Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67403722

Aktualna strona: 7471

Wydrukowano: 0

Warunki uzyskania darmowej pomocy prawnej


Osoby uprawnione do uzyskania darmowej pomocy prawnej przed otrzymaniem nieodpłatnej porady są zobowiązane do złożenia wymaganych ustawą oświadczeń i/lub przedłożenia niezbędnych dokumentów poświadczających ich uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.
 

 1. Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia oraz Osoby, które ukończyły 65. lat:
   

  • przedkładają dokument stwierdzający ich tożsamość;
  • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są one uprawnione do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu;
  • w sytuacji, gdy o nieodpłatną pomoc prawną zwracają się przedstawiciele ustawowi osób niepełnoletnich są oni zobowiązani do przedłożenia dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, a także odpisu aktu urodzenia i dokumentu tożsamości osoby niepełnoletniej;
    
 2. Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej:
   

  • przedkładają oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • składają pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
  • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są one uprawnione do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
    
 3. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny:
   

  • przedkładają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są one uprawnione do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.
    
 4. Kombatanci:
   

  • przedkładają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są oni uprawnieni do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.
    
 5. Weterani:
   

  • przedkładają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są oni uprawnieni do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.
    
 6. Osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną:
   

  • składają oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności. Oświadczenie to jest składane przez uprawnione osoby udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

      7.  Kobiety w ciąży:

 • przedkładają dokument potwierdzający ciążę,
 • nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 • w sytuacji, gdy kobiety w ciąży wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są oni uprawnieni do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Serwis Ministerstwa Sprawiedliwości - serwis zewnętrzny

Darmowa pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej Gminie Miasto Szczecin oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości

Darmowa Pomoc Prawna - link zewnętrzny do serwisu rządowego

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin