Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXV
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-09-08
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
­ - XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 16.06.2008 r.;
­ - II uroczystej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 4.07.2008 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
- 237/08 – nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin; 
- 226/08 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną; 
- 222/08 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu; 
224/08 – wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów przysługujących Gminie Miasto Szczecin w Spółce Centrum Handlowe Polska 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 
225/08 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki „Centrum Handlowe Polska 1” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 
220/08 – oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych (MOS,RiR); 
221/08 – zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przekazania terenów po byłym Torze Regatowym „Dziewoklicz” położonym przy ul. Autostrada Poznańska, Kanał Odyńca i częściowo na wyspie koło kąpieliska „Dziewoklicz” Zakładowi Usług Komunalnych w Szczecinie oraz w sprawie zmiany numeru adresowego Kompleksu sportowo – rekreacyjnego usytuowanego przy ul. Władysława Nehringa;
- 219/08 – zmiany kategorii drogi publicznej gminnej - ul. Okrężnej - w mieście Szczecin;
236/08 – zaliczenia ulicy gen. Stanisława Sosabowskiego do kategorii dróg powiatowych w mieście Szczecinie i ustalenia jej przebiegu; 
- 229/08 – oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych (MZK); 
235/08 – oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie; 
223/08 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5 i 6); 
227/08 – zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 – 2013 (załącznik); 
228/08 – zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków; 
232/08 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka” w Szczecinie pod nazwą „Nowe Miasto – Potulicka 2” (załączniki: 1, 2, 3 i 4); 
233/08 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko – Świętochowskiego” w Szczecinie (załącznik); 
234/08 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowe-boisko” w Szczecinie (załącznik); 
215/08 – zmiany nazwy „Placu Żukowa”; 
218/08 – skargi pani Wiesławy Jaworskiej-Dybek na Prezydenta Miasta; 
230/08 – zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasta Szczecin.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
- Prezydenta Miasta Szczecin.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.