Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Komunikaty - Wybory Parlamentarne 2011

Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego

Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego.

 W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , które odbędą się w dniu  9 października 2011 r. Urząd Miasta Szczecin informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

 Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im następujące uprawnienia: 

 1. Prawo do głosowania korespondencyjnego.
 2. Prawo do głosowania przez pełnomocnika.
 3. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Osoby niepełnosprawne chcące głosować będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu specjalnie przystosowanymi mikrobusami.

Zapotrzebowanie na przewóz osób niepełnosprawnych do komisji wyborczych proszę zgłaszać telefonicznie w dniu wyborów w godzinach od 7.00 – 21.00 pod nr telefonu 91-42-43-555, 697-066-240. Pod tym nr telefonu udzielane będą wszelkie informacje dotyczące przewozu. Zgłoszenia realizowane będą w miarę istniejących możliwości przewozu związanych z kolejnością przyjmowanych zgłoszeń.

Zapraszamy także do zgłaszania potrzeb przewozu w tygodniu poprzedzającym dzień wyborów pod nr tel. 91-42-43-555 w godzinach od 6.00 – 14.00.

I. Prawo do głosowania korespondencyjnego ma wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12. ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ww. ustawy ,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy,

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do dnia 19 września 2011 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło pokój 110) w godzinach od 7.30 – 15.30

Zgłoszenie może być dokonane:

 • ustnie w Urzędzie Miasta , pokój 110 ( prawe skrzydło),
 • pisemnie na adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin Zespół Wyborczy,
 • telefaksem pod nr 91/42-45-231
 • formie elektronicznej na adres: gtomasz@um.szczecin.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko imię ( imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w mieście Szczecin, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organ orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na kart do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill’a.

Wzór zgłoszenia.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miasta pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów: 91/42-45-226, 91/422-24-36, 91/42-45-237

 

II. Prawo głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w części dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wzór wniosku

Do wniosku należy dołączyć

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (wzór)
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia  niepełnosprawności , jeżeli  wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał kończonych 75 lat.
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców prowadzonym przez Miasto Szczecin.

Wniosek taki wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej w dniu 29 września 2011 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w godzinach od 7.30 – 16.00.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Miasta, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej do dnia 7 października 2011 r. musi złożyć stosowe oświadczenie w Urzędzie Miasta Szczecin lub doręczyć takie oświadczenie do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wszelkich informacji w sprawie udzielania pełnomocnictw uzyskać można pod nr telefonu 91/42-45- 937.


III. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dopisanie należy złożyć najpóźniej w dniu 26 września 2011 r. Urzędzie Miasta Szczecin - Biuro Obsługi Interesantów w godzinach od 7.30 – 16.00.


Wykaz lokali głosowania dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 przy ul. Przyszłości 21 /Warsztaty Terapii Zajęciowej/,
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 przy ul. Bałtyckiej 1a /Zespół Szkół Nr 13/,
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 przy ul. Bałtyckiej 1a /Zespół Szkół Nr 13/,
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 na Osiedlu „Kasztanowym” /Przedszkole Publiczne Nr 11/,
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 przy ul. Rydla 49 /Centrum Kształcenia Sportowego/,
 6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21 przy ul. Kostki Napierskiego 6c /NS ZOZ „Prawobrzeże – Medyk”/,
 7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 32 przy ul. Seledynowej 50 /Szkoła Podstawowa Nr 74/,
 8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 38 przy ul. Szarego 12 /Szkoła Podstawowa Nr 12/,
 9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 45 przy ul. Dobrzyńskiej 2 /Szkoła Podstawowa Nr 20/,
 10. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 58 przy ul. Krakowska 71 – 79 /Uniwersytet Szczeciński/,
 11. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 59 przy ul. Krakowska 71 – 79 /Uniwersytet Szczeciński/,
 12. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 87 przy ul. Grodzkiej 23 /Szkoła Podstawowa Nr 63/,
 13. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 92 przy ul. Mazowieckiej 2 /Przedszkole „Jutrzenka”/,
 14. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 97 przy ul. Wielkopolskiej 32 /Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem/,
 15. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 102 przy ul. Roosevelta 1, sala 112 /Izba Skarbowa/,
 16. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 104 przy ul. Malczewskiego 22 /Szkoła Podstawowa Nr 56/,
 17. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 125 przy ul. Witkiewicza 40 /Gimnazjum Nr 18/,
 18. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 129 przy ul. Czorsztyńskiej 35 /Szkoła Podstawowa Nr 48/,
 19. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 136 przy ul. Romera 21/29 /Dom Pomocy Społecznej/,
 20. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 137 przy ul. Benesza 75 /Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi/,
 21. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 138 przy ul. Benesza 75 /Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi/,
 22. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 144 przy ul. Mickiewicza 64 /Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/,
 23. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 149 przy ul. Jaworowej 41 /Publiczna Szkoła Podstawowa "Na Głębokim"/,
 24. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 162 przy ul. Łuczniczej 64 /Przychodnia Zdrowia/,
 25. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 165 przy ul. Szczecińskiej 12 /Sala Gimnastyczna/,
 26. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 166 przy ul. Złotowskiej 86 /Szkoła Podstawowa Nr 7/
 27. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 167 przy ul. Złotowskiej 86 /Szkoła Podstawowa Nr 7/
 28. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 169 przy ul. Świętoborzyców 40, Hala Sportowa /Szkoła Podstawowa Nr 35/,
 29. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 179 przy ul. Kruczej 17 /Dom Pomocy Społecznej – Dom Kombatanta/,
 30. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 180 przy ul. Grzymińskiej 6 /Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących/,
 31. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 184 przy ul. Pokoju 48 /Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4/,
 32. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 185 przy ul. Pokoju 48 /Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4/.

 

IV. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek sporządzonych w alfabecie Braille’a wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić do Urzędu Miasta Szczecin w terminie do dnia 26 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Urzędzie Miasta (pok. 110), pisemnie, na adres Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin z dopiskiem Zespół Wyborczy, telefaksem pod nr 91/42-45-231 lub w formie elektronicznej na adres: gtomasz@um.szczecin.pl


W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania. 

udostępnił: BRM, wytworzono: 2011/08/18, odpowiedzialny/a: Marta Czapiewska, wprowadził/a: Marta Wikieł, dnia: 2011/10/18 12:37:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Wikieł 2011/10/18 12:37:59 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2011/09/22 13:44:42 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2011/09/20 08:49:27 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/09/12 12:31:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/09/02 13:15:11 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2011/08/18 13:54:57 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2011/08/18 13:53:41 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2011/08/18 13:48:05 nowa pozycja