Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR CCCXXXVI.647.2015

UCHWAŁA NR CCCXXXVI.647.2015

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tytule uchwały NrCCCXXII.585.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wy¬dania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wielolet-niej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

§ 1. W uchwale Nr CCCXXII.585.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIO-NALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„UCHWAŁA NRCCCXXIII.585.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2015 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wydał opinię pozytywną o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne.

Przy redagowaniu ostatecznej wersji tekstu uchwały do jej tytułu wkradła się oczywista omyłka pisarska dotycząca numeru uchwały, ponieważ w tytule uchwały podano „NR CCCXXII.585.2015" zamiast „NR CCCXXIII.585.2015".

W tym stanie rzeczy należało postąpić jaki w sentencji, tj. podjąć uchwałę Składu o sprostowaniu błędu.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz
 

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2015/12/29, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/12/29 11:12:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/12/29 11:12:17 nowa pozycja