Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CCCXCVIII.658.2019

UCHWAŁA NR CCCXCVIII.658.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej pro-gnozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2020 - 2048

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Anna Suprynowicz - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2020 - 2048, z zastrzeżeniem dotyczącym wartości ujętych w zakresie planowanej kwoty długu i jej spłaty.

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szcze¬cin na lata 2020 - 2048. przedłożony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, celem zaopiniowania, opracowany został na okres spłaty długu i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, zgodnie z wymogami art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Do wieloletniej prognozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości, wymagane przepisem art. 226 ust. 2a ustawy, a także załącznik dotyczący planowanych przedsięwzięć z wyszczególnieniem wszystkich elementów przewidzianych w art. 226 ust. 3 ustawy. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co wypełnia dyspozycję art. 229 ustawy. Projekt wieloletniej prognozy finansowej określa dla każdego roku budżetowego wszystkie elementy wymagane art. 226 ust. 1 ustawy, w szczególności relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy. We wszystkich latach objętych prognozą projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem art. 242 ustawy.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że w objaśnieniach do przyjętych w prognozie warto-ści nie wyjaśniono zaliczenia do długu Miasta Szczecin części zobowiązań Miasta względem Spółki Fabryka Wody. W pozycjach (6.1 i 10.7) związanych z zadłużeniem Miasta Szczecin ujęte zostały wartości związane z wydatkami majątkowymi dotyczącymi przedsięwzięcia pn.: „Fabryka Wody - budowa aąuaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekrea-cyjno-sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie", natomiast nie uwzględniono kwot wydatków bieżących ujętych w przedsięwzięciach WPF pn.: „Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie". Wartości ujęte w wydatkach dotyczących ww. przedsięwzięć pokrywają się z kwotami ujętymi w projektach umów przekazanych Izbie przez Prezydenta Miasta Szczecin, celem udzielenia przez Izbę wyjaśnień stosowania przepisów o finansach publicznych, w zakresie zaliczenia do długu publicznego Miasta Szczecin zobowią-zań Miasta względem Spółki Fabryka Wody. W świetle udzielonych wyjaśnień, w drodze pi-sma z dnia 8 listopada 2019 r. (znak: K.0542.ZZ.53.DC.2019), w ocenie Izby „do długu pu-blicznego Miasta Szczecin powinny zostać zaliczone zobowiązanie do zapłaty rekompensaty lub spełnienia innych odpowiadających jej świadczeń, które stanowić będą dług spłacany wy-datkami". Analiza przekazanych dokumentów, w tym opisu zagadnienia oraz projektów przed¬łożonych umów, nie dawała podstaw zaliczenia do długu publicznego Miasta Szczecin jedynie części zobowiązań Miasta względem Spółki. Pozostała część ujęta została w przedsięwzięciach pokrywanych w ramach wydatków bieżących. Oceniając niniejszy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin, Skład Orzekający w świetle powyżej przy¬wołanego stanowiska Izby, również nie znajduje podstaw ujęcia w ramach długu jedynie wskazanej części zobowiązań, pokrywanych w ramach wydatków majątkowych ujętych w przedsięwzięciu pn.: „Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie". Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający za zasadne uważa dokonanie w projekcie uchwały stosownych zmian prognozowanych wartości albo wyjaśnienie, w załączniku nr 2 uchwały, zastosowanych kwot we wskazanym zakresie.

Skład Orzekający zwraca również uwagę na wysoki poziom długu Miasta. Planowana kwota długu w latach 2020-2026 przekroczy 2 000 000 000,00 zł, a w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem w latach 2020-2024 stanowi od 74 % do 82 %, zaś w odniesieniu do dochodów bieżących do 91 %.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3 w związku z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).


Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2019/12/02, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2019/12/02 11:46:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2019/12/02 11:46:52 nowa pozycja