Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała nr CLXVIII.426.2013 z dnia 12 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR CLXVIII.426.2013
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
 

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2014 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

 1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
 2. Katarzyna Korkus - Członek
 3. Mieczysław Kus - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2014 rok.

Uzasadnienie

I.
Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2014 rok, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta w dniu 25 października 2013 r. Szczegółowość projektu uchwały budżetowej, uzasadnienie oraz materiały informacyjne odpowiadają wymogom określonym uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca. 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwałą Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 r. oraz uchwałą Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające ww. uchwałę.

II.

 1. Dochody w łącznej kwocie 1 836 701 284 zł zostały ustalone z wyodrębnieniem dochodów bieżących (1 665 779 154 zł) i dochodów majątkowych (170 922 130 zł).
  Wydatki w łącznej kwocie 1 962 132 919 zł zostały ustalone z wyodrębnieniem Wydatków bieżących (1522 352 723 zł) i wydatków majątkowych (439 780 196 zł).
  Dochody i wydatki budżetu zaplanowane zostały w szczegółowości zgodnej z art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
  Ustalone dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ww. ustawy o finansach publicznych.
 2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 125 431 635 zł postanowiono sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, kredytów bankowych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, co jest zgodne z art. 212 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.
 3. Projekt uchwały budżetowej określa przychody budżetu w łącznej kwocie 146 895 725 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 21 464 090 zł, co jest zgodne z art. 212 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych.
 4. Utworzona w projekcie uchwały budżetowej rezerwa ogólna w wysokości 2 000 000 zł (0,1% wydatków budżetu) oraz rezerwa celowa w wysokości 10 624 189 zł (0,5% wydatków budżetu) mieszczą się w granicach określonych w art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zzakresu zarządzania kryzysowego wynosi 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu, co jest zgodne z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 5. Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody i wydatki związane z:
  • a) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
  • b) realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
  • c) z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst.
 6. W załącznikach do projektu uchwały budżetowej określono zestawienia, które
  spełniają wymogi art. 214 ustawy o finansach publicznych, a określone zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w podziale na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wymogi art. 215 ustawy.
 7. Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, projekt uchwały budżetowej określa limit zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 8. Zakres upoważnień, jakie organ stanowiący zamierza udzielić organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
 9. Dochody i wydatki budżetu oraz przychody i rozchody, ujęte w projekcie budżetu. zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków. przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).
 10. Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej kwoty w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów są zgodne z wartościami wykazanymi w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2014 - 2040.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwo­łania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2013/11/15, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2013/11/15 12:01:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2013/11/15 12:01:40 nowa pozycja