Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXVI
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-10-13
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina.
3. Nadanie tytułu Pioniera Miasta Szczecin:
-­ rozpatrzenie projektu uchwały nr 250/08 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin;
-­ wręczenie dyplomów i legitymacji.
4. Zatwierdzenie protokołu z XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28.07.2008 r.;
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Stanowisko w sprawie konieczności dokonania zmiany w ustawie o samorządzie gminnym i w ustawie o drogach publicznych w zakresie reklamy.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
-  251/08 – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego; 
-  249/08 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka – Północ” w Szczecinie pod nazwą „Wyspa Pucka - Północ 2” (załączniki: 1 arkusz 11 arkusz 2, 2, 3 i 4); 
-  185/08 – uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Szczecina aktualizacja na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015; 
-  242/08 – oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 51 w Szczecinie; 
-  245/08 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej; 
-  241/08 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych; 
-  248/08 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie; 
-  243/08 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Krakowska-Lwowska w Szczecinie; 
-  244/08 – ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Zakład Usług Komunalnych” w Szczecinie; 
-  247/08 – powołania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej (załączniki: 1 i 2); 
-  252/08 – określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2008; 
-  258/08 – wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin; 
-  259/08 – nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie; 
-  240/08 – wyboru przedstawiciela Miasta Szczecin do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich; 
-  246/08 – skargi pań Z. Janczewskiej i Ł. Sęk na Prezydenta Miasta.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja Prezydenta Miasta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2007, w związku z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian.
11. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2007 radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.