Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CCCLXXVIII.677.2018

UCHWAŁA NR CCCLXXVIII.677.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto Szczecin

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje możliwość spłaty w latach 2018-2043, na warunkach określonych we wniosku, kredytu w kwocie 242 000 000 zł zaciąganego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uzasadnienie

Wniosek Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 242 000 000 zł wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 18 września 2018 r. Wniosek dotyczy wydania opinii o możliwości spłaty wiatach 2018-2043 kredytu w kwocie 242 000 000 zł zaciąganego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

We wniosku określono następujące warunki zaciągnięcia i spłaty kredytu, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:

  1. termin przekazania kredytu: 2018 r..
  2. termin spłaty kredytu: 2024 rok - 3 184 211 zł, lata 2025-2042 po 12 736 842 zł rocznie oraz w 2043 roku - 9 552 633 zł,
  3. kwota i termin zapłaty odsetek:

2018 r. - 1 411 667 zł
2019 r. - 8 470 000 zł
2020 r. - 8 470 000 zł
2021 r. - 8 470 000 zł
2022 r. - 8 470 000 zł

2023 r. - 8 470 000 zł
2024 r. - 8 470 000 zł
2025 r. - 8 358 553 zł
2026 r. - 7 912 763 zł
2027 r. - 7 466 974 zł
2028 r. - 7 021 184 zł

2029 r. - 6 575 395 zł
2030 r. - 6 129 605 zł
2031 r. - 5 683 816 zł
2032 r. - 5 238 026 zł
2033 r. - 4 792 237 zł

2034 r. - 4 346 447 zł
2035 r. - 3 900 658 zł
2036 r. - 3 454 868 zł
2037 r. - 3 009 079 zł
2038 r. - 2 563 290 zł
2039 r. - 2 117 500 zł

2040 r. - 1 671 711 zł
2041 r. - 1 225 921 zł
2042 r. -    780 132 zł
2043 r. -    334 342 zł.

Podstawę zaciągnięcia objętego wnioskiem kredytu stwarza uchwała Nr XX/489/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz uchwała Nr XLIV/1265/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok. Skład Orzekający ustalił, iż kwota kredytu ujęta została w przychodach budżetu oraz limitach, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, co czyni zadość wskazanemu przepisowi prawa a także dyspozycji art. 91 cyt. ostatnio ustawy.

Przychody, rozchody i wydatki (odsetki) związane z zaciągnięciem opiniowanego kredytu uwzględnione zostały w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecin na lata 2018-2047, ustalonej uchwałą Nr XLIV/1266/18 Rady Miasta Szcze¬cin z dnia 11 września 2018 r. Na podstawie prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Miasta, Skład Orzekający stwierdził, iż roczne obciążenie budżetu Miasta z tytułu spłaty łącznej kwoty długu publicznego wraz z należnymi odsetkami nie będzie przekraczało maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty, wynikającego z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z powyższych względów Skład Orzekający pozytywnie ocenił możliwość spłaty kredytu wskazanej w sentencji niniejszej uchwały.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Fiansami Miasta, wytworzono: 2018/10/10, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2018/10/10 10:34:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2018/10/10 10:34:42 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/10/10 10:29:18 nowa pozycja