Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr II.3.2019

UCHWAŁA NR II.3.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Dawid Czesyk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

po rozpatrzeniu przyjętej przez Miasto Szczecin wieloletniej prognozy finansowej

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Miasta Szczecin.

Uzasadnienie

Uchwała Nr 11/9/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 21 grudnia 2018 r.

Wymieniona uchwała określa kwotę długu na koniec poszczególnych lat budżetowych aż do całkowitej spłaty zadłużenia oraz relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowana kwota długu w poszczególnych latach budżetowych została wyliczona pra-widłowo. Uwzględnia ona spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a także spłatę zaplano-wanych do zaciągnięcia w 2019-2021 zobowiązań z tytułu kredytów bankowych na łączną kwotę 19 000 000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodna z uchwalonym budżetem w zakresie wartości kształtujących relacje z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, wykazuje zachowanie tychże relacji w całym okresie spłaty zadłużenia.

Uwzględniając powyższe. Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostę-pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330. ze zm.).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2019/01/10, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2019/01/10 14:41:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2019/01/10 14:41:03 nowa pozycja