Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.6.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 3 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 13 maja br.
3. Ponowne rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta w sprawie naruszenia zasad współżycia społecznego i praworządności w zakresie sprzedaży działek położonych przy ulicy Świętochowskiego
4. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie w zakresie wielokrotnych zgłoszeń w dot. zablokowania w budynku Szkoły Podstawowej nr 37 dostępu do otworów wentylacyjnych, w których przebywały ptaki.
5. Rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Miasta w zakresie funkcjonowania niepublicznego przedszkola i żłobka „Akademia Pana Drozda”
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 13 maja br.


Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 13 maja 2019 roku został przyjęty jednogłośnie /4-za/


Ad. pkt. 3.
Ponowne rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta w sprawie naruszenia zasad współżycia społecznego i praworządności w zakresie sprzedaży działek położonych przy ulicy Świętochowskiego


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - przypomniał, że przedmiotowa skarga została szczegółowo omówiona na ostatnim posiedzeniu Komisji w dniu 13 maja br.  Skarżący postanowił na posiedzeniu Komisji wycofać swoją skargę, a następnie po zakończonej Komisji, złożonym pismem w tym samym dniu tj.  13 maja br. postanowił podtrzymać swoją skargę - załącznik nr 3 do protokołu. Przewodniczący zapytał stronę skarżącą, czy od ostatniej Komisji, która odbyła się 13 maja br zaistniały nowe okoliczności w sprawie.

Strona skarżąca - odpowiedziała, że nie.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – poddał pod głosowanie przedmiotową skargę.

Komisja w wyniku głosowania /0-za, 5-przeciw,0-wstrz./ jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie w zakresie wielokrotnych zgłoszeń w dot. zablokowania w budynku Szkoły Podstawowej nr 37 dostępu do otworów wentylacyjnych, w których przebywały ptaki.


Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Miasta w zakresie funkcjonowania niepublicznego przedszkola i żłobka „Akademia Pana Drozda”


Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - zapoznał radnych z treścią petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych z siedzibą przy ul. A. Gajkowicza 5/85 w Warszawie. Przedmiotem petycji jest zniesienie odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Szczecinie. Następnie zgłosił wniosek, aby przed zajęciem stanowiska w sprawie petycji wystąpić do Komisji Gospodarki Komunalnej i, Ochrony Środowiska RM celem zasięgnięcia opinii komisji merytorycznej w tej sprawie.

Komisja w wyniku głosowania /4-za/ jednogłośnie przyjęła ww. wniosek.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/08/20 15:38:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/08/20 15:38:43 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/05/27 15:18:17 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/05/27 13:35:19 nowa pozycja