Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR VIII.10.2016

UCHWAŁA NR VIII.10.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 stycznia 2016 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Hanna Barańska - Członek
3. Krystyna Goździk - Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XIV/328/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XIV/328/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok ustalono planowane dochody w wysokości 2 118 551 391 zł oraz wydatki w wysokości 2 154 489 436 zł, co skutkuje deficytem bu¬dżetowym w kwocie 35 938 045 zł. W § 3 uchwały wskazano źródła pokrycia deficytu, którymi są:
- kredyty bankowe w wysokości 11 000 000 zł,
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 24 938 045 zł,
co jest zgodne z wymogami przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
Sfinansowanie deficytu budżetu jest zgodne ze źródłami sfinansowania wskazanymi w przepisie art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni po-krywa wysokość planowanego deficytu budżetowego. Jednakże Skład Orzekający podkreśla, iż wskazana w uchwale kwota wolnych środków będzie mogła być źródłem sfinansowania deficytu, o ile środki te wystąpią po uwzględnieniu faktycznego wykonania budżetu za 2015 r.

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecin na lata 2016-2045 przyjętej uchwałą Nr XIV/329/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r., w 2016 r. uwzględniono przychody ogółem w kwocie 67 028 965 zł, z tego z tytułu kredytów, pozyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 11 000 000 zł przeznaczone na po-krycie deficytu, wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 47 528 965 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 24 938 045 zł oraz inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w kwocie 8 500 000 zł. Wyszczególnione kwoty są zgodne z kwotami ustalonymi w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Z prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin wynika, iż zapewniono zgodność przyjętych wartości z art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą, co wskazuje na możliwość spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W związku z powyższym planowany na 2016 rok deficyt budżetowy w wysokości 35 938 045 zł, ze względów formalnych, jest możliwy do sfinansowania wyżej ww. przychodami.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szcze¬cinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprnowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/01/25, odpowiedzialny/a: dyrektor , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/04/04 10:44:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/04/04 10:44:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/04/01 08:23:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/25 08:53:33 nowa pozycja