Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.6.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 13 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja nt. polityki miasta "Smart City".
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Ww. pkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Informacja nt. polityki miasta "Smart City".


Michał Przepiera Zastępca Prezydenta Miasta przedstawił prezentację „Dlaczego Smart City 2.0 to za mało?” – zał. 3 do protokołu oraz prezentację „Rozwój elektromobilności w Szczecinie” – zał. 4 do protokołu.

Radny Przemysław Słowik zapytał czy jest agregacja danych, gdzie można je pozyskać, przeanalizować.

Michał Przepiera odpowiedział, że jeśli jest jakieś działanie smart wówczas instytucja, która je prowadzi to je gromadzi. Jednak są to dane mocno rozproszone, mamy problem z porównywalnością. Stanowi to wyzwanie. Stwierdził również, że ludzie cierpią na nadmiar danych, otaczamy się nimi. Dodał, że Miasto niekoniecznie musi ponosić wydatki z tego tytułu.

Przemysław Słowik zapytał o narzędzia komunikacji z mieszkańcami. Zauważył, że strona BIP UM jest archaiczna, nie jest dostosowana do współczesnych standardów i odbiega wyglądem i treścią od innych stron miejskich.

Michał Przepiera odpowiedział, że są również zwolennicy BIP-u. Dodał, że od BIP-u nie można odejść. Zauważył, że każda jednostka miasta posiada swoją stronę, na którą można się przenieść właśnie z BIP-u. ponadto nie on odpowiada za tę sferę.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Balicka zapytała na których miastach w Polsce moglibyśmy się wzorować.

Michał Przepiera odpowiedział, że Szczecin jest na 50 miejscu wśród miast 300-500 tys. w Europie. Dodał, że Miasto przygląda się jak smart city wychodzi w innych miastach.

Radny Maciej Szyszko zapytał jak daleko Miasto jest od wdrożenia systemu rozliczania dotacji organizacji pozarządowych. Czy prace nad tym systemem są zaawansowane, czy są daleko w tyle.

Michał Przepiera odpowiedział, że ogólnie pojęta informatyzacja odbywa się we wszystkich sferach, w jednych bardziej w drugich mniej. Dodał, że istnieją generatory wniosków, zaznaczył jednak, że brakuje programistów w Wydziale Informatyki. Rynek komercyjny jest bardziej konkurencyjny niż Urząd.

Kamila Bogusławska Dyrektor Biura Strategii powiedziała, że wszystkie instytucje zarządzające posiadają swoje generatory, które działają na przyzwoitym poziomie. Wydział Informatyki pracuje nad zebraniem wszystkich wskaźników, aby łatwiej przeprowadzić analizę. Dodała, że Szczecin wzorcowy jest dzięki systemowi zarządzania finansami miasta – ZSiFK.

Jolanta Balicka zapytała o program miejskich wysp ciepła.

Michał Przepiera odpowiedział, że Miasto uczestniczyło w pilotażowym projekcie, który polegał na rozmieszczeniu sieci czujników temperatury na terenie miasta. Głównym celem była obserwacja zmian skokowych temperatury w mieście. Miasto zrezygnowało z udziału w tym przedsięwzięciu ze względu na koszty, które należałoby ponieść. Aby śledzić te wahania temperatur należałoby zakupić mnóstwo czujników.

Marek Duklanowski mieszkaniec miasta zwrócił uwagę na tablice systemu zarządzania ruchem, które od dłuższego czasu są zepsute. Ponadto zauważył, że nie we wszystkich autobusach zainstalowany jest system GPS, który informuje osoby korzystające z komunikacji miejskiej o ewentualnych spóźnieniach na trasie. Poddał pod rozwagę stworzenia transportu przyjaznego dla mieszkańców, np. w postaci „zielonej fali dla tramwajów”.

Michał Przepiera odpowiedział, że kilka lat temu tablice systemu zarządzania ruchem były nowoczesne, aktualnie uległy uszkodzeniu. Należy poprawić ich funkcjonalność i przywrócić do użytku.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Jolanta Balicka powiedziała, że do Komisji wpłynął wniosek Pana Igora Podeszwika o uchylenie Uchwały Nr XLV/1335/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów oraz zasad taryfowych. Poprosiła wnioskodawcę o wprowadzenie oraz poinformowała zebranych, że dyskusja w tej sprawie odbędzie się na posiedzeniu Komisji za dwa tygodnie.

Igor Podeszwik powiedział, że złożył wniosek o uchylenie uchwały ponieważ, uważa, że narusza ona zasadę równości wobec prawa, chodzi o zachowanie sprawiedliwości społecznej. Wg wnioskodawcy kibice Pogoni Szczecin są w tym momencie faworyzowani. Uważa, że Pogoń Szczecin spółka akcyjna może z Gminą Miasto Szczecin zawrzeć umowę na wykup usługi komercyjnej. Poniesie wówczas koszt przejazdów swoich kibiców za komunikację miejską.

Jolanta Balicka zapytała radcę prawnego czy wniosek jest zasadny.

Hanna Durka Radca Prawny odpowiedziała, że rozważała kwestię uchwały pod względem formalnym. Uznała, że przy podnoszeniu kwestii merytorycznych wnioskodawca powinien zaskarżyć uchwałę do sądu. Dodała, że to Rada uchwala uchwały i że Radni mogą zmienić swoją decyzję.

Jan Posłuszny Wiceprzewodniczący Komisji nie chce odnosić się do kwestii prawnych. Powiedział, że propozycja budziła emocje, dlaczego tylko kibice Pogoni mają mieć możliwość skorzystania z bezpłatnej komunikacji, a kibice innych klubów czy dyscyplin sportowych nie. Proponuje odłożyć dyskusje do czasu wybudowania nowego stadionu. Sytuacja jest taka, iż liczba miejsc parkingowych jest ograniczona, więc coś dla tych kibiców powinno być.

Radny Leszek Duklanowski wyraził zdziwienie wnioskiem. Uważa, że kibice Pogoni Szczecin to mieszkańcy Szczecina, a Pogoń jest ważną drużyną w Mieście. Dojazd komunikacją miejską na stadion jest bardzo ważny. Dodał, że jest ok. 30 grup zwolnionych za przejazdy komunikacją miejską.

Przemysław Słowik zaproponował, aby rozszerzyć tę uchwałę o dojazd komunikacją miejską do imprez miejskich organizowanych na hali Azoty Arena.

Rafał Miszczuk Dyrektor Biura Rady Miasta zauważył, że kibice Pogoni Szczecin nie są jedyną grupą uprzywilejowaną. Podczas organizacji imprez masowych ,np. Maraton, Półmaraton czy Triatlon uczestnicy tych wydarzeń również są zwolnieni z opłat za przejazd komunikacją miejską.

Jolanta Balicka poprosiła Pana Pawła Adamczyka Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o przygotowanie katalogu wszystkich osób uprawnionych do bezpłatnych ulg wraz ze skutkami finansowymi dla budżetu. Na tym zakończyła punkt w tej sprawie.

Radna Maria Myśliwiec złożyła wniosek, aby Komisja zajęła się tematem podatku za posiadanie psa.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/01/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/03/06 09:49:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/03/06 09:49:04 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/02/20 09:51:31 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/02/06 12:21:40 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/22 14:51:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/22 13:22:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/22 12:44:54 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/22 12:42:40 nowa pozycja