Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.36.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 16 CZERWCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Omówienie raportu o "Stanie Gminy Miasto Szczecin":
1. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA (Plan transportowy - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji
2. ŚRODOWISKO (Plan gospodarki odpadami)
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.


Komisja w wyniku głosowania:

  • za 10-jednomyślnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 20 maja br.
  • za 10-jednomyślnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 25 maja br.


Ad. pkt. 3.
Omówienie raportu o "Stanie Gminy Miasto Szczecin":
1. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA (Plan transportowy - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji
2. ŚRODOWISKO (Plan gospodarki odpadami)


Wprowadzenia do tematu dokonał K. Miller Dyrektor ZDiTM – omówił plan transportowy w tym Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego  z modernizacją dróg, która odbywa się zgodnie z harmonogramem przy współudziale ZWiK (umowy podpisane bądź są w trakcie postępowań przetargowych, nakładki realizowane na bieżąco).

Radny Ł. Kadłubowski- czy miasto rozważa budowę dróg lub nadawanie priorytetów w zakresie ich budowy dla stowarzyszeń, które są skłonne partycypować w  kosztach? Są przetarte „ścieżki” w  takim trybie finansowania w zakresie budowania kanalizacji, chociażby stowarzyszenie mieszkańców ul. Chłodnej. 

K. Miller- nie widzi przeciwwskazań realizacji w  takim trybie, jednakże pracują na zapisanym budżecie;  aby program ruszył musi być zaangażowanych 50%  na jego realizację.

Radny L. Duklanowski- był program Inicjatyw Lokalnych, który angażował się w budowę dróg lokalnych, kanalizacji.

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ– projekt społecznych inicjatyw lokalnych jest cały czas obecny, w tym roku są realizowane 4 inwestycje przy współpracy z radami osiedli (niestety ulicy Chłodnej nie ma we wskazaniach rady osiedla ). W dalszej części porządku obrad omówił zadania w zakresie modernizacji dróg (program Pogodno, ulica Misia Wojtka, nowe chodniki na terenie m. Szczecina rejon dworca PKP),  program oświetlenia ulic. 

Radny M. Pawlicki– zapytał o potoki pasażerskie (kiedy ostatnio były, czy będą aktualizowane?).

K. Miller-ostatnie potoki pasażerskie miały miejsce w roku 2018 ; nowe jego zdaniem powinny być na przełomie 2021/2020 po zakończeniu inwestycji komunikacyjnych, które są obecnie realizowane w mieście.

P. Adamczyk – potwierdza zdanie Dyrektora ZDiTM w zakresie potoków pasażerskich, poczekajmy na zakończenie inwestycji drogowych, które wspomagają komunikację miejską (węzły przesiadkowe, SKM, transport tramwajowy).

Radny Ł. Kadłubowski- podkreśli, iż rozwój komunikacji nie nadąża  za rozwojem mieszkalnictwa na terenie m. Szczecina - zwłaszcza północne osiedla: Bukowo, Warszewo rozwijają się dynamicznie, może należy rozważyć linie autobusowe na tym terenie.

K. Miller- rozpatrują wszystkie możliwości zwiększenia komunikacji miejskiej, jednak w ramach posiadanych środków.

Przewodnicząca Komisji  J. Balicka- prosi o omówienie planowanych budów parkingów na terenie m. Szczecina, w raporcie wskazano trzy na prawobrzeżu  oraz na lewobrzeżu na ul. Ku Słońcu.

W dalszej części obrad głos zabrała G. Szotkowska Prezes STBS – która omówiła planowaną przez Szczecińskie TBS rewitalizację wnętrza Kwartału nr 36 ograniczonego ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Andrzeja Małkowskiego, ks.BogusławaX, Placu Zgody w Szczecinie, polegać będzie na budowie budynku mieszkalnego z 30 mieszkaniami przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. W budynku projektuje się 15 lokali mieszkalnych dla osób starszych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach) oraz1 mieszkanie dla Wychowanków Domu Dziecka. W parterze budynku projektuje się Centrum Aktywności Lokalnej (świetlica środowiskowa) przeznaczony dla mieszkańców Kwartału. W budynku zlokalizowany także będzie żłobek, przeznaczony na grupę 30 dzieci.Jednym z elementów będzie  budowa parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego z 262 miejscami postojowymi. Cały projekt będzie realizowany w ramach pozyskanego preferencyjnego kredytu. Parking owiec na zasadzie SPP po godzinach ogólnie dostępny, być może będą miejsca abonamentowe nie podjęto ostatecznych decyzji.

Radny M. Pawlicki- jaka część parkingu będzie dostępna dla mieszkańców Szczecina ?

G. Szotkowska- parkingowiec będzie działać na zasadzie SPP dla mieszkańców Szczecina; po godzinach ogólnie dostępny, po spotkaniach z mieszkańcami pojawił się pomysł  abonamentowania drugiego poziomu nie podjęto ostatecznych decyzji.

Radny Ł. Kadłubowski– jak będzie SPP, to będą uwzględniane abonamenty ze strefy?

G. Szotkowska- parkingowiec będzie działać na zasadzie SPP dla mieszkańców Szczecina z preferencjami ze strefy.

Radny P. Słowik- poprosił o materiały nt. realizacji ww. inwestycji w formie pisemnej.

G. Szotkowska – zobowiązała się do powyższego. Są na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.

Przewodnicząca Komisji  J. Balicka –po przetargu możemy się spotkać i omówić założenia projektowe.

R. Kanarek- omówił założenia dot. budowy parkingowca na pl. Orła Białego, spółka zleciła wykonanie koncepcji; ponadto planuje się budowę  parkingu na Trasie Zamkowej (kontynuacja pomysłu sprzed kilku lat, jest wyłoniony wykonawca, czekają na badania gruntu).

R. Walaszkowski- omówił etapowość inwestycji SKM, około 90% zadania jest zakontraktowane. Stacje przesiadkowe  węzeł Łękno/Podjuchy realizuje m. Szczecin.

Radny M. Biskupski- zapytał o wymianę korespondencji między PKP a miastem  w sprawie wymiany wiaduktów przy ul. Pomorskiej i Jagiellońskiej a także likwidacji przejść pieszych przez tory kolejowe. Nasz projekt tego nie zakłada. Czy Prezes posiada informację?

R. Walaszkowski- pojawił się projekt PKP/TLK  dot. likwidacji przejazdów przez tory kolejowe (program krajowy), nasze projekty zakwalifikowane są na listę rezerwową. Na projekt Pomorska/Wiosenna i Jagiellońska jest Program Funkcjonalno-Użytkowy miasto rozmawia z PKP nt. dofinansowania.

Radny Ł. Kadłubowski– kiedy zakładamy rozpoczęcie stacji przesiadkowej na Niebuszewie?

R. Walaszkowski– tam są dwa zadania: miasta i PKP; początek przyszłego roku 2021.

M. Patyk Dyrektor ZWiK– omówił Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji

Przewodnicząca Komisji  J. Balicka – zapytała o stan realizacji kanalizacji  oś.Piastowskie

M. Patyk- przygotowują się do planu na lata 2021-2024, przedstawią go RM postarają się ująć go w planie.

Radny M. Ussarz –zapytał czy planowane są podwyżki wody w tym roku?

M. Patyk- taryfa zatwierdzone przez Gospodarstwo Wody Polskie  przewiduje podwyżkę od 1 lipca ok.3-4 procent.

Radny M. Ussarz- jak wygląda sytuacja na ul. Wilczej, jakie rozwiązania zastosowano, czy była możliwość wykonania zbiorników retencyjnych, ile miasto Szczecin planuje wykonania zbiorników na swoim terenie. Nawiązał do pytania o przydomowe  zbiorniki retencyjne. Zapytał o stan realizacji  ulic Jodłowa, Derdowskiego.

M. Patyk- zaprasza radnego do ZWiK-u nt. rozmowy o inwestycjach. Na ul. Twardowskiego nie wykonują zadania, ul. Jodłowa do końca roku ma być zakończona, ul. Komuny Paryskiej budowa zbiornika retencyjnego jest niemożliwa. Temat zbiorników retencyjnych jest opracowywany przez miasto.

Radny M. Ussarz- od 1 lipca wejdzie w życie program "moja woda"; zgodnie z obowiązującymi planami na terenie miasta jest przymus podłączania się pod sieć deszczową. Prosi na maila informacje o taryfie.

M. Patyk- nie zmienia to sytuacji,  mieszkańcy mogą z niego skorzystać. Oczywiście prześle na maila taryfę.

Radny Ł. Kadłubowski- czy RM może wpływać na taryfę opłat?

M. Patyk- w tym momencie taryfa jest już zatwierdzona , RM może wpłynąć na plan inwestycyjny.

P. Adamczyk– omówił Plan gospodarki odpadami

Radny R. Lewandowski- zapytał o możliwość odpłatnego zwrotu  petów i opakowań szklanych przez miasto.

P. Adamczyk- prawo budowlane nie daje możliwości wybudowania w sklepie systemu kaucyjnego, jednakże ministerstwo klimatyczne ma problem na uwadze i pracuje nad zmianami.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


               

Komisja przyjęła do wiadomości treść pisma skierowanego przez Zastępcę Prezydenta m. Szczecina  w sprawie zajęcia stanowiska dzierżawy nieruchomości na okres 9 lat na terenie kąpieliska Głębokie  w Szczecinie - załącznik nr 3 do protokołu.


 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/06/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/07/17 07:05:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/07/17 07:05:25 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/24 09:00:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/10 13:28:32 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/10 10:13:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/10 10:11:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/08 13:54:38 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/08 13:40:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/08 13:31:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/05 12:30:02 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/05 12:19:32 nowa pozycja