Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wybory Ławników

   Uchwała Nr XI/407/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie w wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych w Szczecinie na kadencję lat 2020-2023.

 W dniu 31 grudnia 2019 roku upływa czteroletnia kadencja ławników. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się do Rady Miasta Szczecin z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023:

1. do Sądu Okręgowego w Szczecinie 

  • 80 ławników do orzekania z zakresu spraw karnych
  • 75 ławników do orzekania z zakresu spraw rodzinnych
  • 6 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy

2. do Sądu Rejonowego Centrum w Szczecinie

  • 26 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy
  • 10 ławników do orzekania z zakresu spraw rodzinnych

3. do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

  • 15 ławników do orzekania z zakresu spraw rodzinnych

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (pok. 159) oraz pod numerem telefon: 91 42 45 226 w godz. 7.30-15.30.

zobacz także:

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

2. Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

UWAGA: Dodatkowo, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

3. Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców Miasta Szczecin kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.

 

5. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

OPINIOWANIE KANDYTATÓW NA ŁAWNIKÓW

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miasta Szczecin powołuje Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Szczecinie, który przedstawi na sesji Rady, na której będą przeprowadzane wybory, swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

WYBORY ŁAWNIKÓW

Ławników do sądów powszechnych z terenu Szczecina wybiera Rada Miasta Szczecin – w głosowaniu tajnym.

Wybory ławników na kadencję 2020-2023, odbędą się w możliwie najszybszym terminie na sesji Rady Miasta Szczecin, nie później niż do końca października 2019 r.

udostępnił: brm, wytworzono: 2019/05/31, odpowiedzialny/a: marta czapiewska, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/10/25 12:48:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/10/25 12:48:53 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/10/25 12:47:48 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/10/25 12:47:06 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/10/25 12:46:16 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/06 11:18:04 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/05/31 15:37:30 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/05/31 13:26:08 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/05/31 11:46:15 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/05/31 11:36:01 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/05/31 11:26:30 nowa pozycja