Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.21.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję:
- Nr 295/19 w spr. utworzenia Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie,
- Nr 273/19 w spr. wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- Nr 296/19 w spr. nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie,
- Nr 285/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „13 Muz” w Szczecinie,
- Nr 286/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie,
- Nr 287/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie,
- Nr 288/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie,
- Nr 289/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie,
- Nr 290/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej,
- Nr 291/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie,
- Nr 292/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie,
- Nr 293/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki” w Szczecinie,
- Nr 294/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski (m.in. opiniowanie nadania nazw "skwer Filipinek", "ul. Gazdy", "ul. Krajobrazowa", "ul. Ofiar Grudnia 1970", "park im. F. Chopina").


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 02.09.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję:
- Nr 295/19 w spr. utworzenia Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie,
- Nr 273/19 w spr. wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- Nr 296/19 w spr. nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie,
- Nr 285/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „13 Muz” w Szczecinie,
- Nr 286/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie,
- Nr 287/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie,
- Nr 288/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie,
- Nr 289/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie,
- Nr 290/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej,
- Nr 291/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie,
- Nr 292/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie,
- Nr 293/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki” w Szczecinie,
- Nr 294/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.


Projekt uchwały Nr 295/19 w spr. utworzenia  Domu  Kultury „Krzemień” w Szczecinie

W tym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Komisji oddała prowadzenie posiedzenia Wiceprzewodniczącemu M. Szyszko

M. Szyszko – powitał obecnych na posiedzeniu gości: inicjatorów budowy domu kultury w Podjuchach. Przypomniał, że to oni przynieśli Prezydentowi w 2014 r. petycję w tej sprawie. Podkreślił, że inicjatywa nie była jednostkowa: zaangażowała się w nią Rada Osiedla Podjuchy, Przedstawiciele Rady Osiedla Żydowce-Klucz, a przede wszystkim – Społeczny Komitet Budowy Domu Kultury. Radny powiedział, że bohater jest zbiorowy. To sukces nas wszystkich: także radnych, Prezydenta, TBS-Prawobrzeże, Wydziału Kultury. Przypomniał, że jest dużo inicjatyw na rzecz kultury, domów siąsiedzkich itp. Zadeklarował, że jako radny Prawobrzeża będzie wspierał wszystkie te inicjatywy.

M. Zając– Fundacja Prawy Brzeg Kultury – podziękował Prezydentowi, Wiceprezydentom, radnym za poparcie idei, która powstała 15 lat temu. Podkreślił, że na obszarze Prawobrzeża Południe brakuje miejsc, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Podziękował za zrealizowanie tego obiektu oraz za możliwość współdecydowania o DK Krzemień, za otwartość Miasta w tym zakresie. Przypomniał historię Stowarzyszenia, przedstawił realizowane przez nie działania. Odniósł się także do treści projektu Statutu. Zaproponował wprowadzenie zmiany następującej treści: "6. Zarządcy, z którym zostanie zawarta umowa o zarządzaniu, przysługują uprawnienia i obowiązki Dyrektora określone statutem i ustawą, w szczególności ustala on plan finansowy oraz nadaje regulamin organizacyjny."

J. Kimber – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – poinformowała, że opracowując statut Wydział brał pod uwagę te sugestię. Zdaniem ich prawnika przedstawiona treść wypełnia tę informację, zapis jest wystarczający. Szczegóły zostaną doprecyzowane w umowie.

M. Szyszko – powiedział, że propozycja Fundacji może być oczywiście zaskoczeniem. Poprosił o przekazanie jej do protokołu z formie pisemnej. Zaproponował, by Wydział raz jeszcze skonsultował się w tej sprawie z radcą prawnym. Do sesji jest jeszcze czas na zastanowienie.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że podziela wątpliwość p. Zająca. W Statucie zarządca pojawia się tylko raz. „Brakuje tu łącznika, jednego ogniwa w całym zapisie”.

J. Kimber – poinformowała, że będzie autopoprawka do tego projektu uchwały: w par. 3 będzie zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

U. Pańka – powiedziała, że włodarze naszego miasta muszą stawiać na kulturę. Rozwój ekonomiczny miasta zawsze musi iść w parze z kulturą i my tą świadomość mamy.  To dzięki mieszkańcom i ich rozbudzonej aktywności, dzięki wyjściu prezydenta z pomysłem by dawać pieniądze radom osiedli można realizować podobne inicjatywy. Także budowa Domu Kultury w Podjuchach wygląda tak, jak wygląda, bo zaangażowali się w to mieszkańcy.

Radna zapytała, jak będzie zarządzany ta placówka? Czy będzie tak jak w przypadku np. Słowianina czy 13 Muz, czy też inaczej?

J. Kimber – wyjaśniła, że Statut będzie dawał nam możliwość dwojakiego zarządzania instytucją: przez osobę fizyczną bądź prawną, albo poprzez dyrektora. 

U. Pańka – zapytała, czy w każdym ze statutów instytucji kultury będzie taka możliwość?

J. Kimber – powiedziała, że będzie z pewnością taka dyskusja, ale później. Rozpoczęto rozmowy nad tym, by dawać taką możliwość także w innych instytucjach. Ale to jest przyszłość. W Podjuchach zwycięży najlepsza koncepcja. 

M. Szyszko – przypomniał, jaka jest sytuacja materialna Miasta i jak wysokie koszty bieżące ponosi. Proponowany wariant jest wariantem najbardziej ekonomicznym. Następnie poddał  pod głosowanie projekt uchwały Nr 295/19.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 273/19 w spr. wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

M. Bondar – Architekt Miasta – przedstawił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

M. Błaszczyk -  Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – omówiła raport z konsultacji społecznych. Powiedziała, że były one prowadzone w różnych formach.  Większość głosów skłaniała się do lokalizacji przy pl. Rodła. Niewiele mniej uczestników opowiedziało się za sumą innych lokalizacji.   10% zastanawiało się, czy w ogóle potrzebujemy tego pomnika.

B. Ronin – Walknowski – Związek Piłsudczyków RP – powiedział, że także brał udział w konsultacjach. 12 osób na miejscu to niewiele. 10% z nich to bardzo niewiele. To jest nieporozumienie. Nie może 6 osób zastąpić zespołu urbanistów. Przypomniał też, że kiedy Związek Piłsudczyków przystępował do budowy pomnika na pl. Sprzymierzonych, pytali jedynie o to, czy mogą. Nie zwracali się o żadne pieniądze. Miejsce otrzymali od Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Poinformował także, że p. Gdanietz nie jest upoważniony przez Związek Piłsudczyków do reprezentowania ich w żadnej sprawie, także w kwestii pomnika Marszałka. 

J. Balicka – zapytała, czy p. Ronin - Walknowski jest za czy przeciw proponowanej lokalizacji.

B. Ronin – Walknowski – powiedział, że jest za pomnikiem, ale za żadnym z proponowanych miejsc.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy to oficjalne stanowisko Związku Piłsudczyków Polskich?

B. Ronin – Walknowski – powiedział, że tak.

B. Baran – podziękował inicjatorom budowy pomnika. Inicjatywa jest bardzo cenna i rolą radnych jest przyczynić się do tego, by została zrealizowana. Przypomniał artykuł w „Tygodniku Powszechnym”, którego autor pisał że pomnik budzi emocje dwa razy: kiedy się go stawia i kiedy się burzy. Poprosił radnych o wielką rozwagę. Inicjatywa powinna być tak realizowana by ludzi łączyć, a nie skłócać. Zapytał, jaki jest pomysł na dotychczasowe popiersie Marszałka na pl. Szarych Szeregów?

B. Ronin Walknowski – powiedział, że popiersie powinno zostać. Ma 20 lat. Wpisało się w krajobraz Szczecina. Ludzie wiedzą, gdzie mają przyjść w dniu uroczystości.

R. Stankiewicz – powiedział, że koncepcja przedstawiona w prezentacji jest absolutnie nie do przyjęcia. Zapytał, jak można Marszałka umieścić wśród socrealnych brzydot? „To miejsce niegodne.  Mąż opatrznościowy Państwa Polskiego w takim otoczeniu!”. Zdaniem radnego dużo lepszym miejscem jest plac, na którym stoi nikomu nie znany najemnik Colleoni.

M. Ussarz – zapytał, jaką propozycję na pomnik Marszałka ma Związek Piłsudczyków.

B. Ronin – Walknowski – poinformował, że kiedyś rozważano miejsce na osi al. Jana Pawła II, w kierunku do pl. Lotników. Jest tam doskonałe dojście ze wszystkich stron. Można też na chwilę zamknąć okrężny ruch na placu i przeprowadzić uroczystości godne Marszałka.

M. Ussarz – uznał, że przedstawione 3 lokalizacje to kuriozum. Mieszkańcy albo zablokują rondo, albo skrzyżowanie. Ankieta z tak nielicznym udziałem jest śmieszna (27 głosów za pl. Rodła). „Powinniśmy od nowa podejść do tego tematu”.

B. Baran – zaapelował o rozwagę.  Poprosił o opinię nt. lokalizacji w parku im. Matejki, przy ul. Piłsudskiego?

R. Stankiewicz – zapytał, gdzie podczas uroczystości, ma stać wojsko? W krzakach?  Podkreślił, że chodzi tu o godną lokalizację dla pomnika męża opatrznościowego naszego kraju.

U. Pańka - zapytała miejsce, w którym jest teraz popiersie: czy to status quo satysfakcjonuje związek Piłsudczyków?

B. Ronin - Walknowski – odpowiedział, że jako miejsce  dla popiersia: tak. Manifestacje państwowe przeniesiono pod pomnik 3 Orłów i to jest dobre rozwiązanie.

E. Łongiewska – Wijas – zauważyła, że w uzasadnieniu projektu uchwały jest zapis, że wnioskodawcą jest p. Gdanietz, przy poparciu Związku Piłsudczyków.  Poprosiła gościa o opinię w tej sprawie.

P. Gdanietz – zgodził się z p. Ronin - Walknowskim, że konsultacje nie odniosły spodziewanego efektu. Odniósł wrażenie, że Piłsudczycy i Miasto mówią o różnych lokalizacjach. Odniósł się też do  propozycji Miasta, która oznacza, że ma osobiście zebrać środki na budowę pomnika. Powiedział, że te pieniądze można ograniczyć do 300 tys. zł. Zadeklarował też, że rozpocznie taką zbiórkę.  Opowiedział się za przeniesieniem pomnika Colleoniego do muzeum, gdzie jest jego miejsce. Odnosząc się do propozycji umiejscowienia pomnika na pl. Rodła powiedział, że to jest paranoja. Wygląda ,jakby Miasto chciało kosztem Marszałka zrobić porządek przy pl. Rodła. Przypomniał, że znajdująca się tam czerpnia powietrza kosztowała niedawno temu 300 tys. zł.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że inaczej wyobrażała sobie przeprowadzenie konsultacji społecznych. Jest zaskoczona wypowiedzią p. Architekta, że przedstawiona lokalizacja została potwierdzona w konsultacjach społecznych. 92 głosy to nie jest reprezentacyjna próba. Zwłaszcza, że tylko 5 głosów przeważa o tym, że wskazany jest pl. Rodła. Trudno przy tym wyniku powoływać się na wynik konsultacji. Radna uważa, że popełniono tu pewne nadużycie. Podkreśliła, że są to jej odczucia. Nawiązując do propozycji posadowienia pomnika Marszałka na pl. Lotników uznała, że jest to najlepsza lokalizacja w mieście pod pomnik. Przypomniała, że w muzealnictwie wielką wartość ma scalanie kolekcji. Pomnik Colleoniego stanowił centralny punkt znakomitej kolekcji. Sama kopia też jest wysokiej jakości. Nie powinna znajdować się w przestrzeni otwartej. Ona tu po prostu niszczeje. Dyrektor Karwowski wielokrotnie mówił o tym, by Colleoni wrócił do muzeum. Nie bez znaczenia są też finanse: Miasto chce przeznaczyć 1-2 mln zł na uporządkowanie tej przestrzeni. Od wnioskodawcy oczekuje 0,5 mln zł. Jeśli Miasto jest gotowe na taki wydatek, może warto zdobyć się na przeniesienie Colleoniego do muzeum a pieniądze przeznaczyć na budowę pomnika Marszałka, także w postaci wsparcia zbiórki na ten cel. Może to jest rozwiązanie.

J. Balicka – zwróciła uwagę na czas, jaki upłynął od początku posiedzenia. Przypomniała, że jest już godzina 15.00 a jeszcze wiele punktów porządku obrad do zrealizowania. Zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i głosowanie tej uchwały.

U. Pańka – poparła wniosek jw.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że od 5 miesięcy, na wniosek radnych, stara się robić mniej posiedzeń komisji w miesiącu. Przewodnicząca uważa, że jeśli Komisja spotyka się raz w miesiącu, to musi na to poświęcić czas. Następnie poddała pod głosowanie wniosek radnej Balickiej.

W głosowaniu: za – jednomyślnie radni postanowili zakończyć dyskusję nad projektem uchwały Nr 273/19.

Następnie w głosowaniu: za – 2, przeciw – 4, wstrzym. – 2 negatywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.

 E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała, by skierować do Prezydenta Stanowisko Komisji w sprawie rozważenia oddania pomnika Colleoniego Muzeum Narodowemu i postawienia w jego miejsce pomnika Marszałka.

U. Pańka – poprosiła o opinię Architekta Miasta.

J. Bondar – powiedział, że prace prowadzono w oparciu o pewne założenia. Jednym z nich było to, by miejsca już zagospodarowanie nie były brane pod uwagę. „Dzisiejsza koncepcja jest ciekawa, jednak nigdy nie była rozważana. Bardzo wiele wątków powinno być tu podjętych i dopracowanych. W mojej ocenie to byłoby godne miejsce dla pomnika Marszałka”.

U. Pańka – złożyła wniosek o zdjęcie tego projektu z porządku obrad sesji.

J. Balicka – zaproponowała, by Biuro Prezydenta przeanalizowało propozycję nowej lokalizacji pomnika.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie stanowisko komisji w sprawie rozważenia oddania pomnika Colleoniego Muzeum Narodowemu i postawienia w jego miejsce pomnika Marszałka. Jednocześnie zobowiązała się przekazać radnym drogą e-mail i skonsultować z nimi treść ww. stanowiska.

 W głosowaniu:  za – 6, przeciw - 1, wstrzym – 0 Komisja zaopiniowała ww. stanowisko pozytywnie. 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

R. Stankiewicz – złożył wniosek, by posiedzeń Komisji było więcej, co pozwoli na merytoryczny ich przebieg i da czas na dyskusję.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że nie da się realizować sprzecznych celów. Nie można jednocześnie planować mniej i więcej posiedzeń Komisji. Zaproponowała, by decyzję w tej sprawie podjąć na kolejnym posiedzeniu – w punkcie „Sprawy różne i wolne wnioski”.

 Następnie Dyrektor J. Kimber omówiła projekty uchwał o numerach: 296/19 oraz 285/19-294/19, zgodnie z uzasadnieniami.

Projekt uchwały Nr 296/19w spr. nadania Statutu  Domowi  Kultury „Krzemień” w Szczecinie

Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 285/19w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „13 Muz” w Szczecinie

Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 286/19w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie

Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 287/19w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie

Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 288/19w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie

Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 289/19w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie

Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 290/19w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej

Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 291/19w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie

Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 292/19w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie

Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 293/19w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki” w Szczecinie

Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 294/19w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski (m.in. opiniowanie nadania nazw "skwer Filipinek", "ul. Gazdy", "ul. Krajobrazowa", "ul. Ofiar Grudnia 1970", "park im. F. Chopina").


E. Łongiewska – Wijas – poinformowała, że wniosek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o wydanie opinii w spr. nadania nazw ulicy „Ofiar Grudnia”70” i parkowi im. Chopina, przybrał formę projektu uchwały.

Projekt uchwały Nr 340/19 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ofiar Grudnia 1970 r.), Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 341/19 w spr. nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Fryderyka Chopina), Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Wniosek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o nadanie nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Filipinek), Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Wniosek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o nadanie nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gazdy), Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Wniosek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o nadanie nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Krajobrazowa), Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/10/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/11/06 09:28:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/11/06 09:28:15 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/11 12:47:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/11 12:46:28 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/11 10:25:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/09 13:49:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/07 12:55:57 nowa pozycja