Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wyjaśnienia treści SIWZ

Czy zespół z innego Państwa może wziąć udział w konkursie i czy jego przedstawiciele muszą być członkami Izby Architektów RP?


PYTANIE:
Czy zespół z innego Państwa może wziąć udział w konkursie i czy jego przedstawiciele muszą być członkami Izby Architektów RP? Jeżeli nie muszą być członkami Izby Architektów RP to jakie dokumenty powinni dostarczyć dodatkowo do wniosku aby był on kompletny?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z Regulaminem KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ ZABUDOWY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU GRZEBOWISKA DLA MAŁYCH ZWIERZAT DOMOWYCH PRZY UL. BIELAŃSKIEJ W SZCZECINIE:
DZIAŁ I   PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
ROZDZIAŁ 2   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
PARAGRAF 2. USTĘP 2.
O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, ktorzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
3) posiadania w składzie zespołu architekta lub urbanistę (osoby legitymującej się dyplomem potwierdzającym wykształcenie wyższe o kierunku architektonicznym); w przypadku Uczestnika mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, rownorzędne wykształcenie, wiedzę i doświadczenie.  

Tym samym nie trzeba być członkiem Izby Architektów RP.

Zgodnie z Regulaminem konkursowym:
Dział II SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
ROZDZIAŁ 8 FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE:
PARAGRAF 8. USTĘP 3.
Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem w sposob czytelny. Wnioski nieczytelne zostaną odrzucone.
PARAGRAF 8. USTĘP 5.
Jeżeli któryś z wymaganych dokumentow składanych przez Uczestnika konkursu jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

Zgodnie z Regulaminem konkursowym:
Dział II SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ROZDZIAŁ 8 WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
PARAGRAF 7.
Komplet wymaganych dokumentów powinien sie zkładać z:
- załączników konkursowych nr 1-4 do regulaminu konkursowego,
- aktualnego odpisu z rejestru, właściwego dla okreslonej formy prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku jej prowadzenia przez Uczestnika konkursu),
- pełnomocnictwa (w przypadku składania wniosku wspólnego przez Uczestników konkursu).
 


udostępnił: , wytworzono: 2012/06/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Karolina Szymańska, dnia: 2012/06/22 10:56:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Szymańska 2012/06/22 10:56:28 nowa pozycja