Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CCCXCVIII.656.2019

UCHWAŁA NR CCCXCVIII.656.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Anna Suprynowicz -Członek

pozytywnie

opiniuje projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2020 rok.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i ma-teriałami uzupełniającymi, przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem zaopiniowania, opracowany został zgodnie z wymogami określonymi uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), a w szczególności z art. 212-215 tej ustawy. Przedłożony pro¬jekt zawiera wymagane załączniki, w tym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także wyodrębnienie dochodów i wydatków określonych przepisami ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem art. 242, w myśl którego planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane do-chody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że zakres proponowanych upoważnień dla organu wy¬konawczego, przedstawiony w §19 oraz § 20 pkt 4 i 5 projektu uchwały budżetowej jest niespójny z zakresem upoważnień wynikających z § 4 i 5 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin. W ocenie Składu Orzekającego zasadnym jest określenie zakresu upoważnień dla organu wykonawczego w zakresie odpowiadającym obu finansowym aktom planistycznym.

Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków budżetowych, tj. rezerwy ogólnej i rezerwy celowej, mieszczą się w granicach norm określonych przepisami art. 222 ustawy o fi-nansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kry¬zysowego została utworzona zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398). Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Mini¬stra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydat¬ków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finasami Miasta, wytworzono: 2019/12/02, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2019/12/02 11:57:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2019/12/02 11:57:25 nowa pozycja