Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLV
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-03-22 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 01.03.2010 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
46/10 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres dziesięciu lat części nieruchomości, stanowiącej część działki nr 3/25 z obrębu 2036, położonej przy ulicy Wiosny Ludów z przeznaczeniem na rozbudowę obiektów znajdujących się na nieruchomości sąsiedniej, stanowiącej działkę nr 3/1 z obrębu 2036,
­- 48/10 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic: Aleja Wyzwolenia - St. Herakliusza Lubomirskiego - Ofiar Oświęcimia oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny,
52/10 – uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Krańcowej 2a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 57/10 – uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pasterskiej 21, 22, 23, 24 sprzedanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 53/10 – nadania imienia Gimnazjum Nr 27 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20,
­- 54/10 – zmiany uchwały w sprawie powołania rady społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
­- 55/10 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4, uzasadnienie, załączniki do uzasadnienia: 1, 2),
­- 51/10 – zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 – 2015 (załącznik),
­- 56/10 – zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy wynikająca ze zmiany adresu budynku z ul. Monte Cassino 13, 14 na ul. Monte Cassino 13, 13a, 13b, 13c, 14,
58/10 – określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2010.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności:
-­ Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
­- Prezydenta Miasta Szczecin.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.