Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 294/07 w sprawie przyjęcia Statutu Audytu Wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego

Data podpisania: 2007/05/30

Data wejścia w życie: 2007/05/30


 

ZARZĄDZENIE NR 294/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Audytu Wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego

    Na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 82 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r., Zarządzenie Nr 85/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2007 r.), zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się procedury i zasady prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Szczecin oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, stanowiące odpowiednio załączniki do zarządzenia:
1) Statut Audytu Wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin – załącznik nr 1,
2) Księga procedur audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin – załącznik nr 2.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 688/03 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przyjęcia Statutu Audytu Wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego (zm. Zarządzenie Nr 270/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2006 r.)

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2007/06/18, odpowiedzialny/a: Agnieszka Konieczna, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/06/18 15:10:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/06/18 15:10:00 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/06/18 15:00:59 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/06/18 14:54:39 nowa pozycja