Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wyjaśnienia treści SIWZ

Czy w przypadku reprezentowania zespołu projektantów przez jedną osobę wymagane są pełnomocnictwa notarialne, czy wystarczą napisane własnorecznie?


ODPOWIEDŹ:
 
Zgodnie z Regulaminem konkursowym na opracowanie KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ ZABUDOWY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU GRZEBOWISKA DLA MAŁYCH ZWIERZAT DOMOWYCH PRZY UL. BIELAŃSKIEJ W SZCZECINIE dostepnym na stronie www.szczecin.pl/konkursy:
  

Dział II - SKŁADANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Rozdział 7 - FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE.


§7. ust. 4.    
Wniosek oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Uczestnika konkursu (zgodnie    z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym) lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli do reprezentowania Uczestnika konkursu upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty muszą być podpisane przez te osoby. W przypadku Uczestników konkursu składających wspólny wniosek – przez ustanowionego pełnomocnika, upoważnienie do podpisania wniosku/pełnomocnictwa powinno być dołączone do wniosku w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Uczestnika konkursu.

 

 

Zatem pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza wymagane jest tylko przy kopii pełnomocnictwa, jeżeli jest to oryginał dokumentu nie wymagane jest poświadczenie przez notariusza.


udostępnił: , wytworzono: 2012/06/19, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Romanowicz, dnia: 2012/06/19 11:26:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Romanowicz 2012/06/19 11:26:05 nowa pozycja