Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR LXX.124.2016

UCHWAŁA NR LXX.124.2016

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2016 - 2045.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w skła­dzie:

 1. Anna Suprynowicz                         - Przewodnicząca
 2. Krystyna Goździk                          - Członek
 3. KatarzynaKorkus                           -Członek

po rozpatrzeniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2045,

pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2016 ~ 2045.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XVII/410/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne została przekazana (wersja elektroniczna) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 24 marca 2016 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej były m. in. wynikiem zmian budżetu, wprowadzeniem dla roku 2015 wartości wynikających z wykonania budżetu, zmian w za­kresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz kwoty dłu­gu. W związku ze zmianą w zakresie źródeł sfinansowania deficytu budżetu zmniejszeniu uległy przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 11 000 000 zł, na ko­niec 2016 r. o tę kwotę uległa zmniejszeniu kwota długu. Jednocześnie w latach 2017-2019 zwiększono prognozowane przychody w łącznej kwocie 91 000 000 zł (tj. w 2017 r. o 58 000 000 zł, w 2018 r. o 25 000 000 zł oraz w 2019 r. o 8 000 000 zł), natomiast spła­tę (rozchody) przewidziano na lata 2023-2044.

Analizy prognozy kwoty długu Skład Orzekający dokonał na podstawie ww. uchwały.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane o kształtowaniu się wskaźnika,

 • którym mowa w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego
  realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku
  budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat
  kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
  wykupów  papierów  wartościowych  wraz z  należnymi  odsetkami  i  dyskontem  od
  papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń
 • gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną
  z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych
  o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów
  ogółem budżetu.

Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia wynika, iż w latach 2016 - 2045 poziom spłat zobowiązań Miasta będzie kształtował się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełni warunki określone w art. 243

ustawy o finansach publicznych.

Wymienione wyżej relacje zostały ustalone w oparciu o dane wynikające z uchwalonej zmiany wieloletniej prognozy finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków bieżących, a także osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Niniejsza uchwała Składu Orzekąitjtcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 w>żw. z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Supwnowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/04/12, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Ewa Rogalińska, dnia: 2016/04/12 13:02:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Rogalińska 2016/04/12 13:02:30 nowa pozycja