Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80321421

Aktualna strona: 266720

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLIX
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-07-26 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24.05.2010 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach;

 • ­ 169/10 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin za 2010 rok,
 • ­ 178/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2015,
 • ­ 176/10 - zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych dotyczących organizacji finału regat The Tall Ships Races 2013,
 • ­ 175/10 - utworzenia placówki opiekuńczo- wychowawczej p.n. "Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4",
 • ­ 185/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem centrum integracji Społecznej w   Szczecinie,
 • ­ 183/10 - zmiany uchwały w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych,
 • ­ 186/10 - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego majora Mieczysława Tarchalskiego,
 • ­ 193/10 - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika Pamięci Olimpijczyków,
 • ­ 179/10 - wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Emilii Plater  stanowiących działki nr 5/12 i 5/17 z obrębu 1018,
 • ­ 180/10 - wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali na rzecz ich najemców,
 • ­ 182/10 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Szczecińskiej 14 na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ustalenia jej ceny,
 • ­ 187/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin,
 • ­ 177/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
 • ­ 181/10 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin umowy partnerskiej w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 z Regionem Skania w Królestwie Szwecji,
 • ­ 184/10 - wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2011 rok,
 • ­ 188/10 - współdziałania z Gminą Maszewo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin,
 • ­ 189/10 - współdziałania z Gminą Przybiernów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin,
 • ­ 190/10 - współdziałania z Gminą Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin,
 • ­ 191/10 - współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin,
 • ­ 192/10 - współdziałania z Gminą Stare Czarnowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin.

6. Sprawozdanie z działalności;

 • ­ Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
 • ­ Prezydenta Miasta Szczecin.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.
 


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin