Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXXIV
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-04-27 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23.03.2009r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja dotycząca problemów rozwoju niepublicznego szkolnictwa wyższego w Szczecinie.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 83/09 – zobowiązania Prezydenta Miasta;
 • 86/09 – oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych;
 • 87/09 – wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Jaworowej 41 na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na zastosowanie preferencyjnych stawek czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości;
 • 88/09 – uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi; 
 • 89/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Złotowskiej 5, 5a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych; 
 • 90/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pasterskiej 21, 22, 23, 24 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 91/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Myśliwskiej 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 92/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 4 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 93/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Św. Św. Cyryla i Metodego 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 94/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 95/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców;
 • 97/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 98/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Adama Asnyka 3 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 99/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 16 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: Spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 100/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 74, 75, 76 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 101/09 – zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie określenia zasad współorganizacji warsztatów szkoleniowych pn. „Perspektywy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz trans granicznego charakteru regionu” odbywających się w dniach 23 - 30 maja 2009 r. w Szczecinie;
 • 102/09 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Generała Józefa Hallera w Szczecinie; 
 • 103/09 – powołania składu osobowego Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 • 104/09 – upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
 • 105/09 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie;
 • 106/09 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006. 

7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
7.1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2008 rok.
7.2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta Szczecin za 2008 rok.
7.3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecin.
7.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Raport Prezydenta Miasta z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok z terenu Gminy Miasto Szczecin.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.