Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.46.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 13 STYCZNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji (23.11.20 i 18.11.20)
3. Opinia w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów drogowych z odzysku.
4. Standardy utrzymania, rozwoju i ochrony terenów zieleni w Szczecinie - prezentacja.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji (23.11.20 i 18.11.20)


               Komisja w wyniku głosowania : za - 8 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu  18 listopada  br. oraz   w wyniku głosowania : za - 8 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 23 listopada br.


Ad. pkt. 3.
Opinia w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów drogowych z odzysku.


Radny Ł. Kadłubowski- wnosi o zaniechanie podejmowania stanowisk w zakresie przekazywanych  materiałów drogowych  z depozytu (tzw. oświadczeń woli) dla  jednostek i spółek miejskich. Jego zdaniem, skróci to znacznie procedurę realizacji zadań wykonywanych  z odzysku tego surowca.

P. Adamczyk WGKiOŚ- absolutnie zgadza się z takim wnioskiem, ta procedura jest przedmiotem uzgodnień sprzed wielu lat, możemy ustalić i praktykować nowe zasady, na pewno to uprości działanie. Ponadto wnosi o rozważenie dopisania również elementów małej architektury.

W związku z powyższym komisja przyjęła  wniosek radnego Ł. Kadłubowskiego z sugestią poszerzenia o elementy małej architektury zgoszonej przez  Dyrektora P. Adamczyka – głosowanie za – 8 (jednogłośnie)

Komisja w wyniku głosowania : za – 8 zaopiniowała pozytywnie przekazanie materiałów drogowych  z depozytu dla  ZBiLK-u  (pismo z dnia 18.11.2020) – załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. pkt. 4.
Standardy utrzymania, rozwoju i ochrony terenów zieleni w Szczecinie - prezentacja.


·         Radny Ł. Kadłubowski- wnosio zaniechanie podejmowania stanowisk w zakresieprzekazywanych  materiałów drogowych  z depozytu (tzw. oświadczeń woli) dla  jednostek i spółek miejskich. Jego zdaniem, skróci to znacznie procedurę realizacji zadań wykonywanych  z odzysku tego surowca.

P. Adamczyk WGKiOŚ- absolutnie zgadza się z takim wnioskiem, ta procedura jest przedmiotem uzgodnień sprzed wielu lat, możemy ustalić i praktykować nowe zasady, na pewno to uprości działanie.

W związku z powyższym komisja przyjęła przez aklamację wniosek radnego Ł. Kadłubowskiego.

Komisja w wyniku głosowania : za – 8 zaopiniowała pozytywnieprzekazanie materiałów drogowych  z depozytu dla  ZBiLK-u  (pismo z dnia 18.11.2020) – załącznik nr 3 do protokołu.

 

 

Kieszkowska Dyrektor WOŚ-  prace nad dokumentem trwały od lutego do października 2020 rokuprzy współudziale : MKZ, BPP, ZUK, ZBiLK-u, ZDiTM, WGK. Dokument podzielony na trzy części w pierwszej zawiera podział miasta na strefy pod względem funkcjonalności terenu oraz rodzajów terenów zieleni (Strefy zieleni i kategorie terenów zieleni Szczecina, Cele, kierunki i priorytety stref zieleni Szczecina) druga zawiera standardy projektowania i ochrony w procesach inwestycyjnych (Standardy projektowania zieleni, Strefa ochrony drzewa (SOD) i projekt ochrony drzewa, Inżynieryjne metody poprawy warunków wzrostu i ochrony drzew miejskich) trzecia zawiera  standardy utrzymania i ochrony zieleni  z uwzględnieniem rodzaju terenu i jego funkcji (Działania poprawiające warunki wzrostu i rozwoju drzew miejskich, Zasady wykonywania zabiegów zachowawczo-pielęgnacyjnych i interwencyjnych przy drzewach i krzewach).

Dr Hab. M. Kubusa PTD– dokonał prezentacji „ Standardów utrzymania ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta” – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Z. Fiuk- Dymek Dyrektor BPPM-  jako biuro aktywnie wspierali zespól, który opracowywał standardy, służyli korektami. Materiał jest bardzo potrzebny dla m. Szczecina. Świadomość  społeczna jest bardzo potrzebna- jest to nasza przestrzeń, wiemy ze utrzymanie zieleni  i jej realizacja jest kosztowna, potem często ulega degradacji. Dokument  będzie miał zastosowanie podczas realizacji inwestycji. Standardy na etapie planowania inwestycji są bardzo istotne.

A. Kwas- Szerenewicz BPP- w standardach winny być zawarte informacje czy jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego na tym terenie ( czy trwają prace nad jego zmianą). Obecnie są w toku prac nas studium, warto pogłębić ten temat w kontekście układu hydrologicznego wiążącej się z nią zieleni. W standardach powinny być zwarte odniesienia do konieczności wykonania prac doraźnych pielęgnacyjnych .Zdarza się iż niektóre inwestycje nie szły w parze z docelowym przeznaczenia terenu, zdarzały się nasadzenia tymczasowe, bowiem w danych obszarze była przewidziana inna funkcja np. arterie komunikacyjne.  W materiale mamy  wymienione ulice:  26- go Kwietnia lub Cukrowa, Mieszka- I  a tam jest duży przekrój, jednakże pamiętajmy, ze tam jest rezerwa na tramwaj (działania w nasadzeniach maja być kompatybilne) dobrym rozwiązaniem są łąki kwietnie.  Aby w opracowaniu znalazł się sposób nasadzeń zieleni wysokiej w szczególnych obszarach, warunkach geotechnicznych np. Łasztowni, Wyspa Zielona. Zieleń reprezentacyjna – aby w obszarze śródmiejskim, oprócz tej zielni podjeść w układach podstawowych bardziej szczegółowo.  

Dr Hab. M. Kubusa PTD – wiele tematów które poruszania przedmówczyni jest zawarte w opracowaniu. Zgodnie z zasadami zostawiany starodrzew, chyba że zagrażają bezpieczeństwu ( przytoczona ul. Narutowicza ich  kasztanowce powinny zostać.) W przypadku ul. 26-Kwietniazałożono łąkę kwietną może trochę pożno , ale było pandemia. W arteriach komunikacyjnych zieleń ma zostać ,wskazują w opracowaniu tzw. monitoring drze, które optymalnie ocenia stan drzew z założeniem, że powinny zostać.

 

Dr H. Frejno- wyjaśniła, iż  nie uczestniczyła w pracach nad opracowaniem omawianego dokumentu, nie miała żadnych możliwości na żadnym etapie  wraz z grupą społeczników, aby przedstawić swoje uwagi. Bardzo cieszy się,  że jest opracowany ten materiał zwłaszcza w zakresie ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Czego  brakuje, całej filozofii w parkach, że chcemy chronić stare drzewa w maksymalnym stopniu, nie zaczynamy inwestycji od wycinek. dostosowujemy projekt do istniejących drzew.   My nie skompensujemy „drzewo za drzewo”, jeżeli  wycinamy  stuletni. Brak  jest sieciowości w strefach. Czy system przyrodniczy miasta został  rozpoznany w trakcie opracowane studium. Nie ma łączności ekologicznej. Gdzie są strumienie zieleni. Nie wiele jest objętych formami ochrony przyrody. Dlaczego jest zieleń wzdłuż arterii? Niech będą arterie ale i ulice np. w śródmieściu, gdzie jest duży hałas, dlaczego nie ma ulicy Wyszyńskiego?  W ogóle nie było konsultacji społecznych, nikt nie miał szans się wypowiedzieć w temacie. Nie chodzi tu o krytykę. W pierwszej części ma niedosyt, powinny być strefy gdzie musimy zwiększyć zieleń,  świetnie opracowana część inwestycyjna. Jest przeciwna drzewom w pojemnikach. Ulice reprezentacyjne – niesłuszne jest utwardzane al. Wojska Polskiego do pl. Szarych Szeregów. Retencja – można pokazać ulice gdzie można wprowadzać takie rozwiązania.

Radny P. Słowiki- ma sporo pytań:

·         nie znamy dokumentu „Standardy..” , mamy tylko „okładkę” omawiany tylko prezentację, chciałby pełny dokument.  Prosi o podanie harmonogramu. Kiedy dostaniemy dokument i będzie publicznie dostępny.

·         Jaka jest proponowana  kompensacja w dokumencie, czy zawiera propozycje kart informacyjne  przy inwestycjach ( czy będą wzory takich kart ?).

·         Czy jest ujęta w dokumencie żywotność zieleni,  tego jak powinniśmy o nią dbać ? jak wygląda  wycinka drzew,   czy temat jest ujęty w dokumencie?

 

Radna D. Jackowski-  nie dostaliśmy dokumentu tylko prezentacje, przykro jej że nie obdarzono radnych zaufaniem, dokument na pewno jest obszerny.  Nie usłyszała za wiele o retencji. Bardzo mocno zmieniły się stosunki gruntowo- wodne w mieście i drzewa usychają, retencja jest bardzo ważna. Nie wymieniono naturalnych zbiorników: jeziorko Słonecznego oraz staw przy ul. Łukasińskiego ( w tym roku zupełnie wysechł). Uwaga do BPPM należy mocno zmienić plany,  w planach mamy zapisy obowiązku odprowadzania wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej,  powinniśmy przymuszać inwestora na odprowadzenie wód deszczowych do zbiorników retencyjnych. Zielone torowiska jest to kwestia nadrzędna. Na poprzedniej komisji rozmawialiśmy o programie ochrony przed hałasem miasta i tam mówiliśmy o zielonych torowiskach w kolejnym dokumencie nie wskazujemy tego. Drzewa wśród zabudowy śródmiejskiej, winniśmy kłaść nacisk na to, min. jako miejsca dla ptaków. BPM jaka tworzy plany miejscowe, winno nakazać za przykładem rozwiązań zachodnich konieczność nasadzeń w odniesieniu do ilości miejsc parkingowych (wyspy ciepła są niekorzystne dla naszego klimatu).  Wycinamy piękne drzewa a zasadzamy tuje, które nie powinny być stosowane w mieście ( są to drzewa toksyczne). Niestety nie mamy wpływu na deweloperów w jaki sposób oni powinni  respektować standardy na terenach prywatnych ( często zdarza się, iż na korzeniach budują parkingi i garaże).   Prosi o napisanie w dokumencie kiedy winny być zakładane łąki kwietnie. UM – WOŚ i ZUK nie końca wykonują zlecone ekspertyzy, podała jako przykład ocenę drzew na  ul. Ku Słońcu – niestety w ekspertyzie było wskazane, że  można było je leczyć a my niestety wycinamy drzewa. Drzewa w pojemnikach zdecydowanie nie!! – jest to zieleń ozdobna. Ekrany akustyczne, jest tendencja do ich stawiania, postawić wielki nacisk na zieleń ekranową, która chroni przed hałasem. Osoby   zajmujące się  cięciem  drzew sanitarnych winny odbywać się pod okiem inspektorów przeszkolonych. Informacja o wycince drzew,  nikt nie informuje ani radnych, ani mieszkańców np. w  Krakowie każda wycinka odbywa się pod okiem ekspertów. Prosi UM i autora aby opracować narzędzie mapa planowanych  wycinek drzew na kolejny rok i podawać jej opinii publicznej. Ma nadzieje na kolejne spotkanie nad całością dokumentu.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- podkreśliła odnośnie braku konsultacji i opinii nt. dokumentu, to nie może się zgodzić z taka tezą. W ubiegłym roku spotkaliśmy się z prof. H. Frejno  z udziałem radnej D. Jackowski, gdzie była burzliwa dyskusja nad standardami.

R. Wieczorek– większość jej wątpliwości poruszyła D. Jackowski-  w jaki sposób możemy wyegzekwować od zarządców wspólnot i spółdzielni  mieszkaniowych realizacje tego dokumentu. Prof. Kubus  poruszył w prezentacji sprawę zabezpieczenie brył korzeniowych w trakcie inwestycji, jak przykład prowadzenie złej inwestycji osiedle ul. Łubinowa (uszkodzenia brył korzeniowych). Poruszyła problem zbiorników retencyjnych, woda trafia do kanalizacji burzowej  a mogłaby iść do istniejącej zieleni , trawników itp.  W dokumencie obliguje się wykonawcę przystępującego do przetargu do wykonania  inwentaryzacji w  obrębie zieleni, będzie kilka dokumentów, czy wnioski się pokryją, czy nie lepiej aby miasto robiło tą inwentaryzację wraz z zaleceniami.  Kim mieliby być inspektorzy nadzorujący wycinkę drzew, zatrudniać arborystów.

Radny J. Posłuszny– prosi o zaproszenie ogrodnika miejskiego na posiedzenie komisji, aby odniósł się do tematu , jak będzie realizował te założenia.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka– prosi o harmonogram procedowania dokumentu docelowego, kiedy może otrzymać komisja pełny dokument, dziś pracowaliśmy tylko na prezentacji?

A. Kieszkowska- dokument, który dziś omawialiśmy (przekazany przez autora) został przekazany w sierpniu, na bazie niego dokonaliśmy poprawek, w grudniu otrzymaliśmy dokument jako opracowanie, który nie został wprowadzony żadnym aktem prawnym.  Kolegium Prezydenckie, zapoznało się z tematem na podstawie tej prezentacji, uwagi zgłosił  Prezydent i Zastępcy. Harmonogram wyglądał w ten sposób, że otrzymywaliśmy etapowo dokumenty, w lutym została podpisana umowa, ostatecznie dokument miał być przyjęty do końca lipca, aneksem miasto wyraziło zgodę na przekazanie do końca sierpnia.  Wszystkie trzy części  były wysyłane członkom zespołu min. BPM  i do ostatniej chwili nanosili zmiany. W grudniu mieliśmy opracowane standardy jako dokument, ale nie obowiązujący.  Treść zapewne zostanie udostępniona radnym, aby zapoznać się na za tydzień. Właściwą formą dokumentu jest Zarządzenie Prezydenta, jako obowiązujący dla wszystkich jednostek, chcą rozpropagować go  w jak najszerszym zakresie; zostanie udostępniony na stronie. Zarządzenie Prezydenta będzie wskazywało ścieżkę konsultacyjną. Jak wypowiedzą się wszystkie podmioty możemy mówić o realizacji.  Jest opracowany wzór karty, która będzie comiesięcznie dostarczana do UM.      

 Radny P. Słowik- nikt nie widział dokumentu, nie rozumie tego toku postępowania, consensusu zbierania informacji.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – podsumowując, stwierdziła,  iż komisja otrzyma końcowy dokument zaakceptowany przez UM,  mamy go omówić za tydzień. Prosi przed komisją a o przekazanie ostatecznego  dokumentu.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/01/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/02/05 11:34:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/02/05 11:34:43 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/19 11:02:58 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/19 11:00:51 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/19 11:00:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/12 07:30:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/04 10:44:51 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/04 10:43:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/04 09:46:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/04 09:42:34 nowa pozycja