponowała też dodanie w pkt. 3 załącznika „grupę mieszkańców” wraz z określeniem liczby osób wchodzących w jej skład. Taki zapis będzie świadczył o naszej obywatelskości. Następnie do pkt. 10 Załącznika zaproponowała dopisanie „znawców kultury i sztuki”.

Ł. Kadłubowski – zaproponował, by doprecyzować zapis dot. właściciela terenu: czy osoba, której teren jedynie przylega do drogi, będzie mogła złożyć wniosek o nadanie nazwy? Zwrócił tez uwagę na kwestie dotyczące opinii Rady Osiedla: czy jest ona obligatoryjna? Co w sytuacji, gdzie jak w Radzie Osiedla Żelechowa, nie będzie ona mogła wyrazić opinii?

P. Słowik – zaproponował, by termin 30 dni na udzielenie odpowiedzi dotyczył nie tylko Komisji Kultury, ale i pozostałych gremiów opiniujących, w tym – Rady Osiedla.

R. Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta – wyjaśnił, że przepisy dotyczące właścicieli drogi i składanego przez nich wniosku, dotyczą drogi wewnętrznej.

B. Baran – powiedział, że do niektórych ze zgłoszonych wątpliwości odniosła się p. mecenas podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa. I tak: w dotychczasowej procedurze nadawania nazw był zapis pozwalający na składanie wniosku przez grupę 150 mieszkańców. Nigdy nie skorzystano z tej możliwości. Zapis był martwy. W tej chwili w Statucie Miasta mamy zapis o inicjatywie obywatelskiej i to rozwiązuje tą kwestię. Ad. uwagi zgłoszone przez radnego Bartnika – zgodził się z jego sugestiami. Ad. wnioski do pkt. 10 – podkreślił, że grono ekspertów nie może być zbyt duże, bo stanie się wówczas mało operacyjne. Doboru ekspertów powinien dokonać Prezydent.

P. Słowik – poprosił o podjęcie decyzji w sprawie propozycji zgłoszonych w trakcie dyskusji:

- ad. wniosek P. Bartnika dotyczący  renumeracji pkt. 3 i dopisaniu tam „klubu radnych”.

B. Baran wyraził zgodę na powyższą zmianę.

- ad. wniosek E. Łongiewskiej – Wijas dot. włączenia ludzi kultury i sztuki do składu Zespołu Nazewnictwa Miejskiego

P. Bartnik zaproponował dopisać słowa „między innymi” i w ten sposób „otworzyć” katalog ekspertów.

B. Baran – wyraził zgodę na dopisanie słów „między innymi” oraz „ludzi kultury i sztuki”.

- ad. wniosek formalny radnej E. Łongiewskiej – Wijas (zgłoszenie na czacie) dot. włączenia mieszkańców do katalogu wnioskodawców.

B. Baran – powtórzył, że mieszkańcy do tej pory nie skorzystali ani razu z istniejącej możliwości. W nowych zapisach uchwały będą mogli zgłaszać swoje propozycje do Rady Osiedla, Komisji, czy w formie inicjatywy obywatelskiej. Ta droga nie jest dla nich zamknięta.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że rzeczywistość się zmienia, mamy coraz bardziej aktywnych mieszkańców. Przypomniała, że w tej kadencji mieliśmy 5 inicjatyw obywatelskich. „Tak nie może być. To jest odbieranie głosu mieszkańcom”.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 54/21, wraz z poprawkami przyjętymi przez B. Barana – Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności.

W głosowaniu: za – 7, przeciw – 1, wstrzym. – 2 , Komisja zaopiniowała ww. projekt pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


P. Słowik – przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji dyskutowano nad upamiętnieniem 200. Rocznicy urodzin Johanessa Quistorpa. Zaproponował przyjęcie Wniosku o treści:

„Komisja Kultury i Promocji wnioskuje do Pana Prezydenta o zabezpieczenie w budżecie Miasta na rok 2022 środków na upamiętnienie 200. rocznicy urodzin Johannesa Quistorpa - wybitnego szczecińskiego przedsiębiorcy i filantropa, oraz na renowację cmentarza Bethanien, na którym został pochowany”.

Komisja zaopiniowała ww. wniosek pozytywnie, w głosowaniu: za – jednomyślnie.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/02/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/03/24 12:29:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/03/24 12:29:59 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/03/24 12:28:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/02/16 13:06:48 nowa pozycja