Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wyjaśnienia treści SIWZ

Czy w przypadku zespołu dwuosobowego biorącego udział w konkursie każdy z uczestników może udzielić osobnego pełnomocnictwa drugiej osobie, tak aby obie miały pełne prawo do podpisywania dokumentów?


 PYTANIE:
Czy w przypadku zespołu dwuosobowego biorącego udział w konkursie każdy z uczestników może udzielić osobnego pełnomocnictwa drugiej osobie, tak aby obie miały pełne prawo do podpisywania dokumentów i składania pracy konkursowej?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z Regulaminem KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ ZABUDOWY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU GRZEBOWISKA DLA MAŁYCH ZWIERZAT DOMOWYCH PRZY UL. BIELAŃSKIEJ W SZCZECINIE:
DZIAŁ I   PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
ROZDZIAŁ 2   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
PARAGRAF 2. USTĘP 6.
Uczestnicy biorący wspólnie udział w konkursie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia wniosku, pracy konkursowej oraz podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych Regulaminem konkursu.

PARAGRAF 2. USTĘP 7.
Osobą uprawnioną/(osobami uprawnionymi) do reprezentowania Uczestnika jest osoba fizyczna/(są osoby fizyczne), zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej Uczestnikiem konkursu lub osoba upoważniona/(osoby upoważnione) do składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie z 7 ust. 4).

 Zgodnie z Regulaminem KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ ZABUDOWY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU GRZEBOWISKA DLA MAŁYCH ZWIERZAT DOMOWYCH PRZY UL. BIELAŃSKIEJ W SZCZECINIE:
DZIAŁ II   SKŁADANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
ROZDZIAŁ 7.   FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
PARAGRAF 7. USTĘP 4.  
Wniosek oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Uczestnika konkursu (zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym) lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli do reprezentowania Uczestnika konkursu upoważnione są łącznie dwie lub więcej osob, dokumenty muszą być podpisane przez te osoby. W przypadku Uczestnikow konkursu składających wspolny wniosek – przez ustanowionego pełnomocnika, upoważnienie do podpisania wniosku/pełnomocnictwa powinno być dołączone do wniosku w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentow załączonych przez Uczestnika konkursu. 

W związku z powyższym Uczestnicy składający wspólny wniosek nie mogą udzielać sobie nawzajem pełnomocnictwa (ustanawiają pełnomocnika). Dopuszczalne jest natomiast podpisywanie wszystkich dokumenów przez obie osoby składające wniosek wspólny.
 

udostępnił: , wytworzono: 2012/06/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Karolina Szymańska, dnia: 2012/06/26 11:45:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Szymańska 2012/06/26 11:45:27 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/06/26 10:17:15 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/06/25 16:08:29 nowa pozycja