Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Narady prezydenckie w 2019 roku

Narada nr 21 z dnia 28 listopada 2019

 

NARADA nr 21_2019

z dnia 28 listopada 2019 r.

Projekty uchwał na sesję RM, w dniu 18 grudnia 2019 r.

1.     Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

2.     Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo – osiedle” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

3.     Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Rafy Koralowej” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. Z. Fiuk - Dymek, Dyrektor BPPM

4.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 12

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

5.     Projekt uchwały w sprawie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

6.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego między Gminą Miasto Szczecin a Gminą Miasto Stargard z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Stargard realizacji zadań z zakresu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGK

7.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Kieszkowska, Dyrektor WOŚR

8.     Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2020 roku

wnosi: p. A. Szotkowska, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Matejski, Z-ca Dyrektora WOŚR

9.     Projekt uchwały w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Kowalski, Z-ca Dyrektora WSS

10.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Kowalski, Z-ca Dyrektora WSS

11.   Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

12.   Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin w celu wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

13.   Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: ww. projekty uchwał zostały zgłoszone do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

1.     Stanowisko w sprawie przygotowania zmiany do uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: Prezydent Miasta wyraził zgodę na dokonanie z dniem 1 września 2020 r. zmian w obwodach szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin

2.     Stanowisko w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2020”

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Kowalski, Z-ca Dyrektora WSS

decyzja: Prezydent Miasta, jako przewodniczący Rady Strategii, przyjmuje do realizacji program i kieruje pod obrady Sesji RM

 

Informacje Prezydenta Miasta:

1.     Informacja w sprawie podjętych lub planowanych działań w zakresie wdrożenia zapisów Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r.

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: informację przyjęto


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta , wytworzono: 2019/12/06, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/12/06 14:41:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/12/06 14:41:57 nowa pozycja