Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Konkursy

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ ZABUDOWY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU GRZEBOWISKA DLA MAŁYCH ZWIERZAT DOMOWYCH PRZY UL. BIELAŃSKIEJ W SZCZECINIE.


  Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować o wynikach "Konkursu na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu grzebowiska dla małych zwierząt domowych przy ul. Bielańskiej w Szczecinie".

Nagrody oraz wyróżnienia otrzymują:

I nagroda (15 000,00 zł) – praca nr 24

Paweł Skóra – Bydgoszcz

Praca przedstawia klarowną, sugestywną, silną, wręcz symboliczną, chociaż minimalistyczną propozycję kompozycji przestrzennej całości założenia. Wyrazistość założenia wywiedziona została z zastosowania ściany niosącej niezbędne funkcje wspomagające i stanowiącej „granicę światów” oraz z wtopienia bardzo regularnej siatki kwater grzebalnych w pozornie nieuporządkowany układ zieleni wysokiej. Pod „dachem drzew” zaprojektowano przestrzeń grzebalną. Zagospodarowanie terenu z dużą kulturą współistnieje z kontekstem otuliny Puszczy Bukowej. Zwraca uwagę wysoka intensywność wykorzystania terenu dla funkcji podstawowej oraz duża powściągliwość w formowaniu obiektów budowlanych. Skorygowania wymagają rozwiązania funkcjonalne budynku.

II nagroda (10 000,00 zł) – praca nr 4

Joanna Wiśniewska, Przemysław Wach - Gliwice

Praca zaproponowała bardzo indywidualną ale jednocześnie czytelną kompozycję przestrzenną, pozornie znajdującą się w opozycji do obrysu terenu i innych uwarunkowań istniejących (geologia), ale w istocie proponującą układ wewnętrznie harmonijny i spójny. Wyróżniającym elementem parkowego charakteru „ogrodu pamięci” jest zróżnicowanie form zagospodarowania dostosowane do budowy geologicznej podłoża. Staw parkowy, polany, bogate zadrzewienie terenu sprzyjają dużej bioróżnorodności obiektu znajdującego się w otulinie Puszczy Bukowej. Budowa stawu parkowego pozwoli na pozyskanie ziemi niezbędnej do nadbudowy terenu dla funkcji grzebalnej. Powyższe zróżnicowanie programu zagospodarowania terenu skutkuje zmniejszeniem efektywności wykorzystania powierzchni dla funkcji podstawowej. Zastrzeżenia budzą rozwiązania detalu w skali architektonicznej.

III nagroda (8 000,00 zł) – praca nr 32

PPA Podczaszy Pracownia Architektury – Kraków

Praca zaproponowała bardzo jednorodną ogólną propozycję całości, wykorzystując elementy przyrodnicze i budowlane. Uzyskano bardzo wysoką efektywność wykorzystania terenu dla funkcji podstawowej ale jednocześnie poprzez zaproponowanie układu zieleni, nawiązano do sposobu kształtowania założeń parkowych. Racjonalnie ulokowano obiekty kubaturowe z bezpośrednim dostępem z ulicy Bielańskiej, w pobliżu centralnego miejsca dla całości terenu. Godną zauważenia jest wrażliwość w kreowaniu architektonicznego wyrazu miejsca. Wizualizacje pokazują niepokojącą tendencję do przeskalowania wysokości obiektów budowlanych.

 

wyróżnienie (2 500,00 zł) – praca nr 20

Stefan Jan Cichosz - Bad Wildungen Niemcy

Zaproponowana została bardzo indywidualna kompozycja całości, w opozycji do obrysu terenu ale jednocześnie nawiązująca do geologicznego zróżnicowania obszaru. Uzyskano układ łatwy do etapowej realizacji ale skutkujący średnią efektywnością wykorzystania terenu dla funkcji podstawowej, chociaż pozwoliło to na stworzenie miejsca dla zieleni izolacyjnej. Zastrzeżenia budzi, ze względów ekonomicznych, przeznaczenie najkorzystniejszych geologicznie terenów grzebalnych (w północnej części) dla obiektów kubaturowych, parkingów i dojazdów.

wyróżnienie (2 500,00 zł) – praca nr 26

MXL4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa – Szczecin

Zaprojektowana została lakoniczna kompozycja przestrzenna z zastosowaniem rytmicznego układu zieleni wysokiej jako podstawowej kanwy podziału całego grzebowiska. Uzyskano bardzo wysoką efektywność wykorzystania terenu dla funkcji podstawowej. Istotnym elementem założenia jest ogrodzenie, zintegrowane z obiektami kubaturowymi („granica światów”) wzdłuż ulicy Bielańskiej. Zauważalną jest widoczna dbałość o detal architektoniczny, jednak niepokojąca jest intensywność oddziaływania zastosowanych elementów przestrzennych. Zastrzeżenia budzi „niedomknięcie kompozycyjne” od strony zachodniej placu uformowanego na osi wejścia głównego.

 

Odbiór prac nienagrodzonych i niewyróżnionych możliwy będzie w terminie
do 1 miesiąca od zakończenia wystawy prac konkursowych tj. od 15 października 2012 r.
od 15 listopada 2012 r. za okazaniem pokwitowania złożenia pracy po uprzednim ustaleniu dokładnego terminu z Sekretarzem organizacyjnym konkursu – Karoliną Oleksińską
tel. 091 435 11 21. Zgodnie z Regulaminem konkursu, jeśli Uczestnik konkursu nie odbierze złożonej przez siebie pracy w wyznaczonym terminie, Organizator Konkursu będzie uprawniony do jej zniszczenia.

-------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,wSerdecznie zapraszamy na rozstrzygnięcie ogólnopolskiego, otwartego Konkursu na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu grzebowiska dla małych zwierząt domowych przy ul. Bielańskiej w Szczecinie, które odbędzie się w piątek, dnia 05.10.2012 r. o godzinie 12:00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3.

Jednocześnie informujemy, że po uroczystym rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się wernisaż prac konkursowych.

Wystawa prac konkursowych będzie dostępna dla odwiedzających do dnia 14.10.2012 r. w godzinach otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

----------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zgodnie z paragrafem 6 ustępem 4 punktem 1 Regulaminu konkursowego poniżej umieszczamy odpowiedzi na anonimowe pytania konkursowe.

Odpowiedzi na pytania konkursowe 

------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w dniu 11.07.2012 r. Sąd Konkursowy rozpatrzył wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z ich uzupełnieniami. Do konkursu zostało zakwalifikowanych 118 uczestników, pełna lista znajduje się tutaj oraz na dole strony  w postaci załącznika w formacie PDF.

Gratulujemy i przypominamy o możliwości składnia pytań do Regulaminu Konkursu do dnia 19 lipca 2012 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 27 września 2012 r.

--------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

Zgodnie z Regulaminem konkursowym:
Dział II SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Rozdział 7 FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
paragraf 7. ustęp 2.
Składany wniosek winien być sporządzony zgodnie z wymogami Regulaminu konkursowego oraz na formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu konkursowego.
paragraf 7. ustep 9.
Wniosek złożony w inny sposób niż opisany powyżej nie będzie rozpatrywany.

W związku z powyższym informujemy, że prawidłowo wydrukowane załączniki konkursowe winny być identyczne jak w Regulaminie konkursowym (winna na nich znajdować się równiez stopka z numerem Id. widoczna w Regulaminie konkursowym).

Zgodnie z Regulaminem konkursowym:
Dział II SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Rozdział 8 WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
paragraf 8.

Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów tj:
- załączników konkursowych nr 1-4 do regulaminu konkursowego,
- aktualnego odpisu z rejestru, właściwego dla okreslonej formy prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku jej prowadzenia przez Uczestnika konkursu),
- pełnomocnictwa (w przypadku składania wniosku wspólnego przez Uczestników konkursu). 

                                                                                     

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres:
Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70 - 465 Szczecin
www.szczecin.pl
www.bip.um.szczecin.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa.

 

PRZEDMIOT KONKURSU

II. 1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu grzebowiska dla małych zwierząt domowych przy ul. Bielańskiej w Szczecinie.

II. 2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez Uczestników konkursu projektu koncepcyjnego zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu grzebowiska dla małych zwierząt domowych przy ul. Bielańskiej w Szczecinie oraz przeniesienie prawa do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy. Powierzchnia opracowania konkursowego wynosi 2,17 ha.

II. 3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.23.00.00-9.

 

WARUNKI UDZIAŁU

III. Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także w/w podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w Regulaminie konkursu, zwane dalej Uczestnikami konkursu, które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu.

O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
3) posiadania w składzie zespołu architekta lub urbanistę (osoby legitymującej się dyplomem potwierdzającym wykształcenie wyższe o kierunku architektonicznym); w przypadku Uczestnika mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, równorzędne wykształcenie, wiedzę i doświadczenie.

W konkursie nie mogą uczestniczyć lub współpracować z Uczestnikami konkursu osoby, które:
1) wchodzą w skład Sądu Konkursowego,
2) biorą bezpośredni udział w organizowaniu konkursu,
3) są pracownikami Zamawiającego lub działają w konkursie jako jego przedstawiciele,
4) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z osobami wymienionymi w pkt. 1) i 2),
5) pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

PROCEDURA

IV. 1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Ocena prac będzie dokonywana w oparciu o część opisową oraz część graficzną pracy konkursowej.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów (łącznie 100%):
1) forma zagospodarowania terenu - kompozycja przestrzenna – 25%,
2) spójność, czytelność i funkcjonalność rozmieszczenia i etapowania programu użytkowego – 25%,
3) efektywność wykorzystania terenu dla funkcji podstawowej – 25%,
4) oryginalność i atrakcyjność założenia – 25%.

IV. 2) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Regulamin konkursu będzie dostępny od dnia 30.05.2012r. na stronie internetowej Organizatora konkursu pod adresem: www.szczecin.pl/konkursy

IV. 3) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa dnia 28.06.2012 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Strategii
Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70 - 456 Szczecin

w przypadku składania wniosku osobiście:
pok. 411b (SEKRETARIAT) IV piętro, wejście od ulicy Odrowąża
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30. 

IV. 4) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie upływa dnia 27.09.2012r. (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się termin dostarczenia jej do Organizatora konkursu).

Miejsce składania prac konkursowych:
Biuro Strategii
Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70 - 456 Szczecin

w przypadku składania pracy konkursowej osobiście:
pok. 411b (sekretariat) IV piętro, wejście od ulicy Odrowąża
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.

 

NAGRODY

IV. Rodzaj i wysokość nagród:
Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:
1) I nagroda – 15 000,00 zł,
2) II nagroda – 10 000,00 zł,
3) III nagroda – 8 000,00 zł,
4) dwa wyróżnienia w wysokości po 2 500,00 zł.


Załączniki:

Studium uwarunkowań

Dokumentacja fotograficznaWyjaśnienia treści SIWZ


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/05/30
udostępnił: , wytworzono: 2012/05/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2016/11/29 15:09:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2016/11/29 15:09:25 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/10/11 10:28:49 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/10/11 10:22:03 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/10/09 12:50:54 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/10/09 11:16:01 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/10/09 11:11:33 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/10/05 15:03:12 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/10/05 15:01:22 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/10/02 09:09:02 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/10/02 09:06:03 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/10/02 09:03:59 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/10/02 09:01:17 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/07/25 11:07:19 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/07/12 13:09:39 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/07/12 11:22:13 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/07/12 11:17:49 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/07/12 11:14:32 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/07/12 11:12:38 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/07/12 11:09:25 modyfikacja wartości
Danuta Romanowicz 2012/07/11 14:44:48 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/06/13 14:44:10 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/06/13 14:42:04 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/06/13 14:08:17 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/06/13 14:06:17 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/06/13 14:05:42 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/06/05 12:09:01 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/06/05 11:44:25 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/06/04 14:22:52 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/06/04 14:22:27 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/05/30 12:30:27 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/05/30 12:25:11 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/05/30 12:23:16 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/05/30 12:16:37 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/05/30 12:14:26 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/05/30 11:47:33 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/05/30 10:09:10 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/05/30 10:06:30 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/05/30 09:01:14 nowa pozycja