Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.17.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Rozpatrzenie korespondencji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 6 jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 16 września br. bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski - przedstawił zebranym wnioski, które wpłynęły w sprawie nazewnictwa ulic:

 • nadanie nazwy skwer Filipinek – zgodnie z wnioskiem Komisji Inicjatyw Społecznych , Sportu i Młodzieży – załącznik nr 3  do protokołu

Radny B. Baran – w imieniu wnioskodawców przypomniał Komisji historię Filipinek. Zespół powstał w 1959 r. w Technikum Handlowym w Szczecinie. Wokalistki wybrano z 60-osobowego chóru prowadzonego przez Jana Janikowskiego.  W 1963 r. nadano zespołowi nazwę Filipinki, pochodzącą od nazwy młodzieżowego dwutygodnika dla dziewcząt - „Filipinka”. Filipinki stały się niezwykle popularne, odnosiły wielkie sukcesy, wylansowały wiele przebojów, wydały kilkanaście płyt, dały tysiące koncertów. Przez szereg lat rozsławiały nasze Miasto na scenach całej Polski i w wielu zakątkach świata. W 2013 r. świętowaliśmy 50. rocznicę powstania zespołu. Okazało się, że Filipinki cieszą się nadal popularnością, stały się elementem tożsamości Szczecina. Była propozycja upamiętnienia Filipinek w przestrzeni Szczecina pojawił się  pomysł stworzenia neonu - lata 60. to okres ich popularności.  Architekt Miasta zaproponował powstanie tam kawiarenki - pawilonu lekkiej konstrukcji, która w założeniu stanowić ma kultowe miejsce spotkań, gdzie zgromadzone będą płyty i pamiątki z działalności zespołu. Nad nią mógłby zostać umieszczony neon.   Rada Osiedla Drzetowo – Grabowo wydała pierwszą opinię negatywną, uzasadniając tym, że Filipinki mają już swoją ulicę na obrzeżach Szczecina.  W br. rozpoczęła się nowa kadencję rad osiedli i ta wydała pozytywną opinię (załącznik w aktach).

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje  pozytywnie wniosek –  przedstawił  położenie skweru na mapie adiowizulanej.

Radny M. Pawlicki- przypomniał, również, że KIS,SiM wystosowała wniosek o zagospodarowanie basenu ppoz. – jaki jest stan realizacji wniosku ?

Radny B. Baran – wniosek został wystosowany do Prezydenta,  nie zna odpowiedzi.

 W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 6 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „skwer Filipinek”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury, MKZ celem wydania opinii w sprawie.  

 • nadanie nazwy ulicy  GAZDY zgodnie  z wnioskiem  - załącznik nr 4  do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje pozytywnie wniosek – stanowisko pisemne dołączone do wniosku. Zdaniem Biura Geodety nie ma potrzeby nadawania nazwy dla działki 25/7  bowiem konieczne będzie dokonanie zmian numerów porządkowych dla 5 – ciu budynków, obecnie mają numery porządkowe od ul. Harnasiów.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 5 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicom Gazdy dla działki 242/15 oraz część działki 25/7  Komisja wystąpi do Komisji Kultury, MKZ  celem wydania opinii w sprawie.  

 • nadanie nazwy ulicy Diamentowa   – zgodnie z wnioskiem mieszkańców- załącznik nr 5 do protokołu.

W. Wnuk Geodeta Miastaopiniuje pozytywnie wniosek - opinia dołączona do akt. 

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski- w związku z tym iż mieszkańcy zaproponowali również  nadanie nazwy ulicy Krajobrazowa wnosi o nadanie takiej nazwy dla tej działaki.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 5 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania  nazwy ulicy „ Krajobrazowa ”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i MKZ  celem wydania opinii w sprawie.  

 • nadania nazwy Laskowa – zgodnie z wnioskiem  mieszkańcow  - załącznik nr 6  do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje  pozytywnie wniosek, jednak brzmienie nazwy "Laskowa "  wzbudza  wątpliwość  co do jej pochodzenia ( czy od "orzecha laskowego" czy od "laski").  Należy również  wyjaśnić  prawidłowe brzmienie nazwiska  jednej z wnioskodawczyń, bowiem  w ewidencji gruntów jak i księdze wieczystej. 

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski- w związku z tym wnosi o negatywne zaopiniowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy „Laskowa”.

Komisja w wyniku głosowania: ”za- 3,”wstrzym.”- 3 przyjęła wniosek.

 • nadania nazwy Leśne Ogrody – zgodnie z wnioskiem  mieszkańcow  - załącznik nr 7  do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje  pozytywnie wniosek, jednak uważa, iż nazwę należy nadać tylko dla działki  27/6 (współwłasność wnioskodawców) – pozostałe działki wymienione we wniosku   powinny zostać nadane odrębną nazwą ( wraz pominiętą działką 9/31-3004). Nazwa nie powinna obejmować działki 60 ( zgodnie z planem zag. przestrzennego  wchodzi w zakres terenu elementarnego drogi publicznej). 

Radny W. Dzikowski– wnosi o odstępnie opiniowania wniosku  do czasu wydzielenia   działek drogowych zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego oraz wyjaśnienia dostępu do drogi publicznej przez właścicieli drogi 27/6 , która zdaniem Geodety Miasta winna nosić odrębna nazwę.

 Komisja w wyniku głosowania: za- 6 (jednogłośnie)  przyjęła wniosek.

 • nadania nazwy Ptasia i Sielankowa  – zgodnie z wnioskiem  mieszkańców  - załącznik nr 8  do protokołu

Komisja po zapoznaniu  się z  opinią Geodety Miasta  w sprawie nadania nazwy urzędowych ulicom "Ptasia" i " Sielankowa"   odstąpiła od rozpatrywania wniosku bowiem  nie spełnia wymogów formalnych.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie korespondencji.


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski - przedstawił zebranym pisma, które wpłynęły :

 • Zakładu Budowlanego Siemaszko w sprawie działań SM związanych z organizacją ruchu  na terenie działki nr 3/22 obręb 1045 w szczecinie – załącznik nr 9 do protokołu.

M. Charęza Kierownik WGKiOŚ- dokonał prezentacji organizacji ruchu na tym terenie, podkreślił, iż często w przypadkach budowanych osiedli, gdzie jest kilku deweloperów dochodzi do nieporozumień wynikających z organizacji ruchu, zauważamy notoryczny brak miejsc parkingowych. 

Temat wyjaśnił K. Mechliński Zastępca Komendanta SM – temat został wyjaśniony, wynikał z nieporozumienia  strażników patrolujących ten teren. Została błędnie zinterpretowana nowa organizacja ruchu. SM od początku tego roku na tym terenie odbyła 109 interwencji, założono 12 blokad, nałożono 6 odholowań, 25 pouczeń i tyleż samo mandatów.

Radny W. Dzikowski- TBS prawobrzeże boryka się również z takimi problemami, gdzie jest wielu właścicielu terenu  trudno wprowadzić jednolite zasady zarządzania nieruchomościami drogowymi.

Radny J. Posłuszny- uważa, iż to na etapie planistycznym winny być uzgadniane procedury organizacji ruchu.

Przewodniczący Komisji poprosił SM o przygotowanie w formie pisemnej projektu odpowiedzi która zostanie skierowana do wnioskodawcy w sprawie.

 •  radnej gminy Kołbakowo w sprawie poprawy bezpieczeństwa dla pieszych ulicy Modrej i Koralowej – załącznik nr 10 do protokołu.

K. Ciurzyńska Radna Gminy Dobra dokonała wprowadzenia do tematu, wnosi o poprawę bezpieczeństwa ulicy Koralowej i Modrej (bezpieczeństwo pieszych na przejściach).

M. Charęza Kierownik WGKiOŚ- dokonał prezentacji organizacji ruchu na tym terenie. Wyjaśnił, iż jest planowany remont ul. Modrej i w związku z tym nie możemy zmieniać  na tym etapie projektu dokumentacji. Był na wizji, drogą jeździ się powoli z uwagi na jej fatalny stan nawierzchni. Zanotowali dwa poważne wypadki drogowe, jednak były one z winy pieszych. Ze swej strony może zaproponować doświetlenie przejścia dla pieszych (dodatkowe niebieskie oznakowania).

S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM- jak wspomniał  przedmówca jest gotowy projekt przebudowy tej ulicy i musimy uzbroić się w cierpliwość, ze względu na prowadzone inne inwestycje drogowe na terenie m. Szczecina został odłożony w czasie. Jako ZDiTM w tym roku zaplanowano odnowienie oznakowania poziomego , wycinka drzew ma miejsce tylko na pewno w ramach ZRiD-u, który pozwala na nią w ramach realizacji inwestycji.

Radny W. Dzikowski- w ramach poprawy bezpieczeństwa musimy współpracować z gminą Dobra, niestety nie zawsze układa się w sposób zadawalający, może warto przy okazji modernizacji ulic w tym rejonie podjąć  wspólne decyzje i gminą  włączy się w ten proces.   

S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM – zapewnił,  iż toczą się  wspólne rozmowy z gminą Dobra.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski- zwrócił się do Dyrektora ZDiTM o  objęcie patronatem  spotkanie z gminą Dobra w sprawie jw.

S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM- zobowiązał się do powyższego.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski-  zapoznał radnych z korespondencją, która wpłynęła do komisji:

 1. Fundacji „Nec Mergitur” w sprawie nadania nazwy ulicy imienia Ferdynarda Ruszcyca – załącznik nr 12 do protokołu (BRM nr 2059).
 2. Porozumienia P-CH środowiska austriackiej Polonii w sprawie nadania nazw Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej i Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”- załącznik nr 13 do protokołu.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


                 Komisja na wniosek radnej M. Myśliwiec postanowiła skierować  wniosek do PKP ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców korzystającyh z przejścia przez tory kolejowe mieszczące się na ul. Chopina (okolice Technoparku)  w Szczecinie,  o podjęcie działań  zmierzajcych do wyeliminowania  zagrożenia.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/09/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/10/22 14:33:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/10/22 14:33:58 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/03 10:37:52 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/09/20 09:02:51 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/16 11:25:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/16 10:36:55 nowa pozycja