Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLI
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-11-23 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Nadanie honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” za 2009 r.
3. Zatwierdzenie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26.10.2009r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
255/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 16 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
256/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kormoranów 21, 23, 25, 27, 29 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 257/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 259/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 260/09 – zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy wynikającą ze zmiany adresu budynku z ul. Śląskiej 32 na ul. Mazurską 31,
­- 264/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bartniczej 42, 44, 46, 48, 50 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 268/09 – nabycia przez Gminę Miasto udziału 6/24 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 10, stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb”, położonego w Szczecinie przy ul. Romera 67, na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 57 z obrębu ewidencji gruntów i budynków 19 Pogodno (2019),
222/09 – skargi pana Tadeusza Wojtasika,
­- 266/09 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),
­- 281/09 – zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2013 (załącznik),
­- 261/09 – podatku od nieruchomości,
­- 262/09 – podatku od środków transportowych (załącznik),
­- 263/09 – zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5)
272/09 – zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych,
­- 274/09 – połączenia Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie, Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie i Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie,
280/09 – połączenia Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie i Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie,
­- 277/09 – zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
­- 278/09 – ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie,
­- 258/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli,
270/09 – pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie w użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (ul. Kolorowych Domów),
­- 271/09 – zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
­- 273/09 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”,
­- 275/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
­- 276/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
­- 279/09 – zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej,
­- 251/09 – zmiany uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Police w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina,
­- 252/09 – zmiany uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Dobra Szczecińska w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina,
253/09 – zmiany uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina,
­- 254/09 – zmiany uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina,
267/09 – szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym (załączniki: 1, 2, 3, 4),
269/09 – programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010,
­- 248/09 – nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (autopoprawka).
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.